Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теми магістерської дипломної роботи


Тематика магістерських дипломних робіт розробляється кафедрами юридичного факультету відповідно до встановлених вимог у межах узагальненого об’єкта спеціальності «Правознавство». Тематика формується з урахуванням актуальних проблем сучасного розвитку нормативно-правового регулювання суспільних відносин. У формуванні тематики враховуються особливості місця роботи студентів заочної форми начання, що спрямовано на забезпечення найбільш сприятливих умов для проведення якісного наукового дослідження на основі збору належного практичного матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи. Темою магістерської дипломної роботи є конкретна наукова проблема, обґрунтованість вибору якої та її актуальність мають бути сформульовані в самій роботі. Тема повинна відповідати сучасному стану розвитку юридичної науки, правозастосовчої практики, мати теоретичне й прикладне значення.

Перелік тем магістерських дипломних робіт схвалюється рішенням випускової кафедри та підлягає систематичному оновленню і перегляду з урахуванням змін у політичному, економічному та соціальному житті країни, а також на законодавчому рівні.

Ознайомлення студентів з тематикою магістерських дипломних робіт здійснюється випусковою кафедрою разом з деканатом відповідної форми навчання. Студенти вибирають тему та подають відповідні заяви (докладніше див. далі) протягом 3 робочих днів з моменту оприлюднення тематики[1]. Цей строк може бути подовжений кафедрою.

Вибираючи тему, слід ураховувати її важливість для відповідної підприємства (установи), регіону, для вдосконалення правової системи України, можливість підбору матеріалів юридичної практики, наявність літературних джерел, нормативно-правової бази, проведення власних спостережень, використання особистих напрацювань тощо.

Тему магістерської дипломної роботи кожний студент вибирає індивідуально з відповідним обґрунтуванням. З цією метою подається письмова заява на ім’я завідувача кафедри правового регулювання економіки (див. дод. 2). Заява подається на випускову кафедру та реєструється у відповідному журналі. Кожен студент зобов’язаний зареєструвати вибрану тему магістерської дипломної роботи на кафедрі. Неподання студентом у встановлені кафедрою строки заяви про вибір теми може бути підставою для недопуску студента до виконання та захисту магістерської дипломної роботи в передбачені для даної форми навчання строки і, відповідно, для відрахування студента з університету.

Студентвибирає тему магістерської дипломної роботи з переліку, схваленого випусковою кафедрою, або ж формулює її самостійно, обґрунтувавши доцільність свого вибору в заяві. Вибір індивідуальної теми узгоджується з випусковою кафедрою (завідувачем кафедри). Тема, вибрана студентом, має бути актуальною, перспективною та враховувати особливості спеціальності «Правознавство».

Конкретні теми магістерських дипломних робіт студентів схвалюються кафедрою, затверджуються наказом ректора університету і не можуть довільно змінюватися. Усі подальші зміни, у разі потреби, мають бути аргументовані письмово (заява студента), погоджені з науковим керівником та підтримані відповідним клопотанням кафедри. Зміна теми оформляється відповідним наказом ректора університету, перед студентом ставляться конкретні завдання щодо підготовки магістерської дипломної роботи за новою темою, а також визначаються терміниїх виконання.

Після затвердження тем магістерських дипломних робіт наказом ректора копія відповідного наказу зберігається на випусковій кафедрі та є доступною для ознайомлення студентів. Студент зобов’язаний перевірити формулювання теми своєї магістерської дипломної роботи за відповідним наказом. Якщо надалі виявиться, що тема, за якою працював студент, повністю або частково не збігається з темою, затвердженою наказом ректора для цього студента, така робота не буде прийнята кафедрою для реєстрації і, відповідно, не буде допущена до захисту.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.