Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,// и прибе́жище, и утвержде́ние.


Припев: Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́.

Тропарь: Д ре́ во живо́ тное, мы́ сленный и́ стинный виногра́ д, // на Кресте́ ви́ сит, всем источа́ я нетле́ ние.

 

Припев: Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́.

Тропарь: Я́ ко вели́ к, я́ ко стра́ шен, я́ ко а́ дово низло́ жь шата́ ние, // и я́ ко Бог нетле́ нен, ны́ не пло́ тски воскре́ се.

 

Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен: Т ы еди́ на су́ щим на земли́, / я́ же па́ че естества́ благи́ х Хода́ таица, / Ма́ ти Бо́ жия была́ еси́: // те́ мже Ти, ра́ дуйся, прино́ сим.

Канон Крестовоскре́ сный, глас 4:

Припев: Сла́ ва, Го́ споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́ нию.

Тропарь: Я́ дом испо́ лнены в мя змий зу́ бы вонзе́, Спа́ се, / я́ же, Вседержи́ телю Влады́ ко, гвоздьми́ рук Твои́ х сокруши́ л еси́: // я́ ко несть свят во святы́ х, па́ че Тебе́, Человеколю́ бче.

 

Припев: Сла́ ва, Го́ споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́ нию.

Тропарь: В и́ ден был еси́, Человеколю́ бче, во́ лею во гро́ бе мертв, Животво́ рче, / и врата́ разве́ ргл еси́ а́ дова, я́ же от веко́ в душа́ м: // я́ ко несть свят во святы́ х ра́ зве Тебе́, Человеколю́ бче.

 

Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен: Неора́ на бразда́ яви́ лася еси́, клас живо́ тный ро́ ждши, / всем причаща́ ющимся безсме́ ртию Хода́ тая, // во святы́ х Свята́ го свя́ то почива́ ющаго.

 

Кано́ н Богоро́ дицы, глас 4:

Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь: О чища́ ется челове́ ков существо́, / Тобо́ ю присовоку́ пльшееся нестерпи́ мому Боже́ ственному Огню́: / я́ ко сокрове́ нный, Пречи́ стая Де́ во, в Тебе́ Хлеб испе́ кшееся, // И́ же и Тебе́ неврежде́ нну сохра́ ншему. (Дважды)

Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь: К а́ я сия́ я́ же вои́ стинну близ Бо́ га; / я́ ко превозше́ дши вся а́ нгельския чи́ ны, / еди́ на добро́ тою де́ вства, // я́ ко Ма́ ти сия́ ющи Вседержи́ теля.

 

Кано́ н святи́ теля Амвро́ сия, глас 4:

Припев: Святи́ телю о́ тче Амвро́ сие, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь: В елича́ йшу благода́ ть от Бо́ га прие́ м и си́ лу, // твои́ м чу́ вственным прикоснове́ нием разли́ чныя стра́ сти, о́ тче Амвро́ сие, исцеля́ л еси́ приходя́ щих к тебе́.

Припев: Святи́ телю о́ тче Амвро́ сие, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь: Н ауче́ н, я́ ко иера́ рх Боже́ ственный, преподо́ бне, / вся́ кое разуме́ ние Писа́ ния// неве́ дущим, о́ тче Амвро́ сие, неудобопости́ жная я́ ве уясни́ л еси́.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.

Тропарь: Т ебе́, му́ дростию духо́ вною сия́ ющу, / несмы́ сленно прибли́ житися де́ рзостно скверне́ йшую устре́ мльшуюся// скоре́ йше умертви́ л еси́ Боже́ ственным приглаго́ ланием.

 

И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен: Р од челове́ ческий обнови́ ла еси́ / Еди́ на, ро́ ждши естества́ на́ шего Соде́ теля же и Го́ спода, // те́ мже Тя сла́ вим, Богора́ дованная.

 

Катава́ сия, глас 1:

Хор: Пре́ жде век от Отца́ рожде́ нному нетле́ нно Сы́ ну/ и в после́ дняя от Де́ вы/ воплоще́ нному безсе́ менно, / Христу́ Бо́ гу возопии́ м: / вознесы́ й рог наш, // свят еси́, Го́ споди.

Ектения́ ма́ лая:

Диа́ кон: П а́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон: З аступи́, спаси́, поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон: П ресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́ чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми святы́ ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор: Т ебе́, Го́ споди.

Иере́ й: Я́ ко Ты еси́ Бог наш, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор: А ми́ нь.

 

Конда́ к святи́ теля Амвро́ сия, глас 3, подо́ бен: " Боже́ ственныя ве́ ры":

Б оже́ ственными догма́ ты облиста́ я, / помрачи́ л еси́ А́ риеву пре́ лесть, священнотаи́ нниче и па́ стырю Амвро́ сие; / чудоде́ йствуя же си́ лою Ду́ ха, / стра́ сти разли́ чныя я́ ве исцели́ л еси́, о́ тче преподо́ бне, // Христа́ Бо́ га моли́ спасти́ ся душа́ м на́ шим.

Седа́ лен святи́ теля Амвро́ сия, глас 8, подо́ бен: " Прему́ дрости":

П роро́ ка Илию́ ревнообразу́ я и Иоа́ нна та́ кожде Крести́ теля, / му́ жески обличи́ л еси́ царя́ беззако́ нновавша, иера́ рше; / Престо́ л Боже́ ственне украси́ л еси́ и чуде́ с мно́ жеством мир обогати́ л еси́./ Те́ мже, и Боже́ ственными Писа́ нии науче́ н, ве́ рныя утверди́ л еси́ / и неве́ рныя обрати́ л еси́, иера́ рше Амвро́ сие, / моли́ Христа́ Бо́ га прегреше́ ний оставле́ ние дарова́ ти// пра́ зднующим любо́ вию святу́ ю па́ мять твою́.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.