Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


География сабағынан алған білімді ауызша және жазбаша тексеру


 

География сабағ ынан алғ ан білімді ауызша тексеру. Білімді тексерудің басты мақ саты ө тілген оқ у материялдарының қ алай менгерілгенін тексеру, білім денгейлерін анық тау. Тексеру оқ ушылардың білімін жетілдіріп іскерлік дағ дыларын қ алыптастыруды оқ ушыларды тексерудің негізгі нысаны географияда менгерілген нақ ты білім географиялық қ ұ былыстардың арасындағ ы бірізді себеп салдарлы байланыстарды тү сінуі; алғ ан білімін іс жү зінде пайдалана отырып ө збетімен ілім алу дә режесі.

География курсында оқ ушылардың оқ ытылып жатқ ан нысандар мен қ ұ былыстардың белгілерімен қ асиеттері кең істіктегі жә не картадағ ы орны жө ніндегі ұ ғ ымдарымен тү сініктерінің болуын анық тап беру арқ ылы дә лелдей білуін тксеру.

Тексеру оқ ушылардың білім жү йесін менгеру дә режесімен оқ ытылатын курстың негізгі ғ ылыми тұ жырымдарын тү сінуінің терең дігін, ә сіресе картамен жұ мыс істей алудың іскерлік дағ дысын анық тауғ а мү мкіндік береді. Білімін тексеру ауызша жә не жазушыа ә діспеен жү ргізіледі, аталғ ан ә дістер жеке жә не жаппай тексеру ә дісі қ олданылады.

Ауызша тексеру ә дісі оқ ушыларды менгерген білімнің толық тығ ын, логикалық ойлау дағ дыларын, оқ ушылардың дұ рыс жеткізе білуі мен ө ткендерін қ айталауғ а мү мкіндік беру, қ ойылатын сұ рақ бірінші курста қ амтығ ан тараудың немесе тақ ырыптың мә тінің белгілі бір бө лігін қ амтуы қ ажет мысалы

Қ азақ станның климаттық ерекшеліктерін анық тау ү шін жылдық орташа температураның немесе жауын шашынның қ азақ стан аумағ ында таралу ерекшелігін анық тауғ а бағ ытталуы керек сұ рақ тармен жалпы сипаттама беруі мү мкін.

Мысалы, Африканың тропиктік белдеуінің климатының ерекшелігін сипатта? Сұ рақ тың бұ лай қ ойылуы жә не бір – бірімен байланысқ ан, жауап беруіне мү мкіндік беруге ынталандырады.

Сұ рақ тар мен тапсырмалардың екінші бір тү рі оқ ушылардың тү сіндіруін немесе бағ а беруін қ амтамасыз етеді. Мысалы, Қ азақ станның қ оң ыржай континентті климаттық басты себептерін анық та?

Сұ рақ тың бұ лай қ ойылуы климаттық тү зілуінің басты себепттерінің анық тайтын тарауларын жаттап қ ана қ оймай материялды тү сіндіруге мү мкіндік береді.

Сұ рақ тардың жауабы толық болмағ ан, қ ателік кеткен жағ дайда оқ ушы жауап беріп болғ ансоң жауаптарғ а тү зетулермен толық тырулар енгізіледі ө зі немесе басқ а оқ ушылар. Егер оқ ушы тағ ы қ ате жіберсе мұ ғ алім жауабын тоқ татқ ызып бағ ыттаушы сұ рақ тар қ ойылады оқ ушы жауап беріп боғ ан соң мұ ғ алім қ осымша сұ рақ берілуі мү мкін. Қ ойылатын сұ рақ тың ең басты мақ саты материялды терең менгертуін тексеру арсындағ ы бірізді байланыстар.

Ә ң гімелесу арқ ылы жү ргізілетін сұ рақ жауап маң ызды мә селелерді бекітү мен дә лелденіп отырады, барлық жауап беруші оқ ушылар картадан барлық географиялық нысандарды дұ рыс кө рсету талабы қ ойылады. Кей жағ дайларда ауызша сұ рау арқ ылы жеке оқ ушылардың білімін шектеуге иллюстрациялық матерялдар қ олданылады.

Оқ ушылардың ойлау ә рекетінің қ арқ ынын арттыру ү шін оқ ушылардың ө збетімен шығ армашылық ізденісін талап ететін сұ рақ тар қ ойылады. Оқ ушылардың білімін жаппай тексеру қ ысқ аша сипатталатын географиялық біліммен іскерлік дағ дыларды анық тауғ а мү мкіндік береді. Жеке сұ рақ кезінде оқ ушылар белгілі бір материялды жан жақ ты тү сіндіру арқ ылы ө зінің ақ ыл ой, сө йлесу қ абілетін анық тауғ а мү мкіндік береді.

География сабақ тарында оқ ушылардың білімін жазуша тексеру. География сабағ ында берілетін біліммен іскерлік – дағ дылардың менгерілу дә режесін анық тауда жазуша тексерудің маң ызы зор. Жазуша тексеру кездерінде оқ ушылардың білімін белгілі бір жү йеде нақ ты жә не қ ысқ а жазуша жеткізе білу қ абілеттері дамиды.

Жаппай тексерудің бірінші мақ саты сынып оқ ушыларының білімін кең кө лемде жан-жақ ты тексеріп жинақ тауғ а оқ ытылып жатқ ан белгілі курсының белгілі бір тақ ырыпты сынып оқ ушыларының жалпы менгеріу дә режесі мен географиялық атауларды дұ рыс жазылыуындағ ы кемшіліктерді дер кезінде анық тау.

Жаппай жазуша тексеру ірі тарауларды пайдаланғ ан білімнің курстық жү йесін жинақ тауғ а бағ ыттауы тиіс. Жаппай жазуша тексерудің екінші мақ саты оқ ушылардың іскерлік дағ дыларын бекіту оның мә нісі жаппай тексеру барысында қ ойылғ ан сұ рақ қ а жауап беру кезінде оқ улық пен анық тағ ыштармен, атластармен, басқ а да оқ у қ ұ рлдарымен дұ рыс жұ мыс істей білу дағ дыларын қ алыптастыру, оқ ушылардың біліммен іскерлік-дағ дыларын жаппай жазуша тексеру нә тижелі болуы ү шін алдын-ала оқ ушыларғ а хабарлап білімді жинақ тау сипатында жү руі керек оқ ушылардың ө збетімен ізденіп талдау жасауы заң дылық тарын ашу ү шін сұ рақ тың кө лемі кең мағ ынасы терең болуы керек

Мысалы: Экваторлық белдеуде қ ысым тө мен жауын шашын мол тропикте неге қ ысым жоғ ары жауын – шашын аз екенін тү сіндір.

Эканомикалық интеграцияның Қ азақ станның шаруашылығ ына ә серінің ерекшелігін анық та.

Аталғ ан сұ рақ тарғ а дұ рыс нақ ты жауапты оқ ушы бірбеттен іздеп таба алмайтындық тан оқ улық ты бірнеше порографтарын атқ аруына тура келеді Жаппай тексеруде бө лінген азуақ ытта тиімді пайдалану оқ ушылардың оқ у материялдарын біліп, оқ улық пен жұ мыс істеу дағ дыларды қ алыптасқ ан жағ дайда жү зеге асыртады. Жаппай жазуша тексеру жұ мыстарының басқ а типтеріне оқ ушылардың біліктілігі мен іскерлік – дағ дыларын тексеруге арналғ ан тапсырмалар жатады. Олар

- Географиялық картадағ ы нысандарды кескін картағ а тү сіру арқ ылы қ ажетті нысандарды картадан таба білудің іскерлік – дағ дыларын тексеру;

- Картадан жү ргізілетін ө лшем жұ мыстары;

- Картаны оқ и білуге бағ ытталғ ан тапсырмалар;

Мысалы: белгіленген жоспар бойынша Австралияғ а сипаттама бер

- Графиктік сызба сипатындағ ы тапсырмалар (Мысал: Сызба нұ сқ алармен сызба суреттер, картасызба кестелер қ ұ рау)

- Статистикалық кестелерге талдау жасау сипатындағ ы тапсырмалар;

Оқ ушылардың білімімен іскерлік – дағ дыларын жаппай тексеруге арналғ ан сұ рақ тар ментапсырмалар. Қ иындық тары бір-іріне жақ ын екі нұ сқ ада қ ұ ралады, ә р нұ сқ аның сұ рақ тары мен тапсырмалары тақ тағ а жазылып немесе ә рбалағ а ү лестіріледі.

Жазуша жұ мыстар тек сыныпта емес ү й тапсырмасы ретінде беріледі. Жазуша тапсырмалардың ү йге беруге ең тиімді есеп шығ ару графиктік сызбалармен кестелер қ ұ ру, кестені картағ а географиялық нысандарды тү сіру жатады. Ү йде жә не сыныпта орындалғ ан барлық жұ мысты тексеріп қ ателеріне басқ а сиямен тү зетіп енгізіп немесе сұ рау белгісін қ ояды.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.