Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Попередній захист магістерської дипломної роботи


Студент здійснює підготовку і написання магістерської дипломної роботи під керівництвом викладача кафедри – наукового керівника і зобов’язаний подавати йому роботу для перевірки частинами в установлені терміни відповідно до наведеного далі Регламенту та погодженого індивідуального календарного графіка. Грубе порушення студентом узгодженого календарного графіка (Регламенту) написання магістерської дипломної роботи, несвоєчасне завершення окремих розділів та роботи в цілому може бути підставою для недопуску до захисту магістерської дипломної роботи в передбачені для даної форми навчання строки і, відповідно, відрахування студента з університету.

Науковий керівник магістерської дипломної роботи згідно з погодженим графіком зустрічається із студентом, перевіряє виконані частини роботи та надає відповідні рекомендації. Робота керівника зі студентом фіксується у відповідній картці обліку роботи зі студентом-дипломником, в якій обов’язково ставить свій підпис студент. Зміст цієї картки є підтвердженням відповідної роботи, додержання або порушення слухачем регламенту підготовки магістерської дипломної роботи.

Після усунення всіх зауважень наукового керівника студент завершує оформлення магістерської дипломної роботи і подає її керівнику для підсумкової перевірки на предмет відповідності встановленим вимогам. За умови, що робота належно виконана, науковий керівник допускає її до попереднього захисту, про що робить відповідний запис на титульному аркуші.

Наступним етапом є попередній захистмагістерської дипломної роботи у спеціально створеній випусковою кафедрою комісії.

Попередній захист проводиться за 3-4 тижні до захисту магістерської дипломної роботи в ДЕК відповідно до графіка, який доводиться до відома студентів через відповідні оголошення на інформаційних стендах випускової кафедри та деканату.

Студент подає на попередній захист роботу у завершеному, але не зшитому вигляді. Комісія оцінює роботу за зовнішніми ознаками. У разі виявлення несуттєвих недоліків дає рекомендації для їх виправлення. У разі невідповідності роботи встановленим вимогам, наявності суттєвих недоліків комісія складає та подає на випускову кафедру висновок про причини можливого недопуску її до захисту в Державній екзаменаційній комісії.

Після попереднього захисту в разі повної відповідності роботи (за формальними ознаками) встановленим вимогам дипломна робота зшивається в тверду обкладинку. Після титульного аркуша підшиваються чотири вільні файли для розміщення індивідуального завдання, відзиву наукового керівника та рецензій. Робота передається науковому керівникові, який у триденний термін складає відзив на неї.

У відзиві наукового керівника наводиться коротка характеристика виконаної магістерської дипломної роботи, відзначаються особисті якості дипломанта (самостійність і систематичність у роботі, творчий підхід до вирішення поставлених завдань тощо), характеризується вміння самостійно працювати з нормативно-правовими актами, літературними джерелами, ставлення студента до роботи, загальний рівень його ерудованості та професійної підготовки, а також надається загальна оцінка роботи з науковим керівником (додержання календарного графіка та Регламенту виконання роботи, ставлення студента до зауважень наукового керівника). У кінці відзиву дається загальна оцінка якості виконаної роботи та робиться висновок щодо можливості допуску магістерської дипломної роботи до захисту в Державній екзаменаційній комісії.

Оформлена як належить магістерська дипломна робота з письмовим відзивом наукового керівника подається слтудентом на випускову кафедру – кафедру правового регулювання економіки в установлений для цього термін.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.