Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дәріс сабақтарының тақырыптары мен мазмұны
1.Кіріспе 1.1. Халық тық педагогика туралы тү сінік 1.2.Этнопедагогика – педагогика ғ ылымының саласы 1.3. Этнопедагиканың мазмұ ны
2. Педагогикалық мә дениет жә не халық тың рухани дамуы 2.1. Халық тық педагогикалық кө зқ арас 2.2. Халық педагогикасындағ ы салт-дә стү р 2.3. Халық тық педагогикалық мә дениет туралы тү сінік 2.4. Халық - педагогикалық мә дениетті жасаушы
3. Халық тық педагогикадағ ы кемел адам ү лгісі 3.1. Кемел адам – халық тық тә рбиенің мақ саты 3. 2. Кемел адамның этникалық сипаты 3.3. Кемел адам қ асиеттерінің жалпыадамзаттық сипаттамасы 3.4. Кемел адамды тә рбиелеу жолдары
4. Халық тық педагогиканың негізгі қ ұ ралдары (мақ ал-мә телдер, жұ мбақ тар) 4.1.Мақ ал-мә телдер жә не олардың халық тық педагогикадағ ы ролі 4.2. Мақ ал-мә телдердегі ең бексү йгіштік тә рбие 4.3. Мақ ал-мә телдердің айтылу формалары 4.4. Жұ мбақ тар
5. Ә н- халық тық педагогиканың қ ұ ралы 5.1. Ә ннің жеке тұ лғ ағ а ық палы 5.2. Бесік жыры 5.3. Жасө спірімдер мен жастар ә ндері 5.4. Жоқ тау жә не олардың тә рбиелік мә ні
6. Халық тық педагогикадағ ы ертегілер 6.1. Ертегілердің танымдық мә ні 6.2. Ертегі-халық тә рбиесінің қ ұ ралы 6.3. Ертегілердегі педагогикалық идеялар 6.4. Халық ертегілерін тә рбиелеуде қ олдану
7.Халық тық тә рбиенің факторлары 7.1.Табиғ ат-халық тық тә рбиенің факторы 7.2. Халық тық тә рбиедегі ойындар мен сө здер 7.3.Ең бек жә не ө нер - халық тық тә рбиенің факторы 7.4. Халық тық тә рбиедегі дә стү рлер
8. Ежелгі жазба мұ ралардағ ы халық тық тә рбиесі 8.1. «Ұ лы Жасақ» тә рбие туралы 8.2. Я. А. Коменский жә не халық тық тә рбие 8.3.К.Д. Ушинский халық тық тә рбие туралы 8.4. А.С. Макаренко жә не халық тық педагогика
9. Қ азақ стандағ ы этнопедагогикалық ой-пікірлер 9.1. Қ азақ педагогикасы жә не Қ азақ стандағ ы педагогикалық ой-пікірлердің пайда болуы 9.2.Қ азақ жыраулары шығ армаларындағ ы халық тық педагогика 9.3.ХІХ ғ асырдағ ы кө рнекті қ азақ ағ артушыларыхалық тық тә рбие туралы 9.4. Этнопедагогиканың ХХ ғ асырда Қ азақ станда дамуы
10. Қ азақ этнопедагогикасының теориялық негіздері 10.1. Қ азақ этнопедагогикасығ ылым ретінде 10.2. Қ азақ этнопедагогикасының атқ аратын қ ызметтері 10.3. Қ азақ этнопедагогикасының негізгі қ ағ идалары 10.4. Қ азақ этнопедагогикасының заң дары мен заң дылық тары
11. Қ азақ халық педагогикасы- қ азақ этнопедагогикасының қ айнар кө зі 11.1. Қ азақ халық педагогикасы жә не этнопсихология 11.2. Қ азақ этнопедагогикасындағ ы ұ лттық философияның рө лі 11.3.Этникалық тә рбие этникалық мә дениеттің бір бө лігі 11.4. Қ азақ этнопедагогикасының тә жірибесі
12. Этномә дени білім беру 12.1. Этномә дени білім беру туралы тү сінік 12.2. Қ азақ стан халқ ының этномә дени қ ызығ ушылық тарын тарату 12.3. Этномә дени білім беруді ендірудің негізгі қ ағ идалары 12.4.Кө птілді тұ лғ аны тә рбиелеу
13. Қ азақ этнопедагогикасының мазмұ ны 13.1. Толымды тұ лғ аны тә рбиелеу 13.2. Қ азақ этнопедагогикасындағ ы тә рбиенің мазмұ ны 13.3. Қ азақ тың халық педагогикасындағ ы отбасы тә рбиесі 13.4. Қ азақ тың халық педагогикасындағ ы тә рбиеленушінің жас жә не жеке ерекшеліктерін ескеру

 

Практикалық /семинар сабақ тарының тақ ырыптары мен мазмұ ны:

1. Қ азақ батырлары, эпостары негізінде оқ ушыларғ а патриоттық тә рбие беру 1.1.Эпос туралы тү сінік 1. 2. Оқ ушыларды ұ лтжандылық қ а тә рбиелеудің маң ызы. 1.3.Қ азақ батырлары эпостарының тә рбиелік мә ні.  
2.Оқ ушыларды оқ ыту мен тә рбиелеуде қ азақ халқ ының озық дә стү рлерін пайдалану 2.1. Қ азақ халқ ының озық дә стү рлеріне сипаттама. 2.2. Қ азақ халқ ының озық дә стү рлерін оқ ыту мен тә рбиелеуде қ олдану.  
3.Оқ удан тыс уақ ытта қ азақ тың ұ лттық ойындарын пайдалану 3.1. Ұ лттық ойындар туралы тү сінік. 3.2. Ұ лттық ойындардың жіктелуі. 3.3. Ұ лттық ойындарды оқ ыту мен тә рбиелеуде пайдалану жолдары.  
4.Балаларғ а адамгершілік тә рбие берудегі қ азақ тың халық ертегілерінің маң ызы 4.1.Адамгершілік тә рбиесі туралы тү сінк. 4.2.Ертегінің ерекшеліктері: ұ лыстық, оптимистік, ү лгілік, сюжеттің қ ызығ ушылығ ы, қ ызық тылық, дидактикалық 3. Ертегі – адамгершілік идеялардың асыл қ азынасы.  
5.Қ азақ халқ ының сә ндік-қ олданбалы ө нері арқ ылы эстетикалық тә рбие беру 5.1.Эстетикалық тә рбиенің мә ні. 5.2. Халық тә рбиесіндегі эстетикалық тә рбиенің формалары(қ азақ халқ ының ұ лттық киімдері, шешендік ө нер, қ азақ ы ү йді безендіру т.б.). 5.3.Қ олданбалы ө нердің этнопедагогикалық қ ұ ндылығ ы  
6.Қ азақ халқ ының ең бекке моральды-эстетикалық кө зқ арасы жә не оның баланы ең бекке дайындаудағ ы рө лі 6.1.Ең бек-адамгершілікті дамуыдың, ақ ыл ойдың, дене дамуының шешуші факторы. 6.2.Ең бек арқ ылы тұ лғ а сапасының қ алыптасуы (жауапкершілік, тұ рақ тылық, мақ сатгершілік жә не т.б.). 6.3.Ерте жастан жастарды ең бекке тә рбиелеу.  
7.Этнопедагогикада балалардың жас ерекшеліктерін ескеру 7.1.Қ азақ халқ ында жас ерекшеліктерін кезең дерге жіктеу ерекшеліктері. 7.2. Жас ерекшеліктерін кезең дерге бө лудің сипаттамасы.  
8.Қ азақ отбасындағ ы қ ыздар тә рбиесінің ерекшеліктері. 8.1. Ә женің жә не ананың қ ыз бала тә рбиесіндегі ролі. 8.2. Қ азақ отбасындағ ы қ ыздар тә рбиесінің ерекшеліктері 8.3. Қ азақ халқ ының қ ыз бала тә рбиесіне қ оятын талаптары  
9. Қ азақ отбасындағ ы ұ л бала тә рбиесінің ерекшеліктері. 9.1.Ата мен ә кенің ұ л бала тә рбиесіндегі ролі. 9.2. Қ азақ отбасындағ ы ұ л бала тә рбиесінің ерекшеліктері. 9.3. Қ азақ халқ ының ұ л бала тә рбиесіне қ оятын талаптары  
10. Қ азақ тарда балаларды оқ ыту мен адамгершілік тә рбие берудің дә стү рлі қ ұ ралдары 10.1.Халық педагогикасындағ ы балаларды оқ ыту мен адамгершілік тә рбие берудің қ ұ ралдары туралы сипаттама (жұ мбақ, ертегі, мақ ал-мә телдер, би ө нері, ә н ө нері, аң ыз ә нгімелер т.б.). 10.2.Халық ық салт-дә стү рлер арқ ылы жасө спірімдердің адамгершілік тә рбиесін қ алыптастыру ерекшеліктері 10.3.Мақ ал-мә телдердің, жұ мбақ тың халық тық педагогикадағ ы рө лі 10.4. Ә ннің жеке тұ лғ ағ а ық палы (бесік жыры, той жыры, сың су, жоқ тау).  
11.Қ азақ тардың балалар мен жастарғ а дене тә рбиесін беруге қ оятын педагогикалық талаптары 11.1.Халық тық педагогикасындағ ы дене тә рбиесінің мақ сат міндеттері 11.2.Халық тық педагогикасындағ ы дене тә рбиесінің мазмұ ны. 11.3.Халық тық педагогикасындағ ы дене тә рбиесінің формалары.
12. Қ азақ тың дә стү рі мен ә дет-ғ ұ рпының тұ лғ аның рухани мә дениетін қ алыптастырудағ ы рө лі 12.1.Салт-дә стү рлер туралы тү сінік. 12.2.Қ азақ тың дә стү рі мен ә дет-ғ ұ рпының тұ лғ аның рухани мә дениетін қ алыптастырудағ ы рө лі (ең бек ә рекеті, ү лгісі (бейнесі), ойын-сауық жә не т.б.). 12.3.Діннің, тұ лғ аның рухани мә дениетін қ алыптастырудағ ы рө лі
13.Жастарды этнопедагогика қ ұ ралдарымен адамгершілікке тә рбиелеу 13.1.Халық педагогикасындағ ы адамгершілік тә рбие берудің қ ұ ралдары туралы (жұ мбақ, достық туралы ертегі, ең бек, достық, адам сапасы туралы мақ ал-мә телдер, аң ыз ә нгімелер т.б.). 13.2. Салттар мен дә стү рлер халық педагогикасындағ ы адамгершілікке тә рбиелеудің негізгі қ ұ ралдары ретінде 13.3. Қ азақ стан халқ ының дә стү рлері негізінде жасө спірімдердің адамгершілік санасы мен мінез-қ ұ лқ ын қ алыптастыру.  
14.Мә дениетаралық толеранттылық ты қ алыптастырудың этнопедагогикалық шарттары 14.1.Толеранттылық туралы тү сінік. 14.2.Толерантты тұ лғ аның ерекшеліктері жә не оның сипаттамасы (ө зін-ө зі тану, жауапкершілік, эмпатия, ә зіл қ алжың сезімі т.б.).
15. Этнопедагогика дамуының тарихи аспектісі. 15.1.Этнопедагогика туралы тү сінік. Қ азақ этнопедагогикасының мақ саты мен міндеттері 15.2. Қ азақ этнопедагогикасының негізгі қ ағ идалары (ә лемнің объективтілігі мен танымдылығ ы; даму жә не тарихилық; теория мен практиканың бірлігі; кешенділік, тұ тастық жә не жү йелілік т.б.). 15.3. Этнопедагогикалық заң дар (адамгершілік-этикалық заң дар, дә стү рді тә рбиелеу заң дары, этноә леуметтік рө лдердің заң дылық тарын орындау). 15.4. Қ азақ тың халық философиясының кейбір элементтері(Уақ ыт пен кең істіктің байланысы, табиғ ат заң дылық тары, табиғ атқ а, адамғ а, қ оғ амғ а қ атысты тиымдар, халық тық астрономия т.б.).

Білім алушының оқ ытушының қ атысуымен орындалатын ө зіндік жұ мысының тақ ырыптары мен мазмұ ны:


Данная страница нарушает авторские права?

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.