Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Правопис частки не


Правила Приклади
1. Не є префіксом і пишетьсяразом: а) з будь-якими словами, якщо вони не вживають­ся без не; б) з іменниками, прикметниками, прислівниками, якщо до них можна підібрати синонім без не; в) у складі префікса недо-, який означає неповно­ту ознаки чи дії; г) з дієприкметниками, які виконують функцію оз­начення і не мають пояснювальних слів. невтямки, негода, немовля, ненавидячи, нехту­вати недруг (ворог), невеселий (сумний,), непокоїтися (хвилюватися,), недалеко (близько) недоїдати, недооцінка, недолік, недозрілий, недо­казаний незакінчена праця, непрочитана книга, нез'ясовані питання
2. Заперечна частка не пишеться окремо: а) з усіма частинами мови при протиставленні; б) з дієсловами, дієприслівниками, числівниками, прийменниками, сполучниками, частками, з біль­шістю займенників, прислівників, а також із незмі­нюваними присудковими словами; в) з дієприкметниками, якщо вони мають будь-які пояснювальні слова або виконують роль присудка; г) з прикметниками, якщо вони мають пояснюва­льні слова з ні або далеко, аж ніяк, зовсім; д) Із словами, що пишуться через дефіс. не поважати, а зневажати, не слава, а ганьба; не широка, а вузька не бачити, не підходячи, не до ладу, не зовсім, не від того, не можна, не треба, не має (дієслово,) але: немає (нема,) не полоханий ніким, не бачений досі, не чуваний ніколи ні до чого не здатний, зовсім не близький, аж ніяк не повний не по-домашньому, не по-доброму

Правила вживання великої літери (букви)

Правила Приклади
3 великої літери пишуться: 1. Імена людей, по батькові, прізвища, прізвиська, псевдоніми людей. У складних Іменах, прізвищах, псевдонімах, що пишуться через дефіс, кожна складова частина починається великою літерою. Увага! 1. Різні частки у середині прізвищ іншомовного походження пишуться змалої літери. 2. У китайських, корейських, в'єтнамських, бірманських, індонезійських і таїландських прізвищах та Іменах усі складові частини пишуться з великої літери. 3. Прізвища та імена, які стали загальними назвами, або вживаються зневажливо, пишуться з малої літери. Прізвища людей, вжиті в загальному значенні, але: в підкреслено позитивному плані, пишуться з великої літери. Т арас Г ригорович Ш евченко, Л еся У країнка, Н е-стор Л ітописець, К обзар (про Тараса Шевченка) Н ечуй- Л евицький, З іновій- Б огдан, Б огдан- І гор А нтонич А бд ель К єрім, Н ур ед В ін, В арнгоген фон Е нзе М ао Ц зедун, К ім І р С ен, Х о Ш і М ін, УЧ ин С у, Л уанг В ічит В атакан д изель, л овелас, н овітні н аполеони, р обінзон, р ентген Потрібні нам і Г оголі і Щ едріни.
2. Індивідуальні назви міфологічних істот і бо-жеств, крім родових понять. З евс, А фродіта, Б удда, П ерун, але: ф ея, л ісовик, н імфа, м уза, р усалка

 


 

Правила вживання великої літери (букви) (продовження)

3. Назви дійових осіб у байках, казках, драматич-них творах, хоч у звичайній мові вони вживаються як загальні імена. Увага! Якщо назви персонажів із казок не виступають дійовими особами окремих творів, а використовуються як загальні, вони пишуться з малої літери. Л ебідь, Щ ука і Р ак, Д ід М ороз, Ч ервона Ш апочка, Л ісовик, М авка   б аба- я га, д ід- м ороз, і ван- п окиван, з айчик- п обігайчик
4. Назви найвищих державних посад України та міжнародних посад, а також найвищих державних посад інших країн згідно з вимогами дипломатич-ного протоколу. Увага! 1. Назви посад, звань, учених ступенів пи-шуться з малої літери.   2. Назви титулів, рангів, чинів також пишуться з малої літери. 3. Назви посад міністрів, поспів, президентів академій в офіційних документах, а також для підкреслення урочис-тості можуть писатися з великої літери. 4. Умовні власні назви в актах, договорах та інших офіційних документах пишуться з великої літери. П резидент У країни, Г олова В ерховної Р ади У краї-ни, П резидент С получених Ш татів А мерики заслужений д іяч м истецтв, л ауреат п ремії, м іністр, п резидент А кадемії н аук, с екретар, а ка-демік, н ародний а ртист У країни г раф, б арон, і мператор, к ороль, ц ар, п ринц, ш ах Міністр культури України, Посол Республіки Польща В исокі Д оговірні С торони, А втор і В идавництво, О рендар і О рендодавець
5. Клички свійських тварин, а також приручених та дресированих звірів і птахів. Увага! Назви порід тварин пишуться з малої літери. корова Л иска, кіт М урчик, папуга Ф араон, лев В о-гнистий, собака Д ружок; бульдог, вівчарка, ангорська кішка
6. Назви сортів рослин у спеціальній літературі пишуться з великої літери, у загальному вжитку -з малої. А нтонівка, Б ілий налив, Л ісова красуня, але: у гор-ка, і ллінка, ш панка
7. Астрономічні назви незалежно від кількості їхніх складників. Увага! 1. Родові означення при астрономічних на-звах пишуться з малої літери. 2. Слова земля, сонце, місяць пишуться з великої літери, якщо вони вживаються як астрономічні по-няття. В елика В едмедиця, М арс, Ч умацький Ш лях, К озе-ріг, В енера с узір 'я В еликого П са, Т унгуський м етеорит, к о-мета Г аллея Навколо С онця обертається планета З емля зі своїм супутником М ісяцем.
8. Назви сторін світу, якщо під ними розуміються краї чи народи. П івнічне П олісся, к раїни З аходу, к урорти П івдня, н ароди П івночі
9. Географічні й топографічні назви, крім службо-вих слів і родових означень. Увага! 1. Коли означуване слово, що входить до географічної назви, не виражає родового поняття, воно пишеться з великої літери. 2. Прийменники, артиклі й сполучники у складі географічних назв, що стоять в середині назв, пишуть-ся з малої літериі відокремлюються дефісом. 3. Артиклі й частки, що стоять на початку іншомов-них географічних назв, пишуться з великої літерий приєднуються дефісом. 4. В іншомовних географічних назвах, що пишуться через дефіс, з великої літерипишуться і родові позначення. 5. З малої літерий через дефіс пишуться родові позначення в іншомовних назвах вулиць, майданів, площ. А фрика, К римський п івострів, о зеро С иваш, р іка Д есна, К ам'янець- П рдільський, К арпатські г ори Б іла Ц ерква, Б улонський Л іс, Ж овті В оди, З еле-ний Г ай, Н ова Г вінея, м ис К апітана Д жеральда, н абережна Л ейтенанта Ш мідта Р іо-де- Ж анейро, Б улонь-сюр- М ер, Ф ранкфурт-на- М айні, С ен-е- У аз Л ос- А нджелес, Д е- Б рейне, Л а- М анш, Л е- К резо А ю- Ц аг, І ссик- К уль, П орто- А легре, Р іо- Н егро, Х ара- Н ур К айзер-плац, П енсильванія-авеню, Т рептов-парк, У олл-стрит

 

Правила вживання великої літери (букви) (продовження)

10. Назви вулиць, площ, майданів, шляхів, кана-лів, парків, крім родових позначень. Якщо в назвах вулиць, проспектів, населених пун-ктів слова брід, вал, ворота, міст, шлях, яр вже не сприймаються як родові позначення, то вони пишуться звеликої літери. Утворені від географічних найменувань назви тварин, птахів, страв, напоїв, тканин пишуться змалої літери. м айдан Н езалежності, б ульвар Л есі У країнки, Б айкало- А мурська м агістраль, П ривокзальна п лоща, П івденно- З ахідна з алізниця К ам'яний Б рід, К расний М іст, Я рославів В ал, С у-хий Я р, С уха Б алка, Г ола П ристань   б остон (тканина), м адера (вино), с енбернар (со-бака), с аяни (напій)
11. Назви груп або союзів держав і найвищих між-народних організацій, крім родових позначень. О рганізація О б'єднаних Н ацій, к омітет Ч ервоно-го Х реста, А нтанта, Р ада Бе зпеки
12. Назви держав та автономних адміністративно-територіальних одиниць. Ф ранція, Р еспубліка П ольща, О б'єднані А рабські Е мірати, А втономна Р еспубліка К рим
Увага! Неофіційні назви держав, одиниць терито-ріального поділу та образні назви географічних об'єктів пишуться з великої літери. Б уковина, Г аличина, Д онбас, З ауралля, П оділля, П олісся, С лобожанщина, а також В ітчизна, Б атьківщина
3 великої літери пишеться перше слово: 1. У назвах державних, партійних, громадських, профспілкових та інших установ і організацій як України, так і інших держав. У назвах найвищих державних установ України всі слова пишуться з великої літери. В ерховний суд С ША, З бройні сили У країни, Н арод-на палата Республіки Індії, Ц ентральна рада, Т имчасовий уряд В ерховна Р ада У країни, К онституційний С уд У к-раїни, К абінет М іністрів У країни
2. У назвах міністерств та інших головних управ-лінь, а також у назвах інших установ і організацій. М іністерство охорони здоров'я, К нижкова палата України, У країнське товариство охорони пам'яток історії та культури
3. У назвах автономних областей і округів, райо-нів, сільрад, а також назви старого адміністратив-но-територіального поділу. Ч ернігівська область, С тавропольський край, Н і-мецький автономний округ, К алинівська сільрада, П одільська губернія, С осницька сотня, С таро-дубський полк
4. У назвах установ місцевого значення. Ч ернігівський міськвиконком, Д еснянський відділ соціального забезпечення
5. У назвах партій України та інших країн світу. Д емократична партія України, Т рудова партія України, Р еспубліканська партія США
6. У назвах міжнародних і закордонних професій-них, громадських та інших організацій. Г ельсінська спілка, М іжнародна асоціація україні-стів, Ф едерація незалежних профспілок України
7. У повних назвах заводів, виробничих об'єднань, підприємств, установ, наукових і навчальних за-кладів, кінотеатрів, театрів, парків культури, клу-бів та ін. (символічна назва береться в лапки і пишеться звеликої літери). Увага! У скорочених назвах перше слово пишеться з малої літери, а символічна назва звеликої. 8. У назвах іноземних телеграфних агентств усі слова, крім родового імені, пишуться з великої лі-тери, а в назвах іноземних фірм, банків, компаній — тільки перше слово, а сама назва береться в лапки. Х арківський тракторний завод, К иївська мака-ронна фабрика, І нститут літератури, Д ергачів-ська середня школа, К інотеатр ім. О. Довженка, Ч ернігівський історичний музей ім. В. Тарновсько-го, Б удинок книги, Д ніпропетровське виробниче об'єднання «Зоря» педуніверситет ім. С ковороди, житловий коопе-ратив «М аяк», с тадіон «Д инамо» а гентство Ф ранс П ресе, агентство Бі - Бі - Сі, б анк «Г аранті траст компані», к омпанія «Д жене-рал моторе»
9. У назвах художніх творів, наукових праць, га-зет, журналів (назва береться в лапки). роман «Ч орна рада», картина «О диноке дерево», художній фільм «Б ілий птах з чорною ознакою», газета «В ечірній Київ»
10. Умовні назви будинків відпочинку, пансіонатів, санаторіїв, ресторанів беруться в лапки і пишуть-ся з великої літери. будинок відпочинку «С вітанок», санаторій «П ро-лісок», ресторан «Д есна», кав'ярня «М рія»

 

Правила вживання великої літери (букви) (закінчення)

11. У назвах пам'яток архітектури, замків, храмів. З олоті ворота, П ечорська лавра, А нтонієві пече­ри, С пасопреображенський собор
12. У назвах історичних подій, епох, воєн, рево-люцій, повстань, свят, знаменних дат.     3 великої літери пишуться назви релігійних свят і постів, а також культових книг (без лапок) і назви основних релігійних понять, Увага! Назви історичних подій, епох, воєн, гео-графічних періодів, які етапи загальними, пишуться з малої літери. В елика французька революція, В ітчизняна війна, К оліївщина, Д руга світова війна, Л ьодове побої­ще, В ідродження, Н овий рік, Д ень учителя, С вято Перемоги В еликдень, Р іздво, Т еплого Олекси, В еликий піст, П илипівський піст, Б іблія, А постол, К оран, Ч асо­слов, Б ог, С вятий Д ух, П ресвята Б огородиця г ромадянська війна, х рестові походи, к ам'яний вік, д оба феодалізму, с ередньовіччя
13. У назвах конгресів, конференцій, договорів, найважливіших документів. К онгрес захисту культури, К онституція України, Декларація прав людини, А кт проголошення не­залежності України
14. У назвах орденів, відзнак, нагород (крім родо-вих понять). Якщо назва береться в лапки, то звеликої літерипишеться перше слово та власне ім'я, що входить до складу цієї назви. орден Д ружби народів, орден П очесного легіону, орден П ошани, орден К нягині Ольги медаль «З а бойові заслуги», медаль «З а визво­лення Будапешта», орден «М ати-героїня»
15. 3 великої літери в лапках пишуться назви лі-таків, автобусів, машин, виробів, продуктів, що стали фірмовим або сортовим їх означенням. вино «П ерлина степу», комбайн «Н ива», літак «А нтей», цукерки «С тріла»
Велика літера в прикметниках. 1. Прикметники, утворені від власних особових назв за допомогою суфіксів -ів (-ова, -ове, -еве), -їв-(-єва, -єве), -ин (-ина, -ине), -їн (-їна, -їне), якщо означають належність чогось даній особі, пишуться з великої літери. Г алина спідниця, Г рінченків словник, П етрова кни­га, Ш евченкові поезі'І, Ш евчукові рукописи
2. Прикметники, які входять до складених особових назв людей як прізвиська, пишуться звеликої літери. Володимир В еликий, Дюма С тарший, Карл С міли­вий, Костянтин Б аерянородний, Ярослав М удрий,
3. Прикметники, утворені від іменників власних назв і за змістом дорівнюють словосполукам «імені когось», «пам'яті когось», пишуться з великої літери. Увага! 1. Прикметники, утворені від власних осо-бових імен за допомогою суфіксів-івськ- (-ївськ-), -инськ- (-їнськ-)пишуться з малої літери. 2. Прикметники, утворені від власних особових імен і входять до стійких фразеологічних сполук або наукових термінів, пишуться з малої літери. Н обелівська премія, Ш евченківська премія, Ф ран-ківська кімната   п ушк інс ькі рукописи, т ичин инськ і традиції ш ев-ченк івськ ий стиль   а хіллесова п'ята, б азедова хвороба, г ордіїв вузол, п рокрустове ложе, п іфагорова теорема.
Велика літера в складноскорочених назвах. 1. 3 великої літери пишуться скорочені назви, якщо ці слова вживаються на позначення одиничних установ. Укрінформ, Укртелеком
2. Якщо скорочені слова є родовими назвами, то вони пишуться змалої літери. міськрада, обленерго, педінститут, теплокомун- госп,
3. Складноскорочені слова, утворені з початкових букв, власних і загальних імен (абревіатури), пи-шутьсявеликими літерами: Увага! 1. Скорочення від загальних назв, які вимовляються як звичайні слова, пишуться малими літерамиі відмінюються. 2. Відмінюються і деякі скорочення типу ТЮГ, БАМ.Закінчення до них приєднуються без будь-яких знаків, але пишутьсямалими літерами. ООН, СНД, ТЮГ, УТН, ЧАЕС вуз (для вузу), загс (у загсі), неп (під час непу) КАМАЗ (на КАМАЗі), ХАТОБ (в ХАТОБі)

© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.