Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Магістерської дипломної роботи. 1. Не слід розпочинати роботу без чіткого усвідомлення мети і завдань дослідження, визначеної структури (плану) роботи


1. Не слід розпочинати роботу без чіткого усвідомлення мети і завдань дослідження, визначеної структури (плану) роботи. Студенту необхідно розуміти, що у процесі роботи план може певною мірою коригуватися з урахуванням підібраної літератури, змін у сприйнятті автором предмета дослідження тощо, однак здійснювати аналіз, не розуміючи меж зазначеного предмета, неможливо. Це обов’язково призведе до негативних результатів.

2. Студент має розуміти, що магістерська дипломна робота не повинна мати реферативний характер і містити лише систематизовані погляди інших дослідників та положення нормативно-правових джерел. Автор має скрізь намагатися подавати власне бачення того чи іншого питання (проблеми), висловлювати своє ставлення до матеріалу, що аналізується (згоден чи не згоден), із зазначенням аргументів на підтримку своєї позиції. В іншому випадку, втрачається суть наукового дослідження, і така робота не може бути оцінена позитивно.

3. Одним з найбільш розповсюджених недоліків магістерських дипломних робіт є відсутність аналізу матеріалів правозастосовчої практики. Необхідно усвідомлювати, що дипломна робота не може базуватись виключно на теоретичних положеннях і повинна мати прикладний характер.

4. Поширеною є проблема виходу за межі предмета дослідження. Працюючи над роботою, студент має постійно повертатись до формулювання теми роботи і назви розділу, над яким іде робота. Це дозволить вчасно помітити зайве захоплення аналізом якогось другорядного аспекту і залишення поза увагою важливих складових вибраної теми.

5. Розповсюдженою є помилка у виборі стилю викладу матеріалу. Слід уникати мовних конструкцій, притаманних публіцистичному стилю, наприклад: “Дозвольте розпочати свою розповідь про…”, “Я думаю, що треба згадати ті далекі часи, коли наші пращури формували…”, “…звичайним людям хочеться жити – їсти, пити воду, усміхатись друзям, а їх насильно утримують у камерах і обмежують в правах…” тощо. Також не варто демонструвати категоричне емоційне ставлення до позицій інших науковців, різних подій та обставин, наприклад: „незрозуміло, як можна писати такі безглузді речі щодо…”, “абсолютно неправильно вважає правник І.М. Петренко з приводу…”, „прийнятий законопроект – це просто жах! …” і т. ін. Більш прийнятними в подібних випадках будуть формулювання: „не зовсім вдалою, на наш погляд, є позиція щодо…”, „не можна погодитися з думкою правника І.М. Петренка …” або „видається не зовсім коректною висловлена правником І.М. Петренком позиція”, „прийнятий законопроект має низку суттєвих недоліків, які не дозволяють сформулювати позитивний висновок щодо нього…”.

6. Розмитість і нечіткість висновків, коли неможливо зрозуміти, якого результату прагнув досягти автор і навіщо взагалі проводилось дослідження, якщо жодної конкретної пропозиції автор не вносить.

7. Розповсюдженою є помилка, коли загальні висновки в роботі є, однак абсолютно не пов'язані зі змістом самої роботи і логічно не випливають з висвітленого в основній частині роботи матеріалу. Студенту слід пам’ятати, що загальні висновки мають формулюватись на основі проміжних висновків, що були одержані в тому чи іншому розділі роботи, і бути їх фактичною систематизацією.

8. Оформлення списку використаних джерел. Варто пам’ятати, що при внесенні до списку використаних джерел певного кодексу, закону, іншого нормативно-правового акта недостатньо лише навести його назву. Слід обов’язково зазначити офіційне джерело, в якому даний документ було опубліковано.

 

Правила оформлення магістерської дипломної роботи

Магістерська д ипломна робота має бути виконана й оформлена з додержанням усіх вимог, що ставляться до наукових робіт, які підлягають опублікуванню. Текст роботи має бути надрукований комп’ютерним способом на одному боці стандартного аркуша білого паперу формату А-4.

Сторінки обмежуються полями: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Відстань між заголовком і текстом передбачається в межах 15-20 мм. Шрифт, що використовується, – Times New Roman, розмір кегля – 14 з інтервалом 1, 5, до 30 рядків на сторінці, по 60-70 знаків у кожному.

Магістерська дипломна робота містить:

1. Титульний аркуш.

2. Зміст.

3. Вступ.

4. Основну частину.[2]

5. Висновки.

6. Список використаних джерел.

7. Додатки (не є обов’язковою складовою).

Титульна сторінка оформляється відповідно до встановленого зразка (див. дод. 4). На ній ставляться підписи наукового керівника, рецензентів, а також завідувача випускової кафедри про допущення магістерської дипломної роботи до захисту в ДЕК.

За титульним аркушем послідовно розміщують зміст, вступ, основну частину (всі розділи), висновки, список використаних джерел, додатки.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.