Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сабақтың жеке бөліктерінің ерекшеліктері. Оқу жұмысын жоспарлауға күнтізбелік тақырыптық және күнделікті сабақтың жоспары жатады


Оқ у жұ мысын жоспарлауғ а кү нтізбелік тақ ырыптық жә не кү нделікті сабақ тың жоспары жатады. Кү нтү збелік жоспарлау оқ улық тың кө псағ аттық тақ ырыптарын жеке сабақ тарғ а бө лу арқ ылы жү зеге асады тақ ырыптар бойынша мазмұ ны ә дістемесі, оқ ушылардың танымдық ә рекеті жағ ынан ұ қ сас сабақ тар жү йесін тү зеді. Оқ улық ты басшылық қ а ала отырып мұ ғ алім сабақ тың білімдік оқ у – тә рбиелік мақ сатын айқ ындайды.

Студенттер мен жас мұ ғ алімдер жоспар конспектісін қ ұ рғ ан дұ рыс онда онда сабақ тың барлық кезең деріндегі мұ ғ аліммен оқ ушылардың іс - ә рекеттері толық жазылуы тиіс. Бірінші кезең дерге сай сабақ тың барысы;

Екінші қ атарлы мұ ғ алімнің ү шіншісіне оқ ушының іс - ә рекеттері жазылу керек.

Бұ нда конспекті сабақ тың барысын дұ рыс бағ дарлауғ а мү мкіндік береді.Мұ ғ алімнің сабақ қ а дайындығ ы, сабақ тың мақ сатын анық тау, белгілі бір сабақ та мұ ғ алімнің басшылығ ымен оқ ушыларғ а берілетін біліммен тә рбиенің, ой ө рісін дамытудың алдын ала жасалғ ан жоспарын сабақ тың мақ саты дейміз. Мақ саты оқ у бағ дарламасы мен тақ ырыптық мазмұ нының негізінде анық талады. Мақ саты анық талғ ан соң оны жү зеге асыру қ амтамасыз етіледі.

1. Сабақ тың мақ саты оқ ушылар қ андай білімді менгерту тиіс? Оларды қ андай іскерлік дағ дылар қ алыптасуы тиіс сабақ тың қ андай тә рбиесін ү лесі бар деген сұ рақ тарғ а жауап беруі керек.

2. Сабақ тың мақ сатында болып қ андай біліммен іскерлік дағ дылар қ алыптастырып немесе оны жетілдіріп жү зеге келтірулі ашып кө рсеткен дұ рыс.

3. Мақ сатында қ андай біліммен іскерлікдағ ды қ алыптастырып оқ ушылардың ой ө рісін кең ейіп дү ниетанымын қ алыптастыру ә рі нақ ты кө рсетіледі.

1. Білімнің мақ саты: Жердің ішкі қ ұ рлысы оның заттың қ ұ рамы кү ннің температурасы оны зерттеудің маң ызы жер қ ойнауын қ орғ ау мә селелері жө ніндегі оқ ушылардың тү сініктері қ алыптастыру.

2. оқ улық тағ ы суреттерді картаны басқ а да кө рнекі, аудиофизуальды жә не статикалық техникалық қ ұ ралдарды пайдаланып жердің ішкі қ ұ рлысы литосфера туралы ой ө рісін кең ейтіп дү ниетанымы мен іскерлік – дағ дыларын қ алыптастыру, кө рнекі қ ұ ралдарды пайдаланып литосфера туралы талдау – синтездеу ақ ыл ой-ә рекетін дамытуды жалғ астыру, сабақ барысында ақ ыл-ой адамгершілік, экологиялық тә рбие беру сабақ тың мазмұ нын анық тау мақ сатын шешү ді оқ улық тағ ы оқ у материалдарының бір сабақ қ а сай келетін жеке тақ ырыпқ а бө лінуі жең ілдетеді мазмұ нын мен ә дістері ұ қ сас сабақ тар жү йесі тарауларғ а бө лінген.

Тақ ырыптық жекеавзацтары мен ә дістемелік аппараты оқ ушылардың алуантү рлі танымдық ә рекеттеріне мү мкіндік береді, ә р курстың оқ у бағ дарламасында кө рсетілген оқ ушылар менгеруге тиісті біліммен іскерлік дағ дылар мұ ғ алімнің сабақ қ а дайындалуына кө мектеседі, қ осымша ақ қ ыраттар сабақ қ а салмақ тү сімес ү шін сабақ та міндетті тү рде мең герілуге тиісті негізгі жә не қ осалқ ы материялдарды іріктеп жіктеп алу қ ажет.

Қ осалқ ы материялдар менгеруге қ ажетті біліммен іскерлік дағ дыларды нақ тылау ү шін керек (ұ ғ ымдар) кө пжағ дайда уақ ыттың шектелуіне байланысты сабақ ү стінде толық менгеріле алмауы мү мкін.

Жоғ арлағ ан сайын мө лшері артады сондық тан тақ ырыппен оқ у бағ дарламасын мұ қ ият талдау қ андай материялды сыныпта менгертіп қ айсысын ү йде оқ ушылар ө збетімен айқ ындау қ ажет ө тілетін сабақ тың оқ у материялдарын іріктеп алғ анда оны тү сіндірудің логикасын ойластыру керек.

Оқ ыту ә дістері мен оқ у қ ұ ралдарын ірктеу. Оқ ыту ә дістемелері мен оқ у қ ұ ралдарын ө тілетін тақ ырыптың мазмұ нымен сынып оқ ушыларының дайындығ ына байланысты (тірек біліміне біліммен іскерлік дағ дыларын танымдық қ абілеттер мен бә рбиесіне).

Сонымен қ атармұ ғ алімнің іс – тә жірбиесі материялдың техникалық базасы білімнің денгейінде оқ ыту ә дістемесін таң дауғ а ә сер етеді ө тілетін мұ ғ алім тақ ырыпқ а алдын ала талдау жасай отырып қ андай материялдарды дайын кү йінде ө зі тү сіндіріп қ андай мә селелерді ө збетімен ү йде орындайтын айқ ындалды егер базалық тірек білімдері болмаса тү сіндірмелі иллюстративтік ә дістеменің ә ртү рлі тә сілдерін (тү сіндірмелі ә ң гіме, тақ ырыптық талдау) немесе ө зекті ойды жеткізу ә дістемелерін, кө рнекі қ ұ ралдарды пайдалана отырып тү сіндіру керек.

Бұ л кезде оқ ушылардың іс-ә рекетіойды жаң ғ ырту сипатында болады.

Оқ ушылардың ө ткен тақ ырыптан немесе курстардан теориялық тірек білімдері бболса жетекші орынды репродуктивті немесе шінара ізденіс ә діспен қ олданып оқ ушылардың білімімен іскерлік дағ дыларын қ олдану денгейіндегі ө здік жұ мыстар беруді эвристикалық ә ң гіме тү рінде оқ ыту ә дістемесін таң дау оқ у курсының тарауларымен бө лімдеріндегі орнына оқ ушылардың білім қ орымен іскерлік дағ дыларына тә уелді оқ ушылар ә дістемелерді таң дағ анда оқ ушылардың жас ерекшеліктері ескеріледі.

Зейіні тұ рақ сыз 5 -7 сынып оқ ушыларына сабақ қ а қ олданылатын тү рлерін оқ у материялдарына деген қ ызығ ушылық тарын арттыру қ ажет. Қ ызығ ушылық ты арттыруда қ ызық ты географиялық материялдар маң ызды роль атқ арады.

Сабақ ты жоспарлағ анда уақ ытты тимді пайдалану мү мкіндігіне кө ң іл бө ліну қ ажет міндетті сұ рақ та ә р курстың бағ дарламасында кө рсетілген тү сініктермен іскерлік дағ дылармен сабақ та пайдаланатын кө рнекі қ ұ ралдарының жиынтығ ы мұ ғ алімнің жұ мысын жең ілдетеді.

Мұ ғ алімнің сабақ қ а ө зін белгілі бір тарауды ө тетін тақ ырыптармен сабақ тар жү йесін ескере отырып мұ ғ алім оқ ытудың шығ армашылық ә дістемелері шінә ра ізденіс, зерттеу жә не проблеманы оқ ытуды кең інен қ олдануы керек.

 

Сабақ қ а дайындалу барысында мұ ғ алім қ андай ә дістеменің қ ұ рамында қ андай кө рнекі қ ұ ралдарды пайдалану кө рнекі репродуктивтік немесе шығ армашылық оқ ушылардың қ андай танымдық ә рекеті ұ йымдастырылып деген сұ рақ тарғ а жауап іздеуі керек.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.