Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.


Богородичен: Н естерпи́ маго Божества́ вмести́ лище чи́ стое/ утро́ ба Твоя́ яви́ ся, о Богоро́ дице! // Е́ же без стра́ ха небе́ снии чи́ нове воззре́ ти не возмого́ ша.

 

Кано́ н Богоро́ дицы, глас 4:

Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь: Д ре́ вле у́ бо прельсти́ мя змий, и умори́ мя, / прама́ терию мое́ ю Е́ вою: // ны́ не же, Чи́ стая, Тобо́ ю созда́ вый мя из истле́ ния воззва́. (Дважды)

Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь: Б е́ здна Тя бе́ здну неизрече́ нно, / благоутро́ бия Отрокови́ це, избра́ нную показа́ чуде́ с: / и́ бо из Тебе́ мо́ лниею Божества́, // би́ сер Христо́ с возсия́.

 

Кано́ н святи́ теля Амвро́ сия, глас 4:

Припев: Святи́ телю о́ тче Амвро́ сие, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь: Р им твоя́ честна́ я благохва́ лит исправле́ ния: / я́ ко бо звезда́ светови́ дна, // всю́ ду лучи́ чуде́ с твои́ х, иера́ рше, испусти́ л еси́, ве́ рно удивля́ емь.

Припев: Святи́ телю о́ тче Амвро́ сие, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь: У́ треневав ко Христу́, та́ мо су́ щими све́ тлостьми озари́ лся еси́ бога́ тно, / и Све́ та напо́ лнился еси́ Боже́ ственнейша, // и просвеща́ еши ве́ рно чту́ щия тя всегда́.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.

Тропарь: Т е́ ло и ду́ шу твою́ Бо́ гу освяти́ в, / и прия́ тно соде́ лал еси́ дарова́ ний, о́ тче, твое́ се́ рдце, // непреста́ нно вне́ млющее сла́ дкому жела́ нию.

 

И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.


Богородичен: И сцели́ души́ моея́, Де́ во, я́ звы, / осене́ нием Твои́ м Боже́ ственным/ и ум мой просвети́, // омраче́ нный ле́ ностию и зло́ бою врага́ борца́.

 

Катава́ сия, глас 1:

Хор: Из утро́ бы Ио́ ну младе́ нца изблева́ морски́ й зверь, / якова́ прия́ т, / в Де́ ву же все́ льшееся Сло́ во/ и плоть прие́ мшее про́ йде сохра́ ншее нетле́ нну./ Его́ же бо не пострада́ истле́ ния, // Ро́ ждшую сохрани́ неврежде́ нну.

 

Ектения́ ма́ лая:

Диа́ кон: П а́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон: З аступи́, спаси́, поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон: П ресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́ чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми святы́ ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор: Т ебе́, Го́ споди.

Иере́ й: Ты бо еси́ Ца́ рь ми́ ра и Спас душ на́ ших, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор: А ми́ нь.

 

Конда́ к воскре́ сный, глас 4, подо́ бен: " Яви́ лся еси́ днесь":

С пас и Изба́ витель мой/ из гро́ ба, я́ ко Бог, воскреси́ от уз земноро́ дныя, / и врата́ а́ дова сокруши́, / и я́ ко Влады́ ка// воскре́ се тридне́ вен.

И́ кос:

В оскре́ сшаго из ме́ ртвых Христа́ Жизнода́ вца тридне́ вна из гро́ ба, / и врата́ сме́ ртная днесь сокру́ шшаго си́ лою Свое́ ю, / и а́ да умертви́ вшаго, и жа́ ло сме́ ртное сте́ ршаго, / и Ада́ ма со Е́ вою свободи́ вшаго, / воспои́ м вси земноро́ днии, вопию́ ще хвалу́ приле́ жно: // Той бо я́ ко Еди́ н Кре́ пкий, Бог и Влады́ ка, воскре́ се тридне́ вен.

 

Песнь 7:

Канон Воскре́ сный, глас 4:

Хор:

Ирмос: В пещи́ Авраа́ мстии о́ троцы перси́ дстей, / любо́ вию благоче́ стия па́ че, / не́ жели пла́ менем, опаля́ еми, взыва́ ху: // благослове́ н еси́ в хра́ ме сла́ вы Твоея́, Го́ споди.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.