Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Науковий керівник магістерської дипломної роботи


Науковий керівник магістерської дипломної роботи – викладач з досвідчених науково-педагогічних працівників кафедр юридичного факультету, котрий має науковий ступінь (вчене звання) та спеціалізується на спорідненій з темою роботи проблематиці. За пропозицією кафедри науковий керівник призначається для кожного студента індивідуально наказом ректора університету одночасно із затвердженням тем магістерських дипломних робіт.

Науковий керівник допомагає студенту у формуванні структури (складанні плану) магістерської дипломної роботи, видає студенту індивідуальне завдання на її виконання, сприяє у підборі матеріалів, надає різноманітні консультації щодо змісту та оформлення роботи, контролює додержання регла­менту її підготовки, науковий рівень, дає рекомендації щодо її вдосконалення, готує відзив про роботу з її ґрунтовною характеристикою відповідно до Методичних рекомендацій для наукових керівників та рецензентів магістерських дипломних робіт і загальний висновок щодо можливості допуску магістерської дипломної роботи до захисту в Державній екзаменаційній комісії.

Основні обов’язки наукового керівника магістерської дипломної роботи:

- своєчасна видача студенту індивідуального завдання на виконання дипломної роботи;

- погодження графіка виконання роботи (на основі встановленого регламенту) та контроль за його додержанням з боку студента;

- ведення картки обліку роботи зі студентом-дипломником установленого кафедрою зразка (див. дод. 7);

- інформування кафедри про хід виконання студентом магістерської дипломної роботи і випадки недодержання графіка підготовки окремих розділів і роботи в цілому;

- надання допомоги у складанні структури (плану) роботи, у визначенні змісту та обсягу відповідних її частин;

- надання систематичних консультацій з питань порядку та послідовності виконання магістерської дипломної роботи;

- надання допомоги студенту у визначенні переліку питань і практичних матеріалів, які належить вивчити й зібрати за місцем роботи, а також у підборі нормативно-правових і наукових джерел, інших матеріалів, які доцільно використовувати при виконанні магістерської дипломної роботи;

- надання консультацій за змістом магістерської дипломної роботи;

- перевірка проміжних етапів виконання студентом окремих розділів і всієї роботи та надання допомоги в її науковому редагуванні;

- перевірка завершеної праці та вирішення питання про допуск її до розгляду в комісії з попереднього захисту магістерської дипломних робіт (про що робиться відповідне застереження на титульному аркуші роботи);

- складання відзиву на магістерської дипломну роботу студента після проходження ним попереднього захисту;

- перевірка відповідності електронної версії магістерської дипломної роботи рукопису (під час передачі її на кафедру);

- надання консультацій щодо підготовки виступу для презентації на захисті магістерської дипломної роботи в ДЕК;

- брати участь у роботі комісії з попереднього захисту;

- бути присутнім на відкритих засіданнях Державної екзаменаційної комісії під час захисту студентами магістерських дипломних робіт, наукове керівництво якими він здійснював.

Якщо протягом певного строку студент не зустрічається з науковим керівником під час індивідуальних консультативних годин останнього, не спілкується з ним за допомогою доступних засобів зв’язку та не подає на розгляд наукового керівника підготовлені ним структурні частини магістерської дипломної роботи відповідно до Регламенту виконання магістерських дипломних робіт та погодженого керівником графіка роботи, науковий керівник зобов'язаний довести цю інформацію до відома завідувача кафедри та декана факультету службовою запискою.

Порядок складання і затвердження плану магістерської дипломної роботи та індивідуального завдання на її виконання

Після затвердження теми в установлений згідно з Регламентом виконання магістерських дипломних робіт (див. дод. 1) строки, студент має погодити з науковим керівником план магістерської дипломної роботи та скласти разом з ним індивідуальне завдання на її виконання (див. дод. 3).

Студент зобов’язаний першим ініціювати зустріч з науковим керівником та узгодити з ним індивідуальний графік подальшої роботи. За загальним правилом студент подає на розгляд наукового керівника проект плану магістерської дипломної роботи протягом п’яти робочих днів з дня затвердження теми магістерської дипломної роботи. Науковий керівник протягом п’яти робочих днів з моменту подання студентом плану розглядає поданий план, у разі потреби коригує та затверджує його, надає студенту перші консультації щодо порядку проведення наукового дослідження, підбору літератури тощо. Після затвердження науковим керівником плану магістерської дипломної роботи студент заповнює першу сторінку бланка індивідуального завдання (зразок бланку, з якого необхідно зробити копію, студент може взяти на випусковій кафедрі). Другу сторінку індивідуального завдання, на якій безпосередньо розміщуються завдання до кожного розділу роботи, заповнює науковий керівник. Індивідуальне завдання скріплюється підписами наукового керівника, який одержав завдання, і студент, який одержав завдання. Оригінал індивідуального завдання залишається у студента після його затвердження завідувачем випускової кафедри; копію студент здає на випускову кафедру. Надалі індивідуальне завдання буде додаватись до завершеної та відповідно оформленої магістерської дипломної роботи.

Порушення термінів погодження з керівником плану магістерської дипломної роботи та індивідуального завдання може бути підставою для недопуску до виконання та захисту магістерської дипломної роботи у передбачені для даної форми навчання строки і, відповідно, відрахування слухача з університету.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.