Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Иере́й: Мир всем. Диа́кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.


Хор: И ду́ хови твоему́.

 

Диа́ кон: Г лавы́ на́ ша Го́ сподеви прикло́ ним.

Хор: Т ебе́, Господи.

 

Иере́ й: Твое́ бо е́ сть, е́ же ми́ ловати и спаса́ ти ны, Бо́ же наш, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор: А ми́ нь.

 

Диа́ кон: П рему́ дрость.

Хор: Б лагослови́.

 

Иере́ й: Сый благослове́ н Христо́ с Бог наш, всегда́, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор: А ми́ нь. У тверди́, Бо́ же, святу́ ю правосла́ вную ве́ ру, правосла́ вных христиа́ н во век ве́ ка.

 

Иере́ й: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Хор: Ч естне́ йшую Херуви́ м и Сла́ внейшую без сравне́ ния Серафи́ м, без истле́ ния Бо́ га Сло́ ва ро́ ждшую, су́ щую Богоро́ дицу, Тя велича́ ем.

 

Иере́ й: Сла́ ва Тебе́, Христе́ Бо́ же, Упова́ ние на́ ше, сла́ ва Тебе́.

Хор: С ла́ ва, и ны́ не. Г о́ споди, поми́ луй. (Трижды) Б лагослови́.

 

Отпу́ ст.

Иере́ й: В оскресы́ й из ме́ ртвых Христо́ с, И́ стинный Бог наш, моли́ твами Пречи́ стыя Своея́ Ма́ тере…

Многоле́ тие:

Хор: В ели́ каго Господи́ на и Отца́ на́ шего Кири́ лла, / Святе́ йшаго Патри́ арха Моско́ вского и всея́ Руси́, / и Господи́ на на́ шего (Высоко-) Преосвяще́ ннейшаго (имярек), / (архи-)епи́ скопа (митрополита (титул)), / богохрани́ мую страну́ на́ шу Росси́ йскую, / настоя́ теля, бра́ тию и прихо́ жан свята́ го хра́ ма сего́ / и вся правосла́ вныя христи́ аны, // Го́ споди, сохрани́ их на мно́ гая ле́ та.

 

 

ЧИТА́ ЕТСЯ ПЕ́ РВЫЙ ЧАС

 


На часах:

Тропа́ рь воскре́ сный, глас 4:

С ве́ тлую Воскресе́ ния про́ поведь/ от А́ нгела уве́ девша Госпо́ дни учени́ цы/ и пра́ деднее осужде́ ние отве́ ргша, / апо́ столом хва́ лящася глаго́ лаху: / испрове́ ржеся смерть, / воскре́ се Христо́ с Бог, // да́ руяй ми́ рови ве́ лию ми́ лость.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.

Тропа́ рь святи́ теля Амвро́ сия, глас 4:

П ра́ вило ве́ ры и о́ браз кро́ тости, / воздержа́ ния учи́ теля/ яви́ тя ста́ ду твоему́ / я́ же веще́ й и́ стина./ Сего́ ра́ ди стяжа́ л еси́ смире́ нием высо́ кая, / нището́ ю бога́ тая, / о́ тче Амвро́ сие, / моли́ Христа́ Бо́ га, // спасти́ ся душа́ м на́ шим.

 

Конда́ к воскре́ сный, глас 4, подо́ бен: " Яви́ лся еси́ днесь":

С пас и Изба́ витель мой/ из гро́ ба, я́ ко Бог, воскреси́ от уз земноро́ дныя, / и врата́ а́ дова сокруши́, / и я́ ко Влады́ ка// воскре́ се тридне́ вен.

 

На литурги́ и:

Блаже́ нны:

Хор: Во Ца́ рствии Твое́ м помяни́ нас, Го́ споди, егда́ прии́ деши, во Ца́ рствии Твое́ м.

На 12: Блаже́ ни ни́ щии ду́ хом, я́ ко тех есть Ца́ рство Небе́ сное.

Блаже́ ни пла́ чущии, я́ ко ти́ и уте́ шатся.

На 10: Блаже́ ни кро́ тции, я́ ко ти́ и насле́ дят зе́ млю.

Блаже́ ни а́ лчущии и жа́ ждущии пра́ вды, я́ ко ти́ и насы́ тятся.

 

На 8: Блаже́ ни ми́ лостивии, я́ ко ти́ и поми́ ловани бу́ дут.

Тропарь: Д ре́ вом Ада́ м рая́ бысть изселе́ н; / дре́ вом же кре́ стным разбо́ йник в рай всели́ ся./ Ов у́ бо вкуш, за́ поведь отве́ рже Сотво́ ршаго; / ов же сраспина́ емь, Бо́ га испове́ да Тая́ щагося, // помяни́ мя, вопия́, во Ца́ рствии Твое́ м.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.