Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оқушылардың білімін бағалау


 

Оқ у бағ дарламасында кө рсетілген білімнің кө лемін дә режесімен іскерлік-дағ дыларына мұ ғ алім бағ а қ ояды. Мұ ғ алім оқ ушылардың жеке оқ ушының ү й тапсырмасын орындауы мен ауызша жауабына жаң а оқ у материялдарын бекіткенде берген дұ рыс жауаптарына, жаппай жазуша тексерулердің, тест сұ рақ тарының жауаптарына ә ртү рлі бағ а қ ояды. Мұ ғ алім бағ аны оқ ушыны жеке ауызша тексергенде немесе оларды қ осымша сұ рақ қ а жауап беріп қ ателіктерді тү зетіп толық тарғ анда қ ояды. Мұ ғ алім оқ ушының білімімен іскерлік – дағ дыларын бағ алағ анда білімнің сапасы мен кө лемі ө з ойын дұ рыс жеткізу формаларын сө з қ орын талдау жасап ой қ ортындыларын шығ ару мү мкіндіктерін жан – жақ ты ескеру қ ажет.

Мұ ғ алім бағ алау арқ ылы білімнің кө лемін анық тау ү шін оны толық тығ ы біле алады білімнің толық тығ ына;

- Бағ дарламада қ айталанғ ан материялдардың толық менгерілуі;

- Бағ дарламада белгіленген географиялық атауларды картада кө рсете алуы;

- Маң ызды мә селелерді ұ мытып кетпеуі;

- Бағ дарламада кө рсетілген практикалық іскерлік дағ дылардың барлығ ының менгерілуі;

- Оқ ушылардың бағ дарламада қ амтылғ ан ең маң ызды мә селелердің менгерілу дә режесі;

Бағ а қ ою барысында мұ ғ алім оқ ушының дұ рыс жауап беруін, жіберген қ ателерін географиялық нысанды картадан кө рсетпей қ алғ анын тақ ырыптың мазмұ нын ү шін қ андай белгілерін аталғ анын, қ андай белгілерін дұ рыс айтылғ анын анық тауы қ ажет. Оқ ушының білімінің терең деуіне олардың жауабының дә лдігі географиялық қ ұ былыстардың тү зілуінің себебі мен олардың арасындағ ы ө зара байланыстарды анық тап ойын дұ рыс жеткізе білуі жатады.

Оқ у материялдарын оқ ушылардың саналы тү оде менгерілуінеоқ у курсында қ амтылғ ан тақ ырыптардың мазмұ нын ашу ү шін ө мірмен қ оршағ ан ортаның қ ұ былыстарымен байланыстыра отырып тү сіндіре білу дағ дыларының қ алыптасуы жатады.

Бес деген бағ аны:

- оқ ушы ө ткен жә не бұ рын ө ткен бағ дарламалық оқ у материялдарын дә йекті дә лелдермен толық ала біліп ой қ ортындыларын шығ арғ анда;

- қ осымша сұ рақ тарғ а сенімді тү рде белгілі бір ретпен дұ рыс жауап беріп қ орытынды шығ арғ анда;

- географиялық тү сініктермен атауларғ а дұ рыс анық тама бергенде;

- ә ртү рлі тақ ырыптық карталарды оның бір – бірімен беттестіре біліп кескін картағ а тү сіре білгенде;

- табиғ атта бақ ылау жү ргізіп қ орытынды жасай білгенде қ ояды.

Тө рт деген бағ аны бес қ ойылғ ан талапты қ анағ аттандырғ анымен тө мендегі қ ателікті жібергенде қ ойылады;

- оқ ушы жауап бергенде тү сініктер мен атауларғ а анық тама беріп дә лелдемелерінен аздағ ан қ ате кетіп қ осымша сұ рақ тарына толық тырулар енгізілген жағ дайда;

- жауабы оқ улық тың мә тініндегі тұ жырымдамалармен ғ ана шектеліп қ ойылғ ан бақ ылакылау сұ рақ тарына берілген оқ ушы табанынан тү сінгенін байқ ағ анда;

- картаны оқ ығ анда аздағ ан қ ателік жіберіліп мұ ғ алімнің кө мегімен тү зетілгенде;

- сарамандық жұ мыстардан бір екі қ ате жібергенде;

- табиғ ат қ ұ былыстарына бақ ылау жү ргізіп оны талдағ анда қ ате жіберіп мұ ғ алімнің кө мегімен тү зеткенде;

Ү ш деген бағ аны егер оқ ушы бағ дарламалық негізгі оқ у материялдарын біліп тү сінгенде нақ ты дә йектемелерді дұ рыс пайдаланып, географиялық тү сініктермен атауларғ а дұ рыс анық тама бере білгенде қ оймайды

- тү сінік терминді атаулармен дә йектемелерді жеткізгенде, қ ате жібергенде бағ ытберуші сұ рақ тарғ а ғ ана жауап бергенде; оқ улық тың мә тінінде берілген материялдарғ а ғ ана жү гінгенде тү сініктер жеткіліксіз болғ анда;

- оқ ытылғ ан материялдарды картадан кө рсете алғ анымен оқ ытылғ ан нысандарғ а сипаттама беруге қ иналғ анда;

- диаграмма, қ арапайым сызбанұ сқ аларды кескін картағ а тү сіре алғ анда;

- мұ ғ алімнің кө мегінсіз приборлардық олдана білмегенде қ ойылады. Егер оқ ушы негізгі оқ у материялдарының кө п бө лігін тү сіне алмай дұ рыс менгермегенде қ ойылады.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.