Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 6: Загальна характеристика професійної діяльності педагога у галузі вирішення педагогічних конфліктів.
& Запитання для самостійного опрацювання

1. Соціально – педагогічна діяльність у загальноосвітніх закладах.

2. Зміст і структура професійно – етичної культури соціального педагога.

 

G Методичні вказівки

Необхідно зазначити, що в загальноосвітні заклади дитини приходить як особистість, яка розвивається і формування якої вже почалося в сім’ї. групі однолітків, найближчому мікросоціумі. Тому життя дитини в школі доцільно розглядати як органічну частину та продовження її соціалізую чого процесу. Досить часто процес соціалізації особистості в умовах загальноосвітніх закладів супроводжується появою різноманітних соціально – психологічних проблем в дитячому та підлітковому середовищі, особливостей взаємодії учнівського та педагогічного колективів, різних труднощів підлітків, пов’язаних із усвідомленням та розумінням ними власного «Я - образу». Все це викликає необхідність соціально – педагогічної роботи з вихованцями загальноосвітніх закладів, яку має здійснювати кваліфікований спеціаліст. Ним на сьогодні виступає соціальний педагог – фахівець відповідної кваліфікації, об’єктом діяльності якого є діти та молодь, що потребують допомоги й підтримки у процесі соціального становлення.

Складовою професійної культури є етична культура, в якій проявляються моральні вимоги до особистості спеціаліста. З позиції загальної культури можна розглядати такі аспекти професійно-педагогічної культури: аксіологічний, технологічний., творчий, особистісний.

? Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

Завдання Форма Контролю
Зробити самооцінку конструктивної поведінки у стосунках із дітьми за тестом С.М. Ємельянова Письмовий звіт (5 балів)

¨Рекомендована література

Основна:

1. Леонов Н. И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы изучения: Учебное пособие. – СПб: Питер, 2005. – 240 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»).

4. Мириманова М. С. Конфликтология: Учебник для студ сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 320 с.

5. Соціальна педагогіка. Підручник./ За редакцією професора Капської А.Й. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.

Додаткова:

1. Волков Б. С., Волкова Н. В. Конфликтология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2006. – 384 с. – (“Gaudeamus”).

Тема 7: Конфліктологічна компетентність соціального педагога у галузі вирішення педагогічних конфліктів.

 

& Запитання для самостійного опрацювання

1. Структура конфліктологічної компетентності.

2. Критерії та показники конфліктологічної компетентності соціального педагога.G Методичні вказівки

Конфліктологічна компетентність включає у себе: розуміння природи протиріч і конфліктів між людьми; формування конструктивного ставлення до конфліктів; наявність вміння безконфліктного спілкування у складних ситуаціях, вміння оцінювати і пояснювати проблемні ситуації, що виникають; наявність навичок керування конфліктними явищами; вміння розвивати конструктивний початок конфлікту, який виникає; вміння передбачати можливі наслідки конфліктів; вміння конструктивно регулювати протиріччя і конфлікти; наявність навичок усунення негативних наслідків конфлікті.

Сформованість конфліктологічної компетентності соціального педагога можна оцінити за такими критеріями: психолого-педагогічна інформованість про конфлікти; конструктивне ставлення до конфлікту; розвинуті комунікативні вміння; володіння широким діапазоном стратегій поведінки у конфлікті; емоційна стійкість; емпатія; рефлексія; відсутність конфліктофобії; усвідомлення особистості партнера по взаємодії як цінності, як цілі, а не засобу у конфліктній ситуації; усвідомлення переводу деструктивного конфлікту у конструктивний; здатність “утримувати” конфлікт (не уникати конфліктної взаємодії);усвідомлення важливості, значущості конфліктологічної компетентності для професійної діяльності соціального педагога.

? Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

Завдання Форма Контролю
1. Зробити самооцінку конфліктності (методику обрати самостійно) Письмовий звіт (5 балів)

¨Рекомендована літератураОсновна:

1. Леонов Н. И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы изучения: Учебное пособие. – СПб: Питер, 2005. – 240 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»).

2. Мириманова М. С. Конфликтология: Учебник для студ сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 320 с.

Додаткова:

1. Волков Б. С., Волкова Н. В. Конфликтология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2006. – 384 с. – (“Gaudeamus”).

Тема 8 : Конфліктологічна компетентність соціального педагога у системі “людина – людина”.

& Запитання для самостійного опрацювання

 

1. Конфліктологічна культура та конфліктологічна готовність соціального педагога.

G Методичні вказівки

Як засвідчують численні дослідження у галузі конфліктології випускники вищих навчальних закладів не готові працювати з конфліктом і у конфлікті, відсутня конфліктологічна готовність грамотність і культура.

Конфліктологічну культуру можна визначити як вид професійної культури, як спосіб професійної діяльності у конфліктогенному професійному середовищі. Сутність конфліктологічної культури полягає у регулюванні процесів професійної взаємодії (спілкування, спільна діяльність, ділові стосунки).

Конфліктолоічна готовність трактується як готовність спеціаліста до вирішення професійних конфліктологічних задач, як практична готовність до вирішення конфліктів у педагогічному процесі. До конфліктологічної готовності відносять такі уміння: бачення та розуміння конфлікту, вміння прогнозувати, оцінювати наслідки конфлікту, володіння засобами діагностики, попередження та вирішення конфліктів, використання конфлікту у виховних цілях.

 

? Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

№   Завдання Форма Контролю
Проведіть дослідження налаштованості особистості на конфлікт за допомогою методики К. Томаса Письмовий звіт (2 стор.) (3 бали)

 

¨Рекомендована література

Основна:

1. Леонов Н. И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы изучения: Учебное пособие. – СПб: Питер, 2005. – 240 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»).

2. Мириманова М. С. Конфликтология: Учебник для студ сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 320 с.

Додаткова:

1. Волков Б. С., Волкова Н. В. Конфликтология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2006. – 384 с. – (“Gaudeamus”).

 

Тема 9 : Комунікативна компетентність.

 

& Запитання для самостійного опрацювання

1. Поняття професійного спілкування соціального педагога.

2. Класифікація спілкування за сферами діяльності соціального педагога та їх особливості.

 

G Методичні вказівки

Серед численних функцій, які виконує соціальний педагог, наявна комунікативна функція, яка реалізується завдяки наявності у фахівця відповідних умінь і навичок. Характеризуючи поняття професійного спілкування соціального педагога слід звернути увагу на «комунікативну професіограму» соціального педагога, володіння ним механізмами впливу на особистість, володіння навичками безконфліктного спілкування.

Класифікуючи спілкування за сферами діяльності соціального педагога слід розглянути особливості спілкування соціального педагога з дітьми, дорослими, людьми похилого віку, з людьми з особливими потребами.

? Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

1. Написання доповіді на тему «Особливості спілкування соціального педагога з…(певна категорія клієнтів соціального педагога)». (3 бали).

¨Рекомендована література

Основна:

1. Леонов Н. И. Конфликты и конфликтное поведение. Методы изучения: Учебное пособие. – СПб: Питер, 2005. – 240 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»).

2. Мириманова М. С. Конфликтология: Учебник для студ сред. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 320 с.

Додаткова:

1. Волков Б. С., Волкова Н. В. Конфликтология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2006. – 384 с. – (“Gaudeamus”).


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал