Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст теми. Складіть зміст теми (це план конспекту, в якому пункт плану повинен відповідати номеру сторінки, на якій знаходиться відповідь).


Складіть зміст теми (це план конспекту, в якому пункт плану повинен відповідати номеру сторінки, на якій знаходиться відповідь).

В конспекті зверніть увагу на наступні розділи і відомості:

1. Історія розвитку офтальмології, заслуги Вітчизняних офтальмологів

2. Медична етика в офтальмології

Висока культура, охайність, щирість, турботливість, шанобливість, уважність - основні якості, які потрібні медичному працівнику.

Присвячуючи себе медицині, треба з’ясувати, чи зможеш ти поставити суспільні інтереси вище особистих, чи зможеш допомогти ближньому в найтяжчих умовах.

Треба повсякчасно пам’ятати, що нетактовна поведінка може причинити появу у хворого негативного ставлення і недовіри до персоналу і медицини в цілому. Велике значення для медичного працівника має відчуття відповідальності й усвідомлення чесно виконаного морального обов’язку.

Деонтологія – вчення про розділи професійної діяльності, які найбільш широко використовують форми складних людських стосунків, це вчення про необхідне в нашому житті.

Термін запропонував англійський філософ Бентам (1748-1832) «деон» - необхідність, «логос» - вчення.

Головний принцип медичної деонтології: «Людина найвища цінність з усіх цінностей світу».

Медична етика охоплює ширше коло питань – це вчення про мораль медичного працівника, його взаємовідносини зі здоровими та хворими, з колегами, суспільством.

Специфіка хірургічної діяльності в офтальмології ставить її в особливе положення на відміну від не хірургічних спеціальностей. Навіть маючи довіру до хірургії, хворий відчуває страх перед операцією.

Важливо встановити психологічно правильні взаємовідносини в умовах стаціонару між хворим та медперсоналом. Важливо, щоб хворі відчули увагу до себе, бажання їм допомогти.

Невдало вжиті слова можуть спричинити ятрогенне захворювання. У хворих часто існують нав’язливі побоювання, страх, такт, загальна культура, знання медичної психології мають велике значення.

Медичні працівники не мають права звикати до горя і страждань інших. Важливо максимально захищати психіку хворого, не принижувати його гідність, дбайливе, уважне ставлення до хворого надає йому впевненості.

Потрібно дотримуватися принципу «не нашкодь», а це забезпечується знаннями, чітко злагодженою роботою, дбайливим відношенням.

Не завжди можна довіряти професійну таємницю рідним хворого, вони можуть розповісти її хворому і викликати у нього депресію.

Депресія стримує видужання, погіршує стан хворого. Психіка хворої людини значно піддається сторонньому впливу, хворі часто втрачають здатність мислити логічно, неадекватно оцінюють дії людей, які його оточують – психологія хворої людини.

Особливо делікатне ставлення має бути до онкологічного хворого. Забороняється користуватися термінами «рак», «саркома», «метастази», а використовувати терміни захворювання.

Психологічний позитивний вплив на хворого має ретельне виконання правил асептики і антисептики. Тому правилом повинно бути не тільки ретельне і чесне виконання норм асептики і антисептики, але й постійне цільове виховання персоналу і студентів.

Потрібно знати і дотримуватися правил хірургічної деонтології:

- діагноз захворювання повинен повідомляти хворому лікар, зав.

відділенням;

- треба сповістити родичів хворого про необхідність операції, особливо

коли вона небезпечна;

- звертання до хворого повинно бути ввічливим, тактовним, потрібно

- уникати безособового звернення «хворий»;

- медичні працівники повинні звертатися один до одного з повагою, без фамільярності;

- уникати недоброзичливих розмов, щодо співчувати хворим що надає хворому впевненості в успіхові лікування;

- такт, витримка, терпіння, доброзичливість - обов’язкові якості медичного працівника;

- історія хвороби, дані лабораторних досліджень повинні бути недоступні для хворих, родичів, випадкових осіб;

- забороняється інформувати сторонніх осіб про ускладнення, що виникають у хворого в післяопераційному періоді.

- Не має більш благородного завдання, ніж боротьба за життя, здоров’я людини, її щастя. І ми повинні всі свої сили, знання і досвід віддати цій великій справі.

 

3. Вказати список використаної літератури

Рекомендована література.

Основна: В.Ф.Матвєєв «Основи медичної психології, етики і деонтології»

І.Я. Новицький «Очні хвороби»

Допоміжна: М.М. Золотарева «Глазные болезни»

3.4. Методичні рекомендації до виконання СР:

самостійна робота проводиться в читальному залі, комп’ютерному залі, вдома.

Під час виконання роботи необхідно:

1. Вивчити необхідні для роботи матеріали за рекомендованою літературою

2. Скласти питання змісту та записати відповіді.

3. Відповісти на запитання для самоконтролю.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою з теми:

«Історія розвитку офтальмології. Медична етика в офтальмології»

Основні завдання Вказівки Відповіді
1. Ознайомитися з етапами розвитку офтальмології Звернути увагу на розвиток Вітчизняної офтальмології Скласти конспект
2. Ознайомитися з історією медичної етики та деонтології З’ясувати як давно притаманна гуманність в медицині, в яких працях це відображено. Хто запропонував термін «деонтологія»? Занотувати відомості у зошит для СПРС
3. Вивчити правила хірургічної деонтології Назвати правила хірургічної деонтології - ІІ -
4. Особливості спілкування з хірургічним хворим на онкозахворювання Назвати спеціальні правила в спілкуванні з онкологічними хворими - ІІ -
5. Етичні норми поведінки в колективі медичних працівників. Дати перелік норм етичної поведінки в колективі. - ІІ -

3.5. Матеріали для самоконтролю:

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

 1. Дайте визначення поняття «деонтологія»
 2. Хто вперше запропонував термін «Деонтологія»
 3. Відмінність між поняттям «медична етика» і «медична деонтологія»
 4. Назвіть особливості психіки хворої людини.
 5. Які ви знаєте психотравмувальні чинники для офтальмологічного хворого?
 6. Які можуть бути ускладнення у взаємовідношеннях хворого і медичного працівника?
 7. Назвіть правила хірургічної деонтології?
 8. В чому полягає специфіка офтальмологічної деонтології?
 9. Якою має бути етична поведінка мед. персоналу під час операцій, які проводяться під місцевим знеболюванням?
 10. Назвіть основні етапи розвитку офтальмологічної науки.

11. Назвіть заслуги В.П. Філатова.

4. Форма контролю: перевірка тексту конспекту, який представляється на консультації та відповіді на питання

5. Критерії оцінювання:

 1. Самостійність виконання
 2. Своєчасність виконання
 3. Повнота розкриття теми, рівень володіння теоретичним матеріалом
 4. Дотримання вимог щодо оформлення конспекту

Викладач: Свєкольнікова А.М.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.