Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації до вивчення теми. З метою більш глибокого засвоєння матеріалу щодо конкретних видів статистичних величин – абсолютних


З метою більш глибокого засвоєння матеріалу щодо конкретних видів статистичних величин – абсолютних, відносних, середніх, доцільно, по-перше, уяснити сутність та види статистичних показників, вміти пояснити модель показника, яка розкриває його структуру, встановлює, що саме підлягає вимірюванню.

Вивчаючи абсолютні та відносні показники, необхідно знати їх сутність, межі використання, переваги і недоліки, вміти розрахувати всі види відносних величин, а саме, відносні величини плану, планового завдання, динаміки, структури, порівняння зі стандартом, координації, інтенсивності, алгоритми розрахунку яких наведено нижче.

Відносна величина планового завдання (ВВПЗ):

ВВПЗ = Апл / А0, (4.1)

де А0 – фактично досягнуте значення показника, що вивчається, у минулому періоді (році, кварталі, місяці тощо);

Апл – значення показника за планом на наступний (поточний) рік.

Відносна величина виконання плану (ВВВП):

ВВВП = А1 / Апл, (4.2)

де А1 – фактично досягнуте значення показника у поточному році.

Відносна величина динаміки (ВВД):

ВВД = А1 / А0 . (4.3)

При розрахунку ВВД в якості бази порівняння (А0)може прийматись як попередній період (ланцюгові показники динаміки, або інакше, показники динаміки зі змінною базою), так і період, який аналітиком з тих чи інших міркувань приймається за базу (базисні показники динаміки, або інакше, показники динаміки з постійною базою). Більш детально питання визначення ланцюгових і базисних показників динаміки розглянуті в темі 8.

Відносна величина структури (ВВС):

Показник, що характеризує частину сукупності

ВВС = ------------------------------------------------------------------. (4.4)

Показник, що характеризує сукупність у цілому

Відносна величина координації (ВВК):

Показник, що характеризує i-ту частину сукупності

ВВК = -----------------------------------------------------------------------. (4.5)

Показник, що характеризує частину сукупності,

яку прийнято в якості бази порівняння

Відносна величина порівняння (ВВП):

Показник, що характеризує об’єкт А

ВВП = ----------------------------------------------------. (4.6)

Показник, що характеризує об’єкт Б

Відносна величина інтенсивності (ВВІ):

Показник, що характеризує явище А

ВВІ = ---------------------------------------------------------. (4.7)

Показник, що характеризує середовище

розповсюдження явища А

Взаємозв’язок відносних величин планового завдання, виконання плану, динаміки:

ВВД = ВВПЗ х ВВВП. (4.8)

Особливу увагу потрібно приділити вивченню середніх величин. Необхідно чітко усвідомити логічну форму середньої, у чисельнику якої повинен стояти обсяг значень ознаки, у знаменнику – обсяг сукупності; розуміти, що у кожному конкретному випадку для реалізації логічної формули використовується певний вид середньої, зокрема, середня арифметична, середня хронологічна, середня гармонічна, середня геометрична. Необхідно засвоїти властивості середньої арифметичної та вміти використовувати їх на практиці.

Формули для розрахунку середньої арифметичної і середньої гармонічної простої та зваженої, а також середньої хронологічної наведено нижче. Алгоритм розрахунку середньої геометричної наведено в темі 8.

Середня арифметична проста:

, (4.9)

де Х – певні індивідуальні значення ознаки;

n – кількість значень ознаки (обсяг сукупності).

Середня хронологічна:

, (4.10)

де Х1 і Хn – відповідно значення показника на початок і кінець періоду, що аналізується;

Х2, Х3 і т.д. – проміжні значення показника;

n – кількість доданків у чисельнику формули.

Середня арифметична зважена:

, (4.11)

де f – частота повторення певних значень ознаки (інакше, вага ознаки).

або

, (4.12)

де d – відносна вага ознаки (частка, питома вага). .

Середня гармонічна проста:

. (4.13)

Середня гармонічна зважена:

. (4.14)

В сучасних умовах досить широке використання набувають узагальнюючі, інтегральні оцінки, зокрема, багатовимірна середня. Уявлення про них також можна одержати, вивчаючи дану тему.

Питання для самоперевірки

1. Поясніть сутність статистичного показника та його роль у статистичному аналізі.

2. Які аналітичні функції виконують відносні величини?

3. Які існують відносні величини? Наведіть приклади кожної з них.

4. Що є визначальною властивістю середньої арифметичної? Коли використовують середню арифметичну просту, а коли середню арифметичну зважену?

5. Сформулюйте властивості середньої арифметичної.

6. В чому полягає сутність середньої гармонічної? Як вона пов’язана із середньою арифметичною?

7. Поясніть, за яких умов використовується середня геометрична?

8. Що характеризує багатовимірна середня? Яку аналітичну функцію вона виконує в статистичному аналізі?


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.