Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги щодо структури, змісту та обсягу


Магістерської дипломної роботи

 

Відмітними ознаками магістерської дипломної роботи має бути дослідний характер, самостійність, практична спрямованість (цінність). Магістерська дипломна робота має ґрунтуватись на логічних, аргументованих та обґрунтованих концепціях.

Дослідницький характер. Магістерська дипломна робота не може бути скомпільованою або бути переказом нормативного матеріалу чи коментарем до нього, й повинна обов’язково містити власний аналіз автора, відображати його погляди на досліджувану проблему. Цьому значною мірою має сприяти наявність у роботі аналітичних матеріалів, оптимальне поєднання теорії і фактичних матеріалів. Конкретні приклади (матеріали правозастосовчої практики) мають доводити правильність теоретичних положень.

Обов’язковою вимогою до магістерської дипломної роботи є її практична спрямованість. Сутність цієї вимоги в тому, що теоретичні положення магістерської дипломної роботи мають бути пов’язані з реальними практичними завданнями і проблемами, що потребують розв’язання у сфері правового регулювання економіки. Результати проведеного дослідження обов’язково мають становити практичну цінність і відповідати на питання «де і як вони можуть бути використані на практиці?».

Самостійність наукового дослідження є надзвичайно важливою вимогою. Магістерська дипломна робота виконується студентом самостійно під керівництвом наукового керівника. У магістерській дипломній роботі слід обов’язково зазначати джерела походження використаної інформації (законодавча база, наукова юридична література, узагальнення юридичної практики, архів державного органу, іншої установи, організації, місця роботи тощо). Щодо даних (думок), запозичених з наукових, статистичних та інших джерел, слід обов’язково (!) наводити посилання. Використання будь-якого запозиченого матеріалу без посилання на автора та джерело є неприпустимим і може бути підставою для недопуску до захисту або мати наслідком безпосереднє відсторонення від захисту та зняття магістерської дипломної роботи з розгляду.

Загалом зміст магістерської дипломної роботи повинен відповідати таким вимогам:

1) висвітлювати сучасні досягнення в юридичній науці, вітчизняному та міжнародному праві;

2) відбивати сучасний стан та перспективи розвитку правового регулювання економіки в Україні та інших країнах світу (конкретного предмета дослідження);

3) містити аналіз нормативно-правової бази, наукових концепцій, теорій тощо, узагальнення та аналіз юридичної практики;

4) мати дані, здобуті студентом у процесі наукового дослідження із застосуванням різних методів наукового пізнання, а також узагальнення та обґрунтування висновків;

5) містити конкретні пропозиції щодо вдосконалення вітчизняної правової системи та її окремих елементів;

6) мати комплексний характер, складатися з теоретичної, методологічної, практичної частин, котрі перебувають у взаємозв’язку.

Зміст магістерської дипломної роботи визначається її темою і відображається у структурі (плані), що розробляється студентом за допомогою наукового керівника.

Структура магістерськоїдипломної роботи має бути складною й обов’язково включати: вступ, три розділи (кожен з яких складається з не менш як двох підрозділів), висновки, список використаних джерел. До магістерської дипломної роботи можуть додаватися додатки.

Магістерська дипломна робота має містити:

1) титульний аркуш;

2) зміст (що відтворює план, затверджений науковим керівником);

3) вступ;

4) основну частину (яка складається з 3 розділів);

5) висновки;

6) список використаних джерел;

7) додатки (не є обов’язковими).

У змісті (плані) магістерської дипломноїроботи, що подається в розгорнутому вигляді, вказуються назви всіх частин роботи із зазначенням початкової сторінки кожного: усіх розділів і підрозділів, вступу, висновків, списку використаних джерел та, за наявності, додатків (див. дод. 4). Зміст (структура) магістерської дипломної роботи розміщується безпосередньо за титульним аркушем і не має перевищувати за обсягом 1-2 стандартні машинописні сторінки. Назви розділів і підрозділів у змісті роботи мають бути тотожними до тих, що наведені в тексті роботи.

Структура магістерської дипломної роботи має відображати суть проблеми, логічність і послідовність її дослідження, змістовний зв’язок її елементів між собою. Назви розділів і підрозділів мають бути лаконічними й зрозумілими, грамотно та теоретично правильно сформульованими, відображати зміст теми, але не повторювати її назву, відповідати предмету дослідження та змісту роботи.

Магістерська дипломна робота включає три розділи. Як правило, перший розділ присвячений більш загальним питанням, він вводить у наукову проблему та визначає цілі і засоби її розв’язання, містить огляд наукової літератури, у другому розділі докладно аналізується суть проблеми, у третьому – визначаються способи її врегулювання та вирішуються інші питання, пов’язані з предметом дослідження.

У вступі (за обсягом 3-5 сторінок): обґрунтовується вибір теми дослідження, її актуальність і ступінь дослідження на поточний момент, розкривається її значення та важливість для практичної діяльності; визначаються мета дослідження, основні завдання, які ставить перед собою автор магістерської дипломної роботи, об’єкт та предмет дослідження, а також методи дослідження та структурамагістерської дипломної роботи. Текст вступу повинен мати теоретико-реферативний характер.

Об’єктом дослідження, як правило, є певний вид суспільних відносин.

Предмет дослідження більш конкретний, є складовою частиною об’єкта і вирізняється від нього зазвичай певним аспектом, що підлягає докладному вивченню. Предметом дослідження може бути деякий правовий інститут чи його окремі елементи, проблеми практичного застосування, тенденції розвитку тощо; предметом також є джерела. Об’єкт і предмет дослідження, як категорії наукового процесу, співвідносяться як загальне і часткове.

Формулювання мети. Чітке усвідомлення студентом мети і завдань магістерської дипломної роботи має надзвичайно важливе значення для досягнення належних результатів дослідження. Наскільки зрозуміло буде сформульовано мету магістерської дипломної роботи, настільки вдалою буде структура, зміст і, головне, висновки в роботі. Визначеність мети дослідження дозволяє студенту побачити в роботі основний напрямок, впорядкувати пошук і аналіз зібраних матеріалів. Невдале визначення мети досить часто призводить до зниження якості магістерської дипломної роботи: викладений матеріал переважно характеризується описовістю, аналіз наукової літератури, нормативно-правових актів, матеріалів практичного змісту відсутній або він є поверховим, а сама дипломна робота взагалі не має практичної значущості.

Завдання магістерської дипломної роботи мають відповідати поставленій меті і логічно простежуватись за структурою роботи.

Основна частина магістерської дипломної роботи складається з розділів та підрозділів. У виняткових випадках у тексті роботи виділяються пункти, назви яких не включаються до структури (плану) роботи. Зміст основної частини повинен підпорядковуватись одній провідній ідеї та відповідати меті магістерської дипломної роботи.

Перший розділ (за обсягом рекомендується 20-25 сторінок) структурно може складатися з 2-4 підрозділів. Як правило, цей розділ має теоретичний характер. У ньому викладаються засадничі положення досліджуваної теми, основні підходи до її розробки, визначаються питання, які потребують подальшої наукової розробки та правового врегулювання.

Тут рекомендується охарактеризувати об’єкт дослідження, розкрити наукову значущість вибраної для дослідження проблеми, зробити критичний огляд відповідних наукових джерел; розглянути питання, пов’язані з історичним розвитком тих чи інших правових інститутів або галузей права, навести загальну характеристику сучасного стану певного виду правовідносин, аналіз основних категорій, понять, їхніх ознак тощо, поставити проблемні питання, які стосуються теми дослідження.

У другому розділі (за обсягом рекомендується30-35 сторінок), який також має складатися з кількох підрозділів, необхідно навести докладну характеристику предмета дослідження, ґрунтовний аналіз конкретних питань, які розкривають його сутність. Слід детально проаналізувати відповідні норми законодавства, провести порівняльний аналіз різноманітних наукових теорій, концепцій, поглядів провідних науковців щодо предмета дослідження. Другий розділ має бути максимально насичений змістовною інформацією: аналізом правових норм, юридичної літератури, порівняльним аналізом законодавства і практики зарубіжних країн, прикладами та узагальненнями судової практики, узагальненням статистичних даних, результатами соціологічних досліджень та діяльності судових і правоохоронних органів тощо.

Третій розділ (за обсягом рекомендується20-25 сторінок) має бути безпосередньо пов’язаний з попереднім (основним) і може містити аналіз проектів нового законодавства, перспектив розвитку того чи іншого правового інституту, певної сфери (виду) правовідносин. У ньому також висвітлюються питання, які доповнюють розглянуті в основному розділі, а також пропозиції студента щодо способів розв’язання конкретної правової проблеми, удосконалення законодавства та юридичної практики, які ґрунтуються на результатах аналізу, проведеного в попередніх розділах дипломної роботи чи безпосередньо з ними пов’язані.

Кожна частина магістерськоїдипломної роботи повинна бути закінченою, аргументованою, її слід завершувати стислим викладом результатів дослідження та короткими висновками, котрі мають бути чіткими, логічними та обґрунтованими.

У загальних висновках магістерськоїдипломної роботи (за обсягом рекомендується5-7 сторінок) викладаються основні результати, констатується загальний сучасний стан предмета дослідження, його оцінка, основні проблеми, формулюються практичні рекомендації стосовно підвищення якості й ефективності правового забезпечення певного виду економічної, господарської, іншої діяльності; пропозиції щодо вдосконалення структури, функцій та практики діяльності органів державного управління, удосконалення правових норм, що регулюють відповідну групу суспільних відносин, заповнення прогалин у законодавстві, усунення колізій, удосконалення правозастосовчої практики і т. ін. Необхідно пам’ятати, що ця частина магістерськоїдипломної роботи не має містити постановки питань або аналізу проблем, тут слід обґрунтувати достовірність результатів та викладати рекомендації щодо їх використання. У даному структурному елементі дослідження відображається ступінь досягнення поставленої мети роботи через «інвентаризацію» та систематизацію проміжних висновків та результатів магістерськоїдипломної роботи.

Завдання студента при підготовці висновків – у відносно стислому вигляді віддзеркалити сутність і значення власних досліджень, дати їм оцінку з урахуванням сучасних тенденцій і підходів щодо вирішення поставленої проблеми, показати наукову, практичну і соціально-економічну цінність роботи.

У магістерській дипломній роботі повинні розглядатися питання по суті наукової проблеми, у межах об’єкта дослідження та безпосередньо пов’язані з ним, у чіткій відповідності зі структурою роботи. Слід проаналізувати чинне законодавство, що регулює сферу суспільних відносин, які розглядаються в магістерській дипломній роботі, проекти нормативно-правових актів, наукову юридичну літературу; виділити основні думки, течії, концепції, теорії, що існують в юридичній науці щодо предмета дослідження та пов’язаних з ним питань. Рекомендується проводити порівняльний аналіз законодавства та юридичної практики України та зарубіжних країн.

При виконанні аналітичної частини магістерської дипломної роботи визначаються цілі та завдання аналізу суспільних відносин, котрі досліджуються; розглядаються організаційно-правові питання досліджуваної теми; виділяються фактори, які впливають на досліджувані явища, проводиться їх оцінка; розглядаються проблеми управління відповідними відносинами, аналізуються матеріали, одержані за місцем роботи; формулюються висновки та пропозиції щодо оптимізації правового регулювання певних відносин, розробляються рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства та механізму його реалізації.

Необхідний емпіричний матеріал студенти заочної форми навчання одержують за місцем роботи. Слід використовувати також дані з офіційних опублікованих джерел: матеріали органів державної влади та місцевого самоврядування, узагальнення практики судів України, рішення Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, а також з архівів місцевих судів, інших правозастосовчих органів та організацій.

Магістерська дипломна робота має бути виконана літературною українською мовою, викладена у науковому стилі з використанням усталених термінів та терміносполучень. Не допускаються спрощений або публіцистичний стиль чи надто складні словесні конструкції, відступи від загальноприйнятої термінології.

Матеріал має викладатись у логічній послідовності; думки і пропозиції слід формулювати чітко і зрозуміло. Проблему треба розглядати з теоретичних позицій, разом з тим слід уникати надмірної описовості, перевантаження змісту зайвою інформацією, не пов’язаною з темою дослідження, необґрунтованих тверджень і висловів, не допускати повторів думок. Висновки і пропозиції мають бути конкретними, аргументованими і базуватися на аналізі законодавства, юридичної практики та наукових джерел.

Завершуючи магістерськудипломнуроботу, студент зобов’язаний уважно перечитати її, звернувши особливу увагу на взаємозв’язок між частинами, літературну редакцію, повтори, помилки тощо, та в разі потреби внести відповідні виправлення та корективи.

Загалом магістерська дипломна робота має бути завершеною самостійною науковою працею слухача та за змістом відповідати спеціальності «Правознавство».

Магістерська дипломна робота за обсягом не має перевищувати 100 сторінок друкованого тексту (без урахуванням списку використаних джерел та додатків).

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.