Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Автоматичного регулювання


ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання курсової роботи

для студентів напряму 6.050202

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

денної та заочної форм навчання

 

 

Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам.   Підпис(и) автора(ів)______________ ________________________________   «___»______________2010 р. СХВАЛЕНО на засіданні кафедри автоматизації і комп’ю- терно-інтегрованих технологій Протокол № 12 від 27.04.2010 р.

 

Київ НУХТ 2010

Теорія автоматичного керування: Метод. вказівки до викон. курс. роботи для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» ден. та заочн. форм навч. /Уклад.: А.П.Ладанюк, К.С.Архангельська, Л.О.Власенко. – К.: НУХТ, 2010.– 26 с.

 

Рецензент Б.М.Гончаренко, д-р техн.наук

 

Укладачі: А.П.Ладанюк, д-р техн.наук

К.С.Архангельська

Л.О.Власенко

 

Відповідальний за випуск А.П.Ладанюк, д-р техн.наук

 

Видання подано в авторскій редакції

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Мета і зміст роботи

Мета курсової роботи: закріпити й поглибити знання основних розділів теорії лінійних автоматичних систем регулювання (АСР), набути навички розв’язання задач аналізу та синтезу адаптивних та інших спеціальних видів систем, а також практичні навички розроблення систем з урахуванням властивостей об’єктів управління та технологічних вимог до перехідного процесу.

За програмою дисципліни «Теорія автоматичного керування» в курсовій роботі можуть виконуватись відповідно до завдання такі розділи: «Дослідження властивостей об’єкта управління», «Синтез та аналіз лінійних систем управління (комбінованих, інваріантних, адаптивних та ін.)».

При розробці та дослідженні АСР аналізуються властивості об’єкта за різними каналами діянь, проводиться синтез (розроблення) системи, перевіряється стійкість створюваної системи та якість перехідних процесів у ній, здійснюється параметрична оптимізація (визначаються оптимальні параметри настроювань регулятора), за потреби здійснюється корекція властивостей системи.

В даних методичних вказівках розлядаються тільки лінійні системи керування.

 

Вихідні дані для розроблення системи

автоматичного регулювання

До вихідних даних належать модель об’єкта регулювання (у вигляді системи диференціальних рівнянь), вхідні діяння на об’єкт у вигляді певних значень збурень згідно варіанту виконуваного завдання, та вимоги до перехідного процесу в системі, які задаються або у вигляді інтегральних критеріїв якості, або як прямі показники якості перехідного процесу (динамічна похибка, степінь затухання, запаси стійкості за фазою та амплітудою, перерегулювання та ін.), які також задаються згідно варіанту.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.