Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Припев: Святи́телю о́тче Амвро́сие, моли́ Бо́га о нас.


Тропарь: И ера́ рх показа́ лся еси́, / пома́ зався ми́ ром свяще́ нства, соверша́ я свяще́ нники, // всем спаси́ тельное да́ руя очище́ ние.

Припев: Святи́ телю о́ тче Амвро́ сие, моли́ Бо́ га о нас.

Тропарь: С облю́ л еси́ па́ ству твою́ / от вся́ каго вре́ да проти́ вных, блаже́ нне, // и А́ риеву лесть всю омрачи́ л еси́ сия́ нием слове́ с твои́ х.

Сла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху.

Тропарь: Д у́ ха си́ лою огражде́ н, / лука́ выя отгоня́ еши зло́ бы, всеблаже́ нне, ду́ хи, // не терпя́ щия твоего́ запреще́ ния.

 

И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в, ами́ нь.

Богородичен: В ся во́ лею соде́ тельствовавый, соде́ тельствуется хотя́ от чи́ стых Твои́ х крове́ й, // спаса́ я ве́ дущия Тя, Чи́ стую Богома́ терь.

 


Катава́ сия, глас 1:

Хор: Жезл из ко́ рене Иессе́ ева/ и цвет от него́, Христе́, / от Де́ вы прозя́ бл еси́, / из горы́, Хва́ льный, приосене́ нныя ча́ щи, / прише́ л еси́, вопло́ щся от Неискусому́ жныя, / Невеще́ ственный и Бо́ же: // сла́ ва си́ ле Твое́ й, Го́ споди.

 

Песнь 5:

Канон Воскре́ сный, глас 4:

Хор:

Ирмос: Ты, Го́ споди мой, / Свет в мир прише́ л еси́, / Свет Святы́ й, обраща́ яй из мра́ чна неве́ дения// ве́ рою воспева́ ющия Тя.

Припев: Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́.

Тропарь: Т ы, Го́ споди, к земли́ ми́ лостивно соше́ л еси́: // Ты возне́ сл еси́ па́ дшее челове́ ческое существо́, на дре́ ве воздвиза́ емь.

Припев: Сла́ ва, Го́ споди, свято́ му Воскресе́ нию Твоему́.

Тропарь: Т ы взял ми еси́, Христе́, прегреше́ ний осужде́ ние: // Ты разруши́ л еси́ боле́ зни сме́ ртныя, Ще́ дре, Боже́ ственным воскресе́ нием Твои́ м.

 

Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен: Т я ору́ жие непобеди́ мое на враги́ предлага́ ем, // Тя утвержде́ ние, и наде́ жду на́ шего спасе́ ния, Богоневе́ сто, стяжа́ хом.

Канон Крестовоскре́ сный, глас 4:

Припев: Сла́ ва, Го́ споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́ нию.

Тропарь: П рия́ т Тя всего́ усты́ ад безу́ мный: / на Кресте́ бо пригвожде́ на Тя ви́ дев, / копие́ м прободе́ на, бездыха́ нна, / Жива́ го Бо́ га про́ ста вменя́ ше челове́ ка.// Разуме́ же искуси́ вый кре́ пость Твоего́ Божества́.

 

Припев: Сла́ ва, Го́ споди, Кресту́ Твоему Честному и Воскресе́ нию.

Тропарь: Р азруше́ ный, Человеколю́ бче, Храм Твоего́ Телесе́, / гроб раздели́ вый и ад нево́ лею о́ ба суда́ истязу́ еми суть: / ов у́ бо святы́ х Твои́ х ду́ ши, // телеса́ же други́ й соотсыла́ юще, Безсме́ ртне.

 

Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Богородичен: С е ны́ не испо́ лнися проро́ ческое прорече́ ние: / Ты бо, Неискусобра́ чная Де́ во, / име́ ла еси́ во утро́ бе над все́ ми Бо́ га/ и родила́ еси́ Безле́ тнаго Сы́ на, // всем воспева́ ющим Тя, мир подава́ юща.

 

Кано́ н Богоро́ дицы, глас 4:

Припев: Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Тропарь: Д ом Тя сла́ вы, Го́ ру Бо́ жию Святу́ ю, Чи́ стая, / Неве́ сту, Черто́ г, Храм освяще́ ния, / Сын Бо́ жий, в Тя всели́ вся, // и рай сла́ дости присносу́ щныя нам соде́ ла.© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.