Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Голова ЦМК___ Баглай М.В.


Комунальний вищий навчальний заклад

«Первомайський медичний коледж»

Циклова комісія хірургічних дисциплін

Методичні рекомендації для організації

позааудиторної самостійної роботи студентів №10

з предмету «Медсестринство в офтальмології»

Тема: «Захворювання очей, пов’язані з патологією серцево-судинної системи»

Курс - 3

Спеціальність: «Сестринська справа» 5. 12010102

Кількість навчальних годин – 3

Автор: Свєкольнікова А.М., викладач І категорії

Вид самостійної роботи: написання конспекту

Заслухано і схвалено на засіданні

циклової комісії хірургічних дисциплін

Протокол № __ від________ 2005 р.

Голова ЦМК___________ Баглай М.В.

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ

У разі патології серцево-судинної системи виникають захворювання сітківки, зорового нерва, які ведуть до серйозних змін зору. Прогноз у відношенні зору завжди серйозний. Тому середнім медичним працівникам необхідно знати ознаки цих захворювань, володіти основами першої допомоги

2. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ

ЗНАТИ:

- симптоми гострого порушення кровообігу в сітківці (емболії центральної артерії сітківки, тромбозу центральної вени сітківки, гострого порушення кровообігу в судинах зорового нерва) - зміни сітківки у разі гіпертонічної хвороби - зміни сітківки у разі атеросклерозу

- симптоми захворювань сітківки, зорового нерва

- діагностику захворювань сітківки, зорового нерва

- лікування і профілактику цих захворювань

ВМІТИ:

- провести обстеження пацієнтів з захворюваннями сітківки та зорового нерва;

- вибрати лікувальні засоби для першої допомоги

- правильно написати направлення в стаціонар

 

3. МАТЕРІАЛИ ДОАУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

3.1 Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми:

Дисципліна Знати Вміти
Анатомія Будову сітківки, зорового нерва і зорового тракту Показати на таблиці будову сітківки
Терапія Клінічні ознаки гіпертонічної хвороби, атеросклерозу та ураження очей при них Назвати симптоми ГХ, зміни сітківки при ГХ та атеросклерозі
Фармакологія Гіпотензивні препарати, антикоагулянти Виконувати призначення лікарів
Догляд за хворими Правила асептики, догляд за очима Здійснювати догляд за хворими

 

 

 

3.2 Зміст теми

Складіть зміст теми (це план конспекту, в якому пункт плану повинен відповідати номеру сторінки, на якій знаходиться відповідь).

3.3. Рекомендована література

Основна: І.Л.Новицький «Очні хвороби»,????????????

Допоміжна:

3.4 Методичні рекомендації до виконання СР

Самостійна робота проводиться в читальному залі, комп’ютерному залі, вдома.

Під час виконання роботи необхідно:

1. Вивчити необхідні для роботи матеріали за рекомендованою літературою

2. Скласти питання змісту та записати відповіді.

3. Відповісти на запитання для самоконтролю.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми

Основні завдання Вказівки Відповіді
1. Прочитати симптоми гострого порушення кровообігу в сітківці Звернути увагу на тромбоз ц.в.с. та емболію ц.а.с. Скласти конспект
2. Вивчити зміни сітківки у разі гіпертонічної хвороби Знати зміни у разі ангіопатії сітківки та у разі ретинопатії Занотувати відомості у зошит для СПРС
3. Запам’ятати основні симптоми захворювань сітківки, зорового нерва Навчитися визначати важкість хвороби - ІІ -
4. Засвоїти методи діагностики захворювань сітківки, зорового нерва   - ІІ -
5. Вивчити лікувальні та профілактичні заходи хвороб сітківки та зорового нерва   - ІІ -
6. Етичні норми поведінки в колективі медичних працівників Дати перелік норм етичної поведінки в колективі  

3.5. Матеріали для самоконтролю

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

 1. Які Ви знаєте хвороби очей, що пов’язані з патологією серцево-судинної системи
 2. Охарактеризуйте зміни очного дна при гіпертонічній хворобі
 3. Назвіть основні симптоми захворювань сітківки, зорового нерва
 4. Назвіть методи діагностики захворювань сітківки, зорового нерва
 5. Принципи лікування патології очей при захворюваннях с.с.с.
 6. Основні профілактичні заходи ураження органа зору при захворюваннях с.с.с.
 7. Значення профілактичних оглядів населення з метою раннього виявлення ГХ
 8. Значення профілактичних оглядів очного дна при патологіях с.с.с.

9. Які ви знаєте методи місцевого та загального лікування захворювань ока?

10. Які групи лікарських препаратів використовуються для загального лікування хворих з патологією очей при хворобах с.с.с.?

11. Назвіть методи фізіотерапевтичного лікування хворих.

 

Дайте відповіді на тести:

1. Основною скаргою хворого з діагнозом: «Емболія центральної артерії сітківки правого ока» є:

А. Зниження зору до світловідчуття

В. Гіперемія очного яблука

С. Двоїння перед очима

D. Помутніння рогівки

Е. Біль за правим оком при рухах очей

2. Ретинопатія - це:

А. Зміни судинної оболонки при понижені внутрішньоочного тиску

В. Зміни сітківки при підвищені внутрішньоочного тиску (глаукомі, гіпертензії)

С. Зміни сітківки при загальних хворобах організму (цукровий діабет, гіпертонічна хвороба..)

D. Зміни сітківки при емболії центральної артерії сітківки

Е. Зміни судинної оболонки при запальних хворобах організму

3. При підвищені внутрішньочерепного тиску виникає:

А. Глаукома

В. Застійний диск зорового нерва

С. Катаракта

D. Відшарування сітківки

Е. Дегенерація сітківки

4. Пацієнт 44-х років страждає на цукровий діабет більше 6-ти років. Біля півроку тому помітив зниження зору на правому оці. Лікар виявив у нього зміни сітківки специфічні для цукрового діабету. Зміни сітківки у разі цукрового діабету називаються:

А. Кератит

В. Гіпопіон

С. Катаракта

D. Гемофтальм

Е. Ретинопатія

5. На Вашу думку, яке захворювання сітківки є генетично зумовленим?

А. Хоріоретиніт

В. Відшарування сітківки

С. Діабетична ретинопатія

D. Пігментна дегенерація сітківки

Е. Стареча деаерація сітківки

6. При якому захворюванні очей хворі скаржаться на появу рухливої завіси

у хворому оці?

А. Невриті зорового нерва

В. Відшаруванні сітківки

С. Атрофії зорового нерва

D. Глаукомі

Е. Гемофтальм

7. Як називаються зміни очного дна при цукровому діабеті, якщо на сітківці утворюються вогнища та крововиливи?

А. Запалення сітківки

В. Дегенерація сітківки

С. Порушення кровообігу у судинах сітківки

D. Ретинопатія

Е. Ангіопатія сітківки

8. У хворого 60 років гострота зору знижена до 0, 4 не корр., ВОТ, поле зору та передній відрізок ока у нормі. Яке обстеження необхідно провести, щоб встановити діагноз?

А. Пряму офтальмоскопію

В. Рефрактометрію

С. За допомогою бокового освітлення

D. Рентгенографію орбіт

Е. Дослідження у прохідному світлі

9. Який метод дослідження з нижче приведених найважливіший при захворюваннях зорового шляху?

А. Периметрія

В. Рентгенографія

С. Визначення гостроти зору

D. Тонометрія

Е. Офтальмоскопія

10. У хіазмі перехрещуються аксони гангліонарних клітин, які ідуть від:

А. Латеральних відділів сітківок

В. Верхніх половин сітківок

С. Нижніх половин сітківок

D. Медіальних відділів сітківок

Е. Центральних відділів сітківок

4. ФОРМА КОНТРОЛЮ: перевірка тексту конспекту, який представляється на консультації; відповіді на питання та на тести – на практичному занятті.

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

 1. Самостійність виконання
 2. Своєчасність виконання
 3. Повнота розкриття теми, рівень володіння теоретичним матеріалом, вміння робити висновки і давати пропозиції
 4. Дотримання вимог щодо оформлення конспекту

 

Відповіді на тести до СПРС № 10:


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.