Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сабақтың жеке бөліктерінің ерекшеліктері


Оқ ушылардың білімі мен іскерлік дағ дыларын тексеру. Қ азіргі заманның талаптарына сай оқ ушылардың біліммен іскерлік дағ дыларын тексеру, тү сіндіру мен иллюстративтік репродуктивтік қ ана емес шығ армашылық ә дістемелерін пайдаланып ә ртү рлі ә ртү рлі денгейдегі сұ рақ тар мен тапсырмалар беру қ ажет, ө йткені қ азіргі заман талаптарына сай тексерудің негізгі міндеті оқ ушының ө збетімен жү ргізетін танымдық іс ә рекетін анық тау.

Оқ ушының оқ улық тан алғ ан білімін қ айта қ ұ рып ізденіс ой қ орытындыларын шығ аруды талап ететін тапсырмалардың екінші денгейлі тапсырмалар дегеніміз

Мысалы: шө лдің қ оң ыр, даланың қ ара топырағ ының тү зілуіндегі биотикалық факторларлдың ретін анық тап оқ ушылардан оқ улық тың тақ ырыптарын жаң ғ ыртуды талап ететін шығ армашылық тап ү шінші денгейлі тапсырма дейміз

Мысалы: Дамушы елдердің эканомикасының нашар дамуының негізгі белгіліерінанық та?

Оқ ушылардың білімін тексерудің сапасы ә ртү рлі денгейдегі тапсырмалардың ара салмағ ына байланысты қ азіргі талаптарғ а сай екінші денгейдегі сұ рақ тар мен тапсырмалар басым болуы тиіс. Оқ ушылардың жеке немесе тығ ыздалғ ан сұ рау арқ ылы тексереді. Жаппай тексерудің жү ргізілу ә дістеріне қ арай ауызша жә не жазбаша болып бө лінеді.

Жеке оқ ушылардың білімі мен іскерлік дағ дыларын тексерідің мақ саты оқ ушылардың сө з қ орын арттырып ө з ойын жеткізуді дамыту, берілген сұ рақ қ а талдау жасап ө з ойын дә лелдеу. Мұ ндай тексеру кө п уақ ытты алады. Жеке тексеру мұ ғ аліммен оқ ушының пікір алысуына айналмас ү шін басқ а оқ ушылар тың дап айтпай кеткендерін толық тырып отыруы керек.

Оқ ушылардың біліміне жаппай тексерудің міндетін салып оқ ушылардың білімімен іскерлік дағ дыларының жағ дайын анық тау. Жаппай ауызша тексеру диктант немесе қ ысқ а жауап талап етіліп сұ рақ тар қ ою арқ ылы жү зеге асырылады. Оқ ушылардың білімін жаппай жазуша тексеру. Оқ улық тың карталы пайдаланып қ орытындыларын шығ аратын сұ рақ тармен тапсырма беру, картамен іс жұ мыс істеу арқ ылы жү зеге асырылады.

Оқ ушылардың білімімен іскерлік дағ дыларын тексертудің формаларын таң дау тексерілетін білімнің мазмұ нына байланысты.

 

Тү зілу сбептері   Жазық тар   Жауаптары  
  1. Жер қ ыртысының қ озғ алуы
  2. Ө зендердің шө ктірген жыныстары
  3. Ұ зақ уақ ыт бұ зушылар
Месопатами Каспий маң ы ойпаты   Шығ ыс Европа, сарыарқ а, Ү нді Ганг  

 

Оқ ушылардың білімін жаппай ауызша тексеру кө лемді болғ анымен кү рделі емес тақ ырыптарды ө ткенде жү ргізіледі. Жазуша жаппай тексеру сыныптың барлық оқ ушыларының біліммен іскерлік дағ дыларының денгейін тексеру қ ажет болғ ан жағ дайда жү ргізіледі. Қ азіргі кезде тестілеу ә дістері кең інен қ олданылады. Географияда тү зілу заң дылық тарын анық тау мақ сатында сандық тестілер қ олданылады, олар ү ш қ атардан тұ рады

Жаң а оқ у материялдарын мең герту. Жаң а оқ у материялдарының кө бі сабақ ү стінде менгерту қ ажет болғ андық тан уақ ыттың кө бі жұ мсалады. Географияны оқ ыту ә дістемесімен мұ ғ алімдердің іс-тә жірбиелерінде оқ ушылардың танымдық іс-ә рекеттерінің қ арқ ындылығ ын арттыратын алуан ә ртү рлі тә сілдер бар.

Олар ө ткен жә не жаң а оқ у материялдарының байланысын табу. (анық тау) мысалы жыл мезгілдерімен кү ннің кө кжиектен биіктігімен байланысты. Немесе ө зендердің жер бедерімен климатты ө ткеннен кейін ө ту себебі жаң а материялдарды тү сіндіру барысы арқ ылы оқ ушылардың танымдық іс-ә рекетінің қ арқ ынын арттыру.

Ө зекті сұ рақ – ө зекті жағ дай – ө зекті мә селе – шешімі. Мысалы, Шығ ыс Қ азақ стан эканомикалық ауданның жақ сы даму себебі?

Оқ ушылардың жаң а материялды тү сіндіру барысында белгілі бір қ ұ былыстар тү зілу себептерін анық тауғ а естігенмен бақ ылаулар жү ргізгенмен тү зілу себептермен таныс болмауы қ ызығ ушылығ ын арттырады. Белгілі бір қ ұ былыстардың тү зілу себептерін анық тауды бұ рын кө ріп немесе бақ ылауларын негізге алу?

Оқ ушылардың қ ызығ ушылық тарын оятып танымдық қ арқ ынын арттырады.

Белгілі бір қ ұ былыстар мен ү рдістердің ө німде олардың практиканың маң ызын ашып кө рсету сұ рақ қ ою арқ ылы талдау жасау тақ ырыпты терең терең менгертуге мү мкіндік береді. Жаң а материялды тү сіндірудің тимді жолдарының бірі тақ ырыпы мағ ыналық бө ліктерге бө лу арқ ылы тү сіндіру.

Жаң а оқ у материалдарын мең гертудің мағ аналық бө ліктері

Жаң а материялдардың мағ ыналық бө ліктері Оқ у танымдық мақ саты
1.Атмосфералық фронттың тү зілуі (Суық жылы) Атмосфералық фронттардың бір – бірімен айырмашылығ ын анық тау
2. Артикалық жә не полярлық фронттардың жыл мезгілдерінде таралғ ан аймақ тарын анық тау Арктикалық жә не полярлық фронттардың жылмезгілінде таралу заң дылық тарының барекенін дә лелдеу  
3. Атмосфералық фронттың циклон мен антициклонның тү зілуіндегі маң ызы Атмосфералық фронттар мен антициклон, циклон барысындағ ы байланыстарды анық тау  
Циклон туралы тү сінік, циклонның белгілері Циклонның маң ызды климаттү зуші фактор екенін дә лелдеу
Антициклон туралы тү сінік Екеуінің айырмашылығ ын анық тау    

 

Оқ у материялдарын ірі мағ ыналық бө ліктерге бө лу арқ ылы ә рбір бө ліктің танымдық мақ сатын анық тайды. Кө птеген қ ұ былыстар мен ү рдістері салыстыру тә сілімен мең гертудің маң ызы зор.

Жаң а сабақ тың максатымен міндеттерін белгілеп болғ ан соң тө мендегі негізінде

1.Ө ткен жә не жаң а материялдарды арасындағ ы байланыс бір-бірімен байланыстыру.

2. Проблемалық ситуациялау жә не оларды шешу

3. Қ ұ былыстар мен ү рдістердің тү зілу себептері

4. Практикалық маң ызын анық тау

5. Материялдардың мағ ыналық бө ліктерге бө лу

6. Салыстыру ә дістерін пайдалану

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.