Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Существительные мягкой разновидности


тип stavení

 

N. stavení umě ní ná draž í rozhodnutí

G. stavení umě ní ná draž í rozhodnutí

D. stavení umě ní ná draž í rozhodnutí

A. stavení umě ní ná draž í rozhodnutí

V. stavení! umě ní ná draž í rozhodnutí

L. stavení umě ní ná draž í rozhodnutí

I. stavení m umě ní m ná draž í m rozhodnutí m

 

По типу stavení склоняются все существительные среднего ро-да, оканчивающиеся на -í. Сюда относятся все группы слов, образо-ванных суффиксами, которые соответствуют русским -ье, -ие, -ние.

 

К этому типу относятся:

а) существительные с конкретным предметным значением:

ná bř ež í, ná draž,

б) существительные с абстрактным значением: umě ní, hodpodá ř ství,

в) существительные со значением собирательности: listí, uhlí

г) все отглагольные существительные: plně ní, č tení, uzná ní, rozhodnutí

 

 

Cvič ení:

 

1. Slova v zá vorká ch dejte do sprá vný ch pá dů:

 

V Brně se stalo velké (neš tě stí). V (domá cí cvič ení) mě l jen jednu chybu.

Vypravě li o (poslední př edstavení). Vedle tohoto (kulá té ná mě stí) bydli mů j bratr. Vrá tí me se k (naš e cvič ení). Zlobí se kvů li (tvé rozhodnutí). Př ed

(stavení) bylo auto. Stojí me na (krá sné ná bř ež í) naproti (Centralní ná draž í).

Mluvili jsme o (š patné poč así). Obchod je za (ná mě stí). V (pondě lí) poje-deme domů. Př es (naš e varová ní) tu smlouvu př ijal. Pro (leknutí) ho rozbo-lela hlava. Pracoval až do (plné vyč erpá ní). Rozhodl to udě lat po (dlouhé uvař ová ní). Př iš el do divadla př ed (tř etí dě jství). Po (druhé jedná ní) odeš el.

Divá ci s (napě tí) oč eká vali zač á tek (př edstavení).

 

2. Utvoř te podstatná jmé na typu “stavení ” od slov:

 

plavat, podě kovat, spá t, litovat, č ekat, poví dat, cvič it, mluvit, ž ehlit

 

3. Napiš te podle př ehledu vzoru:

 

jeviš tě (L), hř iš tě (I), schodiš tě (A), velitelství (I), pá rá tko (D), strniš tě (L).

4. Který vzor?

 

prá dlo, vý roč í, ohniš tě, prá vo, bojiš tě, lož e, ví tě zství, ž elezo, cvič iš tě, vejce, kakao, srdce, pondě lí

 

5. Slova v zá vorká ch dejte do dprá vný ch pá dů:

 

Př ed (rozhodnutí) dlouho mlč el. Auto je hned za (to nakladatelství). Proti (nespravedlivé obví ně ní) napsal stí ž nost. Na (slavnostní zahá jení) byl př í tomen ministr. Kvů li (prosté podezř ení) tam nepř iš el. Př ed (č tení) vypil trochu vody.

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С НЕРАВНОСЛОЖНОЙ ОСНОВОЙ тип kuř e

N. kuř e dí tě dě vč e kotě

G. kuř ete dí tě te devč ete kotě te

D. kuř eti dí tě ti dě vč eti kotě ti

A. kuř e dí tě dě vč e kotě

V. kuř e! dí tě! dě vč e! kotě!

L. kuř eti dí tě ti dě vč eti koteti

I. kuř etem dí tě tem dě vč etem kotě tem

По образцу kuř e склоняются существительные на -e или

(в большинстве это существительные, обозначающие детёнышей):

house(гусёнок), ptá č e (птенец), vnouč e (внучек), jehně (ягнёнок), š tě ně (щенок), hř í bě (жерёбёнок), tele (телёнок) и некоторые неодушевлённые существительные среднего рода: poupě (бутон), doupě (дупло), koš tě (метла).

По этому же типу склоняются существительные мужского рода, обозначающие титулы: kní ž e(князь), hrabě (граф), markhrabě (маркграф).

Тип склонения определяется по образцу pole с наращением к основе

в косвенных падежах суффикса -et.

 

 

Cvič ení:

 

1. Doplň te do daný ch vě t vhodné ně které z tě chto slov:

kuř e, rajč e, dí tě, zví ř e, mlá dě, š tě ně, kotě, koš tě

 

Pohostili ná s nadí vaný m......................... kamará dka musela zů stat doma s nemocný m.......................... Biftek byl oblož ený okurkou a....................

Bojí m se setká ní s takový m nebezpeč ný m............................ Je velmi hodný, neublí ž í ani........................... Ta Č apkova kní ž ka se jmenuje Dá -š enka cilí ž ivot............................. V naš í š kole se snaž í me rozví jet talent kaž dé ho......................... Dě tí má jí rá dy své................... Na travě sedě lo

...................... divoké ho........................ Má m rozbitý lux, proto zametu podlahu......................... Mů j syn nechce ž á dnou hrač ku, touž í jen po.........................

 

2. Vý razy v zá vorká ch dejte do sprá vný ch pá dů:

 

Kotě si hrá lo se (š tě ně). V ZOO mají (lví č e). Zví ř e vylezlo z (doupě). Vodu musí m vymest (koš tě). K (to zví ř e) nechoď blí zko. Koč ka př inesla (kotě) v hubě. Poslové př inesli zprá vu od (kní ž e). Mluvil s (ně jaké dí tě). K (peč ené kuř e) se jedí brambory. Vyber si jedno (kotě). Kdo pů jde se (š tě ně) na pro-chá zku? Př emysl se stal (č eský kní ž e). Zapomě li dá t (prá se) ž rá t. Bylo tam hezké (dě vč e). Navrch polož ila pů lku (rajč e). Rů ž e má ješ tě jedno (poupě). Č arodě jnice letí na (koš tě). Potkali jsme dě deč ka s (vnouč e). Osobně jsem zná l (hrabě Tolstý). Má dcera č asto si hrá je s (kotě a š tě ně). Babič ka odeš la s (vnouč e). Kachna plavala s (kachně) po vodě. Husa s (house) š la k souse-dovi. Z (to malé š tě ně) vyroste velký pes. V hní zdě sedě lo (ptá č e). V (dou-pě) bylo (malé medvidě). Co jste poradil (naš e dě vč e)? dej tu hrá č ku (dí tě). Lí da hrá la ú lohu lehkomyslné ho (dě vč e). Má sestra k ná m př ijde se svý m (dí tě). Poč kejte na chví li na (dí tě). Jak zachá zí te s (to dí tě)? Vidě li jsme ho s (ně jaké nezná mé dě vč e). Zdaleka bylo vidě t zá mek (kní ž e Boholubský).

3. Dejte sprá vnou koncovku Genitivu a použ ijte slova ve vě tá ch.

š tě ně, schodiš tě, koš tě, doupě, pracoviš tě, zví ř e, morč e, moř e, kuř e

 

4. Mezi podstatný mi jmé ny stř ední ho rodu vyhledejte a ž lutou pastelkou zakrouž kujte ta, která se skloň ují podle vzoru “mě sto”, č ervenou slova ná lež ejí cí ke vzoru “moř e”, modrou označ te vš e podle vzoru “kuř e” a zelenou - podle vzoru “stavení ”.

 

tele, hř iš tě, pole, zelí, mý dlo, lepení, dě cko, tě sto, zá bradlí, dř evo, zdrá ví, podnebí, svě domí, kolo, rajč e, lý tko, ohniš tě, já dro, vejce, lož e, poupě

 

bez srdce, s ví kem, pro ú hlí, se svě tlem, na pivo, na vě domí, v topení, k houseti, se vzruš ení m, do nebe, pro prasá tko, do rá na, za sví taní, bez kotě te

 

СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ГРЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА -ma тип drama

 

Существительные на -ma (klima, aró ma, dogma, té ma, drama, axi-oma) склоняются как существительные типа mě sto, за исключением формы родительного падежа. Косвенные падежи приобретают суф-фикс -at: drama - dramatu. Существительное reuma не склоняется.

N. drama klima prizma

G. dramatu klimatu prizmatu

D. dramatu klimatu prizmatu

A. drama klima prizma

V. drama klima prizma

L. dramatu klimatu prizmatu

I. dramatem klimatem prizmatem

Cvič ení:

1. Slova v zá vorká ch dejte do sprá vný ch pá dů:

 

Co ř iká š tomu (drama)? O č em se vypravuje v (to drama)? Napiš te č lá nek na (té ma) Mlá dež a souč asnost. Bydlel lé ta v (teplé klima). Do (své sché ma) si zakreslete i tuto č á ru. Př ijí mač sestavil podle (př ilož ené shcé ma). Je to hlavní postava (to drama). Videl jsem svě t jako v (prizma). To byla kvě tina s (mocné aró ma). Pacient se probral s (tě ž ké trauma).


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.