Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Богородичен: У диви́ ся Ио́ сиф, е́ же па́ че естества́ зря, / и внима́ ше мы́ слию и́ же на руно́ дождь, / в безсе́ меннем зача́ тии Твое́ м, Богоро́ дице, / купину́ огне́ м неопали́ мую, жезл Ааро́ нов прозя́ бший, / и свиде́ тельствуя обру́ чник Твой и храни́ тель, свяще́ нником взыва́ ше: // Де́ ва ражда́ ет, и по рождестве́ па́ ки Дева пребыва́ ет.

 

Хор: Г о́ споди, пом́ илуй. (Трижды)

С ла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.

Чтец: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. А ми́ нь.

Кафи́ зма тре́ тья:

Псало́ м 17:

В озлюблю́ Тя, Го́ споди, кре́ посте моя́. Госпо́ дь утвержде́ ние мое́, и прибе́ жище мое́, и Изба́ витель Moй, Бог мой, Помо́ щник мой, и упова́ ю на Него́, Защи́ титель мой, и рог спасе́ ния моего́, и Засту́ пник мой. Хваля́ призову́ Го́ спода и от враг мои́ х спасу́ ся. Одержа́ ша мя боле́ зни сме́ ртныя, и пото́ цы беззако́ ния смято́ ша мя, боле́ зни а́ довы обыдо́ ша мя, предвари́ ша мя се́ ти сме́ ртныя. И внегда́ скорбе́ ти ми, призва́ х Го́ спода, и к Бо́ гу моему́ воззва́ х, услы́ ша от хра́ ма Свята́ го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́ дет во у́ ши Его́. И подви́ жеся, и тре́ петна бысть земля́, и основа́ ния гор смято́ шася и подвиго́ шася, я́ ко прогне́ вася на ня Бог. Взы́ де дым гне́ вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́ менится, у́ глие возгоре́ ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́ де, и мрак под нога́ ма Его́. И взы́ де на Херуви́ мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́ треню. И положи́ тму закро́ в Свой, о́ крест Его́ селе́ ние Его́, темна́ вода́ во о́ блацех возду́ шных. От облиста́ ния пред Ним о́ блацы проидо́ ша, град и у́ глие о́ гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́ дь и Вы́ шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́ лы и разгна́ я́, и мо́ лнии умно́ жи и смяте́ я́. И яви́ шася исто́ чницы водни́ и, и откры́ шася основа́ ния вселе́ нныя, от запреще́ ния Твоего́, Го́ споди, от дохнове́ ния ду́ ха гне́ ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́ т мя, восприя́ т мя от вод мно́ гих. Изба́ вит мя от враго́ в мои́ х си́ льных и от ненави́ дящих мя, я́ ко утверди́ шася па́ че мене́. Предвари́ ша мя в день озлобле́ ния моего́, и бысть Госпо́ дь утверже́ ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́ вит мя, я́ ко восхоте́ мя. И возда́ ст ми Госпо́ дь по пра́ вде мое́ й и по чистоте́ руку́ мое́ ю возда́ ст ми. Я́ ко сохрани́ х пути́ Госпо́ дни и не нече́ ствовах от Бо́ га моего́. Я́ ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ ю и оправда́ ния Его́ не отступи́ ша от мене́. И бу́ ду непоро́ чен с Ним, и сохраню́ ся от беззако́ ния моего́. И возда́ ст ми Госпо́ дь по пра́ вде мое́ й и по чистоте́ руку́ мое́ ю пред очи́ ма Его́. С преподо́ бным преподо́ бен бу́ деши, и с му́ жем непови́ нным непови́ нен бу́ деши, и со избра́ нным избра́ н бу́ деши, и со стропти́ вым разврати́ шися. Я́ ко Ты лю́ ди смире́ нныя спасе́ ши и о́ чи го́ рдых смири́ ши. Я́ ко Ты просвети́ ши свети́ льник мой, Го́ споди, Бо́ же мой, просвети́ ши тму мою́. Я́ ко Тобо́ ю изба́ влюся от искуше́ ния и Боѓ ом мои́ м прейду́ сте́ ну. Бог мой, непоро́ чен путь Его́, словеса́ Госпо́ дня разжже́ на, Защи́ титель есть всех упова́ ющих на Него́. Я́ ко кто бог, ра́ зве Го́ спода? или́ кто бог, ра́ зве Бо́ га на́ шего? Бог препоясу́ яй мя си́ лою, и положи́ непоро́ чен путь мой. Соверша́ яй но́ зе мои́, я́ ко еле́ ни, и на высо́ ких поставля́ яй мя. Науча́ яй ру́ це мои́ на брань, и положи́ л еси́ лук ме́ дян мы́ шца моя́. И дал ми еси́ защище́ ние спасе́ ния, и десни́ ца Твоя́ восприя́ т мя, и наказа́ ние Твое́ испра́ вит мя в коне́ ц, и наказа́ ние Твое́ то мя научи́ т. Ушири́ л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ ю, и не изнемого́ сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́ гну я́, и не возвращу́ ся, до́ ндеже сконча́ ются. Оскорблю́ их, и не возмо́ гут ста́ ти, паду́ т под нога́ ма мои́ ма. И препоя́ сал мя еси́ си́ лою на брань, спял еси́ вся востаю́ щыя на мя под мя. И враго́ в мои́ х дал ми еси́ хребе́ т, и ненави́ дящыя мя потреби́ л еси́. Воззва́ ша, и не бе спаса́ яй: ко Го́ споду, и не услы́ ша их. И истню́ я́ я́ ко прах пред лице́ м ве́ тра, я́ ко бре́ ние путе́ й погла́ жду я́. Изба́ виши мя от пререка́ ния люде́ й, поста́ виши мя во главу́ язы́ ков. Лю́ дие, и́ хже не ве́ дех, рабо́ таша ми. В слух у́ ха послу́ шаша мя. Сы́ нове чужди́ и солга́ ша ми. Сы́ нове чужди́ и обетша́ ша и охромо́ ша от стезь свои́ х. Жив Госпо́ дь, и благослове́ н Бог, и да вознесе́ тся Бог спасе́ ния моего́. Бог дая́ й отмще́ ние мне и покори́ вый лю́ ди под мя. Изба́ витель мой от враг мои́ х гневли́ вых, от востаю́ щих на мя вознесе́ ши мя, от му́ жа непра́ ведна изба́ виши мя. Сего́ ра́ ди испове́ мся Тебе́ во язы́ цех, Го́ споди, и и́ мени Твоему́ пою́: велича́ яй спасе́ ния царе́ ва, и творя́ й ми́ лость христу́ Своему́ Дави́ ду, и се́ мени eго́ до ве́ ка.

Чтец: С ла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.


Хор: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. А ми́ нь.

А ллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)

Г о́ споди, поми́ луй. (Трижды)

С ла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.

Чтец: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. А ми́ нь.

Псало́ м 18:

Н ебеса́ пове́ дают сла́ ву Бо́ жию, творе́ ние же руку́ Его́ возвеща́ ет твердь. День дни отрыга́ ет глаго́ л, и нощь но́ щи возвеща́ ет ра́ зум. Не суть ре́ чи, ниже́ словеса́, и́ хже не слы́ шатся гла́ си их. Во всю зе́ млю изы́ де веща́ ние их и в концы́ вселе́ нныя глаго́ лы их. В со́ лнце положи́ селе́ ние Свое́, и Той, я́ ко Жени́ х исходя́ й от черто́ га Своего́, возра́ дуется, я́ ко Исполи́ н тещи́ путь. От кра́ я небесе́ исхо́ д Его́, и сре́ тение Его́ до кра́ я небесе́, и несть и́ же укры́ ется теплоты́ Его́. Зако́ н Госпо́ день непоро́ чен, обраща́ яй ду́ шы, свиде́ тельство Госпо́ дне ве́ рно, умудря́ ющее младе́ нцы. Оправда́ ния Госпо́ дня пра́ ва, веселя́ щая се́ рдце, за́ поведь Госпо́ дня светла́, просвеща́ ющая о́ чи. Страх Госпо́ день чист, пребыва́ яй в век ве́ ка: судьбы́ Госпо́ дни и́ стинны, оправда́ ны вку́ пе, вожделе́ нны па́ че зла́ та и ка́ мене че́ стна мно́ га, и сла́ ждша па́ че ме́ да и со́ та. И́ бо раб Твой храни́ т я́, внегда́ сохрани́ ти я́, воздая́ ние мно́ го. Грехопаде́ ния кто разуме́ ет? От та́ йных мои́ х очи́ сти мя, и от чужди́ х пощади́ раба́ Твоего́, а́ ще не облада́ ют мно́ ю, тогда́ непоро́ чен бу́ ду и очи́ щуся от греха́ вели́ ка. И бу́ дут во благоволе́ ние словеса́ уст мои́ х, и поуче́ ние се́ рдца моего́ пред Тобо́ ю вы́ ну, Го́ споди, Помо́ щниче мой и Изба́ вителю мой.

Псало́ м 19:

У слы́ шит тя Госпо́ дь в день печа́ ли, защи́ тит тя и́ мя Бо́ га Иа́ ковля. По́ слет ти по́ мощь от Свята́ го и от Сио́ на засту́ пит тя. Помяне́ т вся́ ку же́ ртву твою́, и всесожже́ ние твое́ ту́ чно бу́ ди. Даст ти Госпо́ дь по се́ рдцу твоему́ и весь сове́ т твой испо́ лнит. Возра́ дуемся о спасе́ нии твое́ м и во и́ мя Го́ спода Бо́ га на́ шего возвели́ чимся. Испо́ лнит Госпо́ дь вся проше́ ния твоя́. Ны́ не позна́ х, я́ ко спасе́ Госпо́ дь христа́ Своего́, услы́ шит eго́ с Небесе́ Свята́ го Своего́, в си́ лах спасе́ ние десни́ цы Его́. Си́ и на колесни́ цах, и си́ и на ко́ нех, мы же во и́ мя Го́ спода Бо́ га на́ шего призове́ м. Ти́ и спя́ ти бы́ ша и падо́ ша, мы же воста́ хом и испра́ вихомся. Го́ споди, спаси́ царя́ и услы́ ши ны, во́ ньже а́ ще день призове́ м Тя.

Псало́ м 20:

Г о́ споди, си́ лою Твое́ ю возвесели́ тся царь и о спасе́ нии Твое́ м возра́ дуется зело́. Жела́ ние се́ рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ ния устну́ eго́ не́ си лиши́ л eго́. Я́ ко предвари́ л еси́ eго́ благослове́ нием благосты́ нным, положи́ л еси́ на главе́ eго́ вене́ ц от ка́ мене че́ стна. Живота́ проси́ л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ ка. Ве́ лия сла́ ва eго́ спасе́ нием Твои́ м, сла́ ву и велеле́ пие возложи́ ши на него́. Я́ ко да́ си eму́ благослове́ ние во век ве́ ка, возвесели́ ши eго́ ра́ достию с лице́ м Твои́ м. Я́ ко царь упова́ ет на Го́ спода, и ми́ лостию Вы́ шняго не подви́ жится. Да обря́ щется рука́ Твоя́ всем враго́ м Твои́ м, десни́ ца Твоя́ да обря́ щет вся ненави́ дящыя Тебе́. Я́ ко положи́ ши их я́ ко пещь о́ гненную во вре́ мя лица́ Твоего́, Госпо́ дь гне́ вом Свои́ м смяте́ т я́, и сне́ сть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ ши, и се́ мя их от сыно́ в челове́ ческих. Я́ ко уклони́ ша на Тя зла́ я, помы́ слиша сове́ ты, и́ хже не возмо́ гут соста́ вити. Я́ ко положи́ ши я́ хребе́ т, во избы́ тцех Твои́ х угото́ виши лице́ их. Вознеси́ ся, Го́ споди, си́ лою Твое́ ю, воспое́ м и пое́ м си́ лы Твоя́.

Чтец: С ла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.

Хор: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. А ми́ нь.

А ллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)

Г о́ споди, поми́ луй. (Трижды)

С ла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.

Чтец: И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. А ми́ нь.

Псало́ м 21:

Б о́ же, Бо́ же мой, вонми́ ми, вску́ ю оста́ вил мя еси́? Дале́ че от спасе́ ния моего́ словеса́ грехопаде́ ний мои́ х. Бо́ же мой, воззову́ во дни, и не услы́ шиши, и в нощи́, и не в безу́ мие мне. Ты же во Святе́ м живе́ ши, хвало́ Изра́ илева. На Тя упова́ ша отцы́ на́ ши, упова́ ша и изба́ вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ ша, и спасо́ шася, на Тя упова́ ша, и не постыде́ шася. Аз же есмь червь, а не челове́ к, поноше́ ние челове́ ков и уничиже́ ние люде́ й. Вси ви́ дящии мя поруга́ ша ми ся, глаго́ лаша устна́ ми, покива́ ша главо́ ю: упова́ на Го́ спода, да изба́ вит eго́, да спасе́ т eго́, я́ ко хо́ щет eго́. Я́ ко Ты еси́ исто́ ргий мя из чре́ ва, упова́ ние мое́ от сосцу́ ма́ тере моея́. К Тебе́ приве́ ржен есмь от ложе́ сн, от чре́ ва ма́ тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́ пиши от мене́, я́ ко скорбь близ, я́ ко несть помога́ яй ми. Обыдо́ ша мя тельцы́ мно́ зи, юнцы́ ту́ чнии одержа́ ша мя. Отверзо́ ша на мя уста́ своя́, я́ ко лев восхища́ яй и рыка́ яй. Я́ ко вода́ излия́ хся, и разсы́ пашася вся ко́ сти моя́, бысть се́ рдце мое́ я́ ко воск, та́ яй посреде́ чре́ ва моего́. И́ зсше я́ ко скуде́ ль кре́ пость моя́, и язы́ к мой прильпе́ горта́ ни моему́, и в персть сме́ рти свел мя еси́. Я́ ко обыдо́ ша мя пси мно́ зи, сонм лука́ вых одержа́ ша мя, ископа́ ша ру́ це мои́ и но́ зе мои́. Исчето́ ша вся ко́ сти моя́, ти́ и же смотри́ ша и презре́ ша мя. Раздели́ ша ри́ зы моя́ себе́, и о оде́ жди мое́ й мета́ ша жре́ бий. Ты же, Го́ споди, не удали́ по́ мощь Твою́ от мене́, на заступле́ ние мое́ вонми́. Изба́ ви от ору́ жия ду́ шу мою́, и из руки́ пе́ сии единоро́ дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́ вых и от рог единоро́ жь смире́ ние мое́. Пове́ м и́ мя Твое́ бра́ тии мое́ й, посреде́ це́ ркве воспою́ Тя. Боя́ щиися Го́ спода, восхвали́ те Его́, все се́ мя Иа́ ковле, просла́ вите Его́, да убои́ тся же от Него́ все се́ мя Изра́ илево. Я́ ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́ твы ни́ щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́ х к Нему́, услы́ ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ ркви вели́ цей испове́ мся Тебе́, моли́ твы моя́ возда́ м пред боя́ щимися Его́. Ядя́ т убо́ зии и насы́ тятся, и восхва́ лят Го́ спода взыска́ ющии Его́, жива́ бу́ дут сердца́ их в век ве́ ка. Помяну́ тся и обратя́ тся ко Го́ споду вси концы́ земли́, и покло́ нятся пред Ним вся оте́ чествия язы́ к. Я́ ко Госпо́ дне есть ца́ рствие, и Той облада́ ет язы́ ки. Ядо́ ша и поклони́ шася вси ту́ чнии земли́, пред Ним припаду́ т вси низходя́ щии в зе́ млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́ т. И се́ мя мое́ порабо́ тает Ему́, возвести́ т Го́ сподеви род гряду́ щий. И возвестя́ т пра́ вду Его́ лю́ дем ро́ ждшымся, я́ же сотвори́ Госпо́ дь.

Псало́ м 22:

Г оспо́ дь пасе́ т мя, и ничто́ же мя лиши́ т. На ме́ сте зла́ чне, та́ мо всели́ мя, на воде́ поко́ йне воспита́ мя. Ду́ шу мою́ обрати́, наста́ ви мя на стези́ пра́ вды, и́ мене ра́ ди Своего́. А́ ще бо и пойду́ посреде́ се́ ни сме́ ртныя, не убою́ ся зла, я́ ко Ты со мно́ ю еси́, жезл Твой и па́ лица Твоя́, та мя уте́ шиста. Угото́ вал еси́ предо мно́ ю трапе́ зу сопроти́ в стужа́ ющым мне, ума́ стил еси́ еле́ ом главу́ мою́, и ча́ ша Твоя́ упоява́ ющи мя, я́ ко держа́ вна. И ми́ лость Твоя́ пожене́ т мя вся дни живота́ моего́, и е́ же всели́ ти ми ся в дом Госпо́ день, в долготу́ дний.

Псалом 23:

Г оспо́ дня земля́, и исполне́ ние ея́, вселе́ нная и вси живу́ щии на ней. Той на моря́ х основа́ л ю есть, и на река́ х угото́ вал ю есть. Кто взы́ дет на го́ ру Госпо́ дню? или́ кто ста́ нет на ме́ сте святе́ м Его́? Непови́ нен рука́ ма и чист се́ рдцем, и́ же не прия́ т всу́ е ду́ шу свою́, и не кля́ тся ле́ стию и́ скреннему своему́. Сей прии́ мет благослове́ ние от Го́ спода, и ми́ лостыню от Бо́ га, Спа́ са своего́. Сей род и́ щущих Го́ спода, и́ щущих лице́ Бо́ га Иа́ ковля. Возми́ те врата́ кня́ зи ва́ ша, и возми́ теся врата́ ве́ чная, и вни́ дет Царь сла́ вы. Кто есть се́ й Царь сла́ вы? Госпо́ дь кре́ пок и си́ лен, Госпо́ дь си́ лен в бра́ ни. Возми́ те врата́ кня́ зи ва́ ша, и возми́ теся врата́ ве́ чная, и вни́ дет Царь сла́ вы. Кто есть се́ й Царь сла́ вы? Госпо́ дь сил, Той есть Царь сла́ вы.

Чтец: С ла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. А ми́ нь.

А ллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)

Ектения́ ма́ лая:

Диа́ кон: П а́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон: З аступи́, спаси́, поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон: П ресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́ чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми святы́ ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор: Т ебе́, Го́ споди.

Иере́ й: Я́ ко Благ и Человеколю́ бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́, и Сы́ ну, и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор: А ми́ нь.

 

Седа́ льны воскре́ сные, глас 4:

В оскре́ сл еси́ я́ ко Безсме́ ртный от гро́ ба, Спа́ се, / совоздви́ гл еси́ мир Твой си́ лою Твое́ ю, Христе́ Бо́ же наш, / сокруши́ л еси́ в кре́ пости сме́ рти держа́ ву, / показа́ л еси́, Ми́ лостиве, воскресе́ ние всем: // те́ мже Тя и сла́ вим, Еди́ не Человеколю́ бче.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.