Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


У́ТРЕНЯ.


Шестопса́ лмие:

Хор: С ла́ ва в вы́ шних Бо́ гу, и на земли́ мир, в челове́ цех благоволе́ ние. (Трижды)

Г о́ споди, устне́ мои́ отве́ рзеши, и уста́ моя́ возвестя́ т хвалу́ Твою́. (Дважды)

Чтец: П сало́ м 3, П сало́ м 37, П сало́ м 62

Сла́ ва, и ны́ не: А ллилу́ иа. (Трижды)

Г о́ споди, поми́ луй. (Трижды) Сла́ ва, и ны́ не:

П сало́ м 87, П сало́ м 102, П сало́ м 142

Сла́ ва, и ны́ не: А ллилу́ иа. (Трижды)

 

Вели́ кая ектения́:

Диа́ кон: М и́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй. (На каждое прошение)

Диа́ кон: О Свы́ шнем ми́ ре и спасе́ нии душ на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.

О ми́ ре всего́ ми́ ра, благостоя́ нии Святы́ х Бо́ жиих Церкве́ й и соедине́ нии всех, Го́ споду помо́ лимся.

О святе́ м хра́ ме сем и с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом Бо́ жиим входя́ щих в онь, Го́ споду помо́ лимся.

О вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Господи́ не на́ шем, Высокопреосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе имяре́ к), честне́ м пресви́ терстве, вo Христе́ диа́ констве, о всем при́ чте и лю́ дех, Го́ споду помо́ лимся.

О Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ инстве ея́, Го́ споду помо́ лимся.

О гра́ де сем (или о ве́ си сей), вся́ ком гра́ де, стране́ и ве́ рою живу́ щих в них, Го́ споду помо́ лимся.

О благорастворе́ нии возду́ хов, о изоби́ лии плодо́ в земны́ х и вре́ менех ми́ рных, Го́ споду помо́ лимся.

О пла́ вающих, путеше́ ствующих, неду́ гующих, стра́ ждущих, плене́ нных и о спасе́ нии их. Го́ споду помо́ лимся.

О изба́ витися нам от вся́ кия ско́ рби, гне́ ва и ну́ жды, Го́ споду помо́ лимся.

З аступи́, спаси́, поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

П ресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́ чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми святы́ ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор: Т ебе́, Го́ споди.

Иере́ й: Я́ ко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва честь и поклоне́ ние, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор: А ми́ нь.

 


Бог Госпо́ дь, глас 4:

Диа́ кон: Б ог Госпо́ дь, и яви́ ся нам, благослове́ н Гряды́ й во И́ мя Госпо́ дне.

Стих 1: И спове́ дайтеся Го́ сподеви, я́ ко благ, я́ ко в век ми́ лость Его́.

Хор: Б ог Госпо́ дь, и яви́ ся нам, благослове́ н Гряды́ й во И́ мя Госпо́ дне.

(И далее на каждый стих)

Стих 2: О быше́ дше обыдо́ ша мя, и И́ менем Госпо́ дним противля́ хся им.

Стих 3: Н е умру́, но жив бу́ ду, и пове́ м дела́ Госпо́ дня.

Стих 4: К а́ мень, Его́ же небрего́ ша зи́ ждущии, Сей бы́ сть во главу́ у́ гла, от Го́ спода бысть Сей, и есть ди́ вен во очесе́ х на́ ших.

 

Тропа́ рь воскре́ сный, глас 4:

Хор: С ве́ тлую Воскресе́ ния про́ поведь/ от А́ нгела уве́ девша Госпо́ дни учени́ цы/ и пра́ деднее осужде́ ние отве́ ргша, / апо́ столом хва́ лящася глаго́ лаху: / испрове́ ржеся смерть, / воскре́ се Христо́ с Бог, // да́ руяй ми́ рови ве́ лию ми́ лость. (Дважды)


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.