Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміни приголосних при словотворенні та словозміні


Приголосні або група приголосних Суфікс Зміна Приклади
1. г, ж, з -ськ(ий), -ств(о) -зьк(ий), -зтв(о) Лейпци г - лейпци зьк ий, Пари ж - пари зьк ий, Кавка з - кавка зьк ий, убо г ий - убо зтв о
2. к, ц, ч -ськ(ий) -ств(о) -цьк(ий), -цтв(о) юна к - юна цьк ий, юна цтв о, німе ц ь - німе цьк ий, тка ч - тка цьк ий, тка цтв о
3. х, ш, с -ськ(ий) -ств(о) -ськ(ий), -ств(о) че х - че ськ ий, пта х - пта ств о.
            чува ш - чува ськ ий. Оде с а - оде ськ ий
4. -цьк- -ин(а) -чч(ина) німе цьк ий - Німе чч ина, вінни цьк ий - Вінни чч ина, туре цьк ий - Туре чч ина, але: гали цьк ий - Гали ч ина
5. -ськ-, -ск- -ин(а) -щ(ина) Київ ськ ий - Київ щ ина, ві ск - во щ ина
6. -ск-, -шк- -ан- -щ(аний) пісо к - пі щ аний, до ш ка - до щ аний
7. -ск- -а- -щ- в усіх фор-мах дієслів трі ск - трі щ ати, трі щ у, трі щ иш, трі щ ать
8, -ст- -а- -щ- не перед й і не у 3-й особі множини приго ст ити - приго щ ати, приго щ аю, але: пригости ш, приго ст ять
9. -зк- -а- -жч- бря зк - бря жч ати, бря жч у, бря жч иш
10. -ськ(ск) -еик(о) -ук- -щ(енко) -щ(ук) Ва ськ о - Ва щ енко, Ва щ ук, Терешко -Терещенко
11. -зьк- -енк(о) -ук- -жч(енко) -жч(ук) Ку зьк о - Ку жч енко, Ку жч ук
12, г, ж, з •ш(ий, е, ати) -жч(ий, е, ати, ання) ву зьк ий - ву жч ий, ву жч е, ву жч ати, але: ле гк ий - ле гк ий, ле гш е, ле гш ати, поле гш ення
13. с -ш(ий, е, йти) -щ(ий, е, йти) кра с ивий - кра щ ий, кра щ е, покра щ ити
14. к, ц -н(ик, ий) -чн(ик, ий) безпе к а - безпе чн ий, ві к - ві чн ий, але: дворушник, мірошник, рушник, Рушниця, сердешний, соняшник, торішній

 

Спрощення груп приголосних

 

Правила Приклади
1. У групах приголосних -жди-, -здн-, -стл-, -стн- випадають д і т. ти жд ень - ти ж ня, але: кі ст лявий, пе ст ливий,
прої зд - прої зн ий, хва стл ивий, зап'я стн ий. щастя - щасливий, хворо стн як, ші стн адцять, честь - чесний, ші ст десят, ші ст сот
2. У групах приголосних -зкн-, -скн- випа-дає к при творенні дієслів із суфіксом -ну-. брязк - брязнути, але: вип уск - випу скн ий, писк - писнути, ви ск - ви ск нути, ри ск - ри скн ути
3. У групі приголосних -слнх випадає.-л-. мас л о - ма сн ий, ми сл ь - навми сн е, реме сл о - ремі сн ик
4. У прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження, спрощення не відбувається. контра ст - контра ст ний, бала ст. - бала ст ний, форпо ст - форпо ст ний

Подвоєння приголосних

Правила Приклади
1. Подвоєнняприголосних відбувається при збігу однакових приголосних: а) префікса і кореня; б) кінця першої й початку другої частини складноскорочених слів; в) кореня або основи на-н-(-нь-)і суфіксів -н(ий), -ник, -ниц(я); г) основи дієслова минулого часу нас і постфікса -ся вв ічливий, за вв ишки, ві дд іл, ро зз броїти,   війсь кк омат, страй кк ом, ю нн ат сон - со нн ий, вина - ви нн ий, день - щоде нн ик, вікно віко нн иця розрі сс я, поні сс я, затря сс я
2. Буквосполучення-нн-пишеться: а) у збільшувально-підсилювальному су-фіксі-енн(ий); б) у прикметниках на-енн(ий), -анн(ий), -янн(ий)зі значенням можливості або немо-жливості дії; в) у прикметниках на -енн(ий)старо­слов'янськогопоходження; здорове нн ий, страше нн ий несказа нн ий, нездола нн ий, незрівня нн ий благослове нн ий, огне нн ий, свяще нн ий, блаже нн ий
Запам'ятайте: нне подвоюється у дієприкметниках: вивершений, вихований, зроблений, поораний, спечений, сказаний. Розрізняйте: здійсне н ий - здійсне нн ий, нездола н ий - нездола нн ий, несказа н ий -несказа нн ий.

 


 

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.