Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальні положення. За спеціальністю «правознавство»


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

за спеціальністю «Правознавство»

 

 

КНЕУ - 2015


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Методичні рекомендації розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р., Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65, Положення про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи, затвердженого Вченою радою КНЕУ 30 березня 2006 р., Положення про порядок проведення державної атестації випускників у Київському національному економічному університеті, ухваленого Вченою радою КНЕУ 30 вересня 2004 р., Положення про магістерську програму, затвердженого Вченою радою КНЕУ 29 березня 2007 р., Положення про підготовку і захист магістерської дипломної роботи, затвердженого Вченою радою КНЕУ 24 травня 2007 р., та іншими нормативними документами.

Методичні рекомендації покликані допомогти студентам освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство» у проведенні головного наукового дослідження за весь час навчання в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Методичні рекомендації визначають та роз’яснюють основний порядок підготовки і захисту магістерських дипломних робіт за спеціальністю «Правознавство», а також вимоги до їх змісту та оформлення, містять узагальнену інформацію щодо найбільш типових і поширених помилок, що їх допускають студенти в процесі підготовки магістерських дипломних робіт.

Магістерська дипломна робота є самостійним теоретико-прикладним науковим дослідженням студента, яка виконується ним на завершальному етапі здобуття другої вищої освіти в університеті. Її виконання є обов’язковою складовою навчального процесу для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». На цій стадії навчання майбутній професіонал готує наукову працю на основі теоретичного осмислення певних державно-правових явищ, всебічного дослідження та аналізу конкретної правової проблеми із застосуванням сучасних методів наукового пізнання. Студент демонструє в роботі загальний рівень фахової підготовки, свою здатність до виконання індивідуальних завдань на творчому рівні, до здійснення науково-дослідної роботи.

Магістерська дипломна робота повинна засвідчити профе­сійну зрілість випускника, виявити його загальнонаукову, загально­теоретичну та спеціальну підготовку, уміння застосовувати здобуті в університеті знання для розв’язання конкретних наукових та практичних завдань і, відповідно, готовність до самостійної професійної діяльності.

Магістерська дипломна робота є кваліфікаційною роботою, на підставі якої Державна екзаменаційна комісія приймає рішення про присвоєння кваліфікації «магістр права» та видачу державного документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і вищу освіту. Результат виконання магістерської дипломної роботи є одним з основних критеріїв для оцінки якості реалізації завдань відповідної освітньо-професійної програми.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.