Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вправа 1.6.8


Згідно з наведеними даними заповнити Звіт про рух грошових коштів за звітний період.

№ з/п Дані для заповнення За звітний період За попередній період
  Нематеріальні активи 60, 0 75, 0
  Знос нематеріальних активів 8, 4 12, 5
  Довгострокові фінансові інвестиції 13, 0 9, 0
  Векселі одержані 14, 8 21, 2
  Основні засоби: 450, 0 360, 0
  Знос основних засобів 90, 0 72, 0
  Товари 0, 5
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 18, 6 11, 2
  Виробничі запаси 135, 0 105, 0
  Готова продукція 64, 6 44, 6
  Дебіторська заборгованість за виданими авансами 80, 8 76, 8
  Грошові кошти у національній валюті 63, 0 15, 2
  Незавершене виробництво 23, 6 43, 3
  Статутний капітал 470, 0 470, 0
  Неоплачений капітал (120, 0)
  Векселі видані 9, 8 5, 4
  Короткостроковий кредит банку 12, 0 12, 0
  Нерозподілений прибуток звітного періоду 315, 2 271, 3
  Поточна кредиторська заборгованість за товари 18, 0 38, 6
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 600, 0
  Собівартість реалізованої продукції 100, 2
  Адміністративні витрати 112, 0
  Інші операційні витрати 9, 0
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 83, 6
  Амортизація 13, 9

Додаткові дані:

Згідно з даними бухгалтерського обліку за звітний період:

– сплачено податок на прибуток у сумі 83, 64 тис. грн.;

– основні засоби і довгострокові інвестиції придбані, а нематеріальні активи – реалізовані за грошові кошти;

– дивіденди сплачені грошовими коштами в сумі 151, 26 тис. грн.;

– надзвичайних подій за звітний період не сталося.

 

Завдання 6.1

Необхідно: зазначити зміст господарських операцій за наведеними кореспондентськими рахунками.

Дані для виконання:

1. Д 20 К 46 2. Д 46 К 40 3. Д 15 К 422 4. Д 301 К 451 5. Д 10 К 424 6. Д 443 К 671 7. Д 791 К 441 8. Д 443 К 40 9. Д 40 К 45 10. Д 423 К 13 11. Д 10 К 423 12. Д 442 К 791 13. Д 443 К 43 14. Д 451 К 311 15. Д 46 К 451 16. Д 421 К 451

Завдання 6.2

Необхідно: згідно з наведеними даними заповнити Звіт про
власний капітал.

Дані для виконання:

Витяг з балансу ТзОВ “Глорія”: Залишки власного капіталу, тис. грн.

Показники на 31.12.200 х р.
Статутний капітал 1720, 0
Додатковий вкладений капітал 140, 0
Інший додатковий капітал 410, 0
Резервний капітал 530, 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 85, 0
Неоплачений капітал (130, 0)
Усього 2755, 0

 

Операції за 200 х р., що вплинули на суму власного капіталу:

– у січні була виявлена помилка у нарахуванні суми амортизації в попередньому році, внаслідок чого сума прибутку була занижена на 10 тис. грн.;

– в лютому проведено дооцінку основних засобів на 5 тис. грн.;

– чистий прибуток за звітний рік склав 80 тис. грн.;

– частину прибутку в сумі 5 тис. грн. направлено на поповнення
резервного капіталу;

– в березні погашено заборгованість учасників за внесками до статутного капіталу – 130 тис. грн.;

– у листопаді підприємство безоплатно отримало персональний комп’ютер – 3 тис. грн. (нарахована амортизація складає 1 тис. грн.).


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.