Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Святы́м Ду́хом/ вся́ка душа́ живи́тся,/ и чистото́ю возвыша́ется,// светле́ется Тро́йческим еди́нством


С вяты́ м Ду́ хом/ вся́ ка душа́ живи́ тся, / и чистото́ ю возвыша́ ется, // светле́ ется Тро́ йческим еди́ нством, священнота́ йне.

 

2 Антифо́ н:

Хор: В оззва́ х Тебе́ Го́ споди те́ пле, / из глубины́ души́ моея́, / и мне да бу́ дут на послуша́ ние// Боже́ ственная Твоя́ ушеса́. (Дважды)

Н а Го́ спода наде́ жду всяк кто стяжа́ в, // вы́ шший есть всех скорбя́ щих. (Дважды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.

С вяты́ м Ду́ хом/ то́ чатся благода́ тныя струи́, / напая́ юща вся́ ку тварь// ко оживле́ нию.

И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

С вяты́ м Ду́ хом/ то́ чатся благода́ тныя струи́, / напая́ юща вся́ ку тварь// ко оживле́ нию.

 

3 Антифо́ н:

Хор: С е́ рдце мое́ / к Тебе́, Сло́ ве, да возвы́ сится, / и да ничто́ же услади́ т мя// от мирски́ х красо́ т на сла́ бость. (Дважды)

К ма́ тери свое́ й/ я́ коже и́ мать кто любо́ вь, / ко Го́ споду те́ пльше// любле́ нием до́ лжни есмы́. (Дважды)

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.

С вяты́ м Ду́ хом/ богове́ дения бога́ тство, / зре́ ния, и прему́ дрости: // вся бо в сем оте́ ческая веле́ ния сло́ во открыва́ ет.

И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

С вяты́ м Ду́ хом/ богове́ дения бога́ тство, / зре́ ния, и прему́ дрости: // вся бо в сем оте́ ческая веле́ ния сло́ во открыва́ ет.

 

Проки́ мен и чте́ ние Ева́ нгелия:

Диа́ кон: В онмем. П ремудрость вонмем, прокимен, глас четве́ ртый:

В оскресни́, Го́ споди, помози́ нам/ и изба́ ви нас и́ мене Твоего́ ра́ ди.

Хор: В оскресни́, Го́ споди, помози́ нам/ и изба́ ви нас и́ мене Твоего́ ра́ ди.


Диа́ кон: Б о́ же, уши́ ма на́ шима услы́ шахом, и отцы́ на́ ши возвести́ ша нам.

Хор: В оскресни́, Го́ споди, помози́ нам/ и изба́ ви нас и́ мене Твоего́ ра́ ди.

Диа́ кон: В оскресни́, Го́ споди, помози́ нам/

Хор: И изба́ ви нас и́ мене Твоего́ ра́ ди.

 

Диа́ кон: Г о́ споду помо́ лимся.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй.

 

Иере́ й: Я́ ко Свят еси́ Бо́ же наш, и Тебе́ сла́ ву воссыла́ ем, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор: А ми́ нь.

 

Диа́ кон: В ся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.

Хор: В ся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.

 

Диа́ кон: Х вали́ те Бо́ га во святы́ х Его́, хвали́ те Его́ во устверже́ нии си́ лы Его́.

Хор: В ся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода.

 

Диа́ кон: В ся́ кое дыха́ ние.

Хор: Д а хва́ лит Го́ спода.

Диа́ кон: И о сподо́ битися нам слы́ шанию Свята́ го Ева́ нгелиа, Го́ спода Бо́ га мо́ лим.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй. (Трижды)

 

Диа́ кон: П рему́ дрость, про́ сти, услы́ шим Свята́ го Ева́ нгелия.

Иере́ й Мир всем.

Хор: И ду́ хови твоему́.

 

Иере́ й: От Иоа́ нна Свята́ го Ева́ нгелия чте́ ние.

Хор: С ла́ ва, Тебе́, Го́ споди, сла́ ва Тебе́.

 

Диа́ кон: В о́ нмем.

(Евангелие воскресное 7-е, Ин., зач.63:)

Иере́ й: Во вре́ мя о́ но, во еди́ ну от суббо́ т, Мари́ я Магдали́ на прии́ де зау́ тра, еще́ су́ щи тме, на гроб, и ви́ де ка́ мень взят от гро́ ба. Тече́ у́ бо и прии́ де к Си́ мону Петру́, и к друго́ му ученику́, его́ же любля́ ше Иису́ с, и глаго́ ла и́ ма: взя́ ша Го́ спода от гро́ ба, и не вем, где положи́ ша Его́. Изы́ де же Петр и други́ й учени́ к, и идя́ ста ко гро́ бу. Теча́ ста же о́ ба вку́ пе: и други́ й учени́ к тече́ скоре́ е Петра́, и прии́ де пре́ жде ко гро́ бу. И прини́ к ви́ де ри́ зы лежа́ ща, оба́ че не вни́ де. Прии́ де же Си́ мон Петр в след его́, и вни́ де во гроб, и ви́ де ри́ зы еди́ ны лежа́ ща. И суда́ рь, и́ же бе на главе́ Его́, не с ри́ зами лежа́ щь, но осо́ бь свит на еди́ ном ме́ сте. Тогда́ у́ бо вни́ де и други́ й учени́ к, прише́ дый пре́ жде ко гро́ бу, и ви́ де, и ве́ рова. Не у бо ве́ дяху Писа́ ния, я́ ко подоба́ ет Ему́ из ме́ ртвых воскре́ снути. Идо́ ста же па́ ки к себе́ ученика́.

Хор: С ла́ ва, Тебе́, Го́ споди, сла́ ва Тебе́.

 

Воскре́ сная песнь по Ева́ нгелии, глас 6:

В оскресе́ ние Христо́ во ви́ девше, / поклони́ мся Свято́ му Го́ споду Иису́ су, / еди́ ному безгре́ шному, / Кресту́ Твоему́ покланя́ емся, Христе́, / и свято́ е Воскресе́ ние Твое́ пое́ м и сла́ вим: / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́ зве Тебе́ ино́ го не зна́ ем, / и́ мя Твое́ имену́ ем./ Прииди́ те вси ве́ рнии, / поклони́ мся Свято́ му Христо́ ву Воскресе́ нию: / се бо прии́ де Кресто́ м ра́ дость всему́ ми́ ру./ Всегда́ благословя́ ще Го́ спода, / пое́ м Воскресе́ ние Его́: / распя́ тие бо претерпе́ в, // сме́ ртию смерть разруши́.

 

Псало́ м 50:

Чтец: П оми́ луй мя, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й, и по мно́ жеству щедро́ т Твои́ х очи́ сти беззако́ ние мое́. Наипа́ че омы́ й мя от беззако́ ния моего́, и от греха́ моего́ очи́ сти мя. Я́ ко беззако́ ние мое́ аз зна́ ю и грех мой предо мно́ ю есть вы́ ну. Тебе́ Еди́ ному согреши́ х, и лука́ вое пред Тобо́ ю сотвори́ х, я́ ко да оправди́ шися во словесе́ х Твои́ х и победи́ ши, внегда́ суди́ ти Ти. Се бо в беззако́ ниих зача́ т есмь, и во гресе́ х роди́ мя ма́ ти моя́. Се бо и́ стину возлюби́ л еси́, безве́ стная и та́ йная прему́ дрости Твоея́ яви́ л ми еси́. Окропи́ ши мя иссо́ пом, и очи́ щуся, омы́ еши мя, и па́ че сне́ га убелю́ ся. Слу́ ху моему́ да́ си ра́ дость и весе́ лие, возра́ дуются ко́ сти смире́ нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́ х, и вся беззако́ ния моя́ очи́ сти. Се́ рдце чи́ сто сози́ жди во мне, Бо́ же, и дух прав обнови́ во утро́ бе мое́ й. Не отве́ ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ ха Твоего́ Свята́ го не отыми́ от мене́. Возда́ ждь ми ра́ дость спасе́ ния Твоего́, и Ду́ хом Влады́ чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ нныя путе́ м Твои́ м, и нечести́ вии к Тебе́ обратя́ тся. Изба́ ви мя от крове́ й, Бо́ же, Бо́ же спасе́ ния моего́, возра́ дуется язы́ к мой пра́ вде Твое́ й. Го́ споди, устне́ мои́ отве́ рзеши, и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́ Твою́. Я́ ко а́ ще бы восхоте́ л еси́ же́ ртвы, дал бых у́ бо, всесожже́ ния не благоволи́ ши. Же́ ртва Бо́ гу дух сокруше́ н, се́ рдце сокруше́ нно и смире́ нно Бог не уничижи́ т. Ублажи́, Го́ споди, благоволе́ нием Твои́ м Сио́ на, и да сози́ ждутся сте́ ны Иерусали́ мския, тогда́ благоволи́ ши же́ ртву пра́ вды, возноше́ ние и всесожега́ емая: тогда́ возложа́ т на олта́ рь Твой тельцы́.

Глас 6:

Хор: Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху. / М оли́ твами апо́ столов, / Ми́ лостиве, очи́ сти// мно́ жество согреше́ ний на́ ших.

И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь. / М оли́ твами Богоро́ дицы, / Ми́ лостиве, очи́ сти// мно́ жество согреше́ ний на́ ших.

П оми́ луй мя, Бо́ же, / по вели́ цей ми́ лости Твое́ й, / и по мно́ жеству щедро́ т Твои́ х// очи́ сти беззако́ ние мое́.

Стихи́ ра воскре́ сная, глас 6:

В оскре́ с Иису́ с от гро́ ба, / я́ коже прорече́, / даде́ нам живо́ т ве́ чный// и ве́ лию ми́ лость.


Диа́ кон: С паси́, Бо́ же, лю́ ди Твоя́ и благослови́ достоя́ ние Твое́, посети́ мир Твой ми́ лостию и щедро́ тами, возвы́ си рог христиа́ н правосла́ вных и низпосли́ на ны ми́ лости Твоя́ бога́ тыя, моли́ твами всепречи́ стыя Влады́ чицы на́ шея Богоро́ дицы и Присноде́ вы Мари́ и, си́ лою Честна́ го и Животворя́ щаго Креста́, предста́ тельствы честны́ х Небе́ сных Си́ л безпло́ тных, честна́ го, сла́ внаго проро́ ка, Предте́ чи и Крести́ теля Иоа́ нна, святы́ х сла́ вных и всехва́ льных Апо́ стол, и́ же во святы́ х оте́ ц на́ ших и вселе́ нских вели́ ких учи́ телей и святи́ телей, Васи́ лия Вели́ каго, Григо́ рия Богосло́ ва и Иоа́ нна Златоу́ стаго, и́ же во святы́ х отца́ на́ шего Никола́ я, архиепи́ скопа Мирлики́ йскаго, чудотво́ рца, святы́ х равноапо́ стольных Мефо́ дия и Кири́ лла, учи́ телей слове́ нских, святы́ х равноапо́ стольных вели́ каго кня́ зя Влади́ мира и вели́ кия княги́ ни О́ льги, и́ же во святы́ х оте́ ц на́ ших всея́ Росси́ и чудотво́ рцев, Михаи́ ла, Петра́, Алекси́ я, Ио́ ны, Фили́ ппа и Ермоге́ на, святы́ х, сла́ вных и добропобе́ дных му́ чеников, преподо́ бных и богоно́ сных оте́ ц на́ ших, святы́ х и пра́ ведных богооте́ ц Иоаки́ ма и А́ нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́ х. Мо́ лим Тя́, многоми́ лостиве Го́ споди, услы́ ши нас, гре́ шных, моля́ щихся Тебе́, и поми́ луй нас.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй. (12 раз)

Иере́ й: Ми́ лостию и щедро́ тами и человеколю́ бием единоро́ днаго Твоего́ Сы́ на, с Ни́ мже благослове́ н еси́, со Пресвяты́ м, и Благи́ м, и Животворя́ щим Твои́ м Ду́ хом, ны́ не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор: А ми́ нь.

Канон:

Песнь 1:

Канон Воскре́ сный, глас 4:

Хор:

Ирмос: Мо́ ря чермну́ ю пучи́ ну/ невла́ жными стопа́ ми/ дре́ вний пешеше́ ствовав Изра́ иль, / крестообра́ зныма Моисе́ овыма рука́ ма// Амали́ кову си́ лу в пусты́ ни победи́ л есть.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.