Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Підготовка до захисту магістерської дипломної роботи


 

Обов’язковою умовою допуску до захисту магістерської дипломної роботи є одержання зовнішньої та внутрішньої рецензій.

Зовнішню рецензію на магістерську дипломну роботу надає висококваліфікований юрист-практик, відповідний спеціаліст виробничих, наукових і проектних організацій або викладач (за наявності наукового ступеня), який є фахівцем з даної спеціальності і працює в іншому навчальному закладі. Даного рецензента студент вибирає самостійно. Зовнішнім рецензентом також може бути фахівець (юрист) із місця роботи студента. Рецензент складає письмову рецензію в довільній формі в обсязі, який вважає доцільним (рекомендується не більше ніж дві сторінки друкованого тексту). Рецензія оформляється у вигляді окремого документа; повинна відображати позитивні досягнення магістерської дипломної роботи та її недоліки, містити ґрунтовний аналіз змісту роботи, висновок щодо можливості її захисту та рекомендацію щодо дифе­ренційованої оцінки її якості (див. дод. 6). Підпис зовнішнього рецензента у кінці документа обов’язково скріплюється печаткою підприємства (організацій, установи), де він працює.

Рецензія обов’язково повинна містити:

• висновок про відповідність змісту магістерської дипломної роботи індивідуальному завданню;

• об’єктивну характеристику роботи та оцінку її якості;

• оцінку конкретних пропозицій, рекомендацій щодо вдосконалення законодавства, практики реалізації правових норм та їх значимості;

• оцінку стилю викладу і грамотності тексту магістерської дипломної роботи;

• перелік позитивних характеристик та основних недоліків і помилок магістерської дипломної роботи (якщо вони є);

• відзив про магістерську дипломну роботу в цілому та про її відповідність загальним вимогам до магістерських дипломних робіт у вищому навчальному закладі;

• оцінку магістерської дипломної роботи за 4-бальною шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”).

Зовнішній рецензент обов’язково підписує магістерську дипломну роботу.

Внутрішню „рецензію-висновок” на магістерську дипломну роботу надає фахівець з числа викладачів кафедр юридичного факультету, що спеціалізуєтьсянавирішенні проблем, споріднених з темою роботи. Відповідні рецензенти призначаються за кожною роботою індивідуально спеціальним розпорядженням декана юридичного факультету. Призначений рецензент складає „рецензію-висновок” на основі детального критичного ознайомлення зі змістом магістерської дипломної роботи і здійснює попереднє оцінювання письмової роботи відповідно до встановлених критеріїв.

За умови вчасного подання на відповідну кафедру належним чином оформленої завершеної магістерської дипломної роботи (з відзивом наукового керівника та зовнішньою рецензією) кафедра правового регулювання економіки реєструє роботу й організовує її передачу призначеному внутрішньому рецензенту. Рецензія-висновок готується протягом трьох робочих днів з моменту передачі рецензенту магістерської дипломної роботи. Призначений рецензент підписує магістерську дипломну роботу і разом з рецензією повертає її на відповідну кафедру.

Студент має бути ознайомлений зі змістом рецензії-висновку не пізніше як за день до захисту магістерської дипломної роботи. Внесення змін до магістерської дипломної роботи після складання відзиву наукового керівника та рецензій не допускається.

Список студентів, допущених до захисту магістерських дипломних робіт, затверджується ректором університету за поданням декана факультету.

Студент має приділити достатньо уваги підготовці до захисту. Насамперед слід належно підготуватися до виступу на засіданні Державної екзаменаційної комісії (на виступ відводиться до 15 хвилин.).

Рекомендується тези доповіді підготувати у письмовому вигляді. Текст виступу студента на захисті магістерської дипломної роботи має бути погоджено з науковим керівником.

Структурно тези виступу можуть включати три частини, кожна з яких є самостійним змістовим блоком, хоча у цілому вони логічно взаємопов’язані та характеризують зміст проведеного дослідження. Перша частина базується на вступі магістерської дипломної роботи й висвітлює актуальність вибраної теми, мету і завдання магістерської дипломної роботи, об’єкт, предмет дослідження, застосовані методи, презентується загальна структура роботи. Друга частина виступу в послідовності, визначеній логікою проведеного дослідження, характеризує висновки за кожним розділом магістерської дипломної роботи. При цьому особливу увагу звертають на кінцеві результати, критичні зауваження й оцінки. Третю, останню, частину, будують за змістом основних пропозицій і рекомендацій.

Загалом студент, презентуючи свою дипломну роботу на захисті, повинен у стислому вигляді:

- обґрунтувати актуальність теми та охарактеризувати структуру роботи;

- визначити об’єкт та предмет дослідження;

- стисло викласти найбільш важливі положення та висновки магістерської дипломної роботи;

- висвітлити основні проблеми в правовому регулюванні певного виду відносин та у правозастосовчій практиці;

- розкрити зміст запропонованих заходів урегулювання виявлених проблем та обґрунтувати їх ефективність.

Основний акцент у доповіді студент повинен зробити на проблемах законодавства і правозастосовчої практики України та конкретних пропозиціях щодо їх вирішення. Текст виступу може супроводжуватись додатковими ілюстративними матеріалами (схемами, таблицями, діаграмами, графіками тощо), які унаочнюють доведення відповідних положень магістерської дипломної роботи, зроблених висновків та внесених пропозицій.

Дуже важливо, щоб виступ студента був побудований у науковому стилі, був зрозумілим, граматично коректним, добре аргументованим, переконливим. Виступ та відповіді на запитання, зауваження та побажання, що містяться в рецензіях на дипломну роботу, повинні показати рівень теоретичної підготовки дипломанта, його ерудицію та вміння доступно викласти основні результати проведеного дослідження.

Завершуючи доповідь, студент має вказати, які його пропозиції вже впроваджені або заплановані до впровадження; де ще доцільно, на його думку, застосувати результати дослідження та яка їх практична цінність.

 © 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.