Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дніпропетровськ НМетАУ 2014


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА,

Методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Статистика»

Для студентів напряму підготовки

Економіка підприємства

 

 

Дніпропетровськ НМетАУ 2014

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

Методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Статистика»

Для студентів напряму підготовки

Економіка підприємства

 

 

Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1 від 27.01.2014

 

 

Дніпропетровськ НМетАУ 2014

 

УДК 31(075.8)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Статистика» для студентів напряму підготовки 6.030504 – економіка підприємства / Укл.: Т.Б. Ігнашкіна. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 110 с.

 

 

Наведено перелік питань навчальної програми, методичні вказівки до їх вивчення, комплект практичних завдань для самостійної роботи студентів в аудиторний і позааудиторний час, а також варіанти завдань для виконання контрольної роботи студентами заочного факультету.

Призначена для студентів напряму підготовки 6.030504 – економіка підприємства, а також для інших напрямів галузі знань 0305 – економіка та підприємництво заочної форми навчання.

 

Укладач: Т. Б. Ігнашкіна, канд. екон. наук, доц.

 

Відповідальний за випуск С.Б. Довбня, д-р екон. наук, проф.

 

 

Рецензент Л.М. Савчук, канд. екон. наук, проф. (НМетАУ)

 

Підписано до друку 25.11.014. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік. – вид. арк. 6, 47. Умов. друк. арк. 6, 38. Тираж 100 пр. Замовлення № 226.

 

 

Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

__________________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ВСТУП

 

Статистика як наука є потужним інструментом пізнання складних процесів, що протікають у громадському житті, фундаментом суспільних і економічних наук. Вона розробляє основи статистичної методології, визначає місце й область їх використання, характеризує той або інший стан суспільно-економічних явищ, використовуючи для цієї мети основні закони і закономірності, відкриті економічною теорією.

Спираючись на сутність, якісну природу явищ через узагальнення масових даних, статистика дає інструментарій для вивчення характеру дії основних законів реального життя і рішення багатьох задач, дозволяє робити прогнозні розрахунки, формує інформаційну інфраструктуру.

Тому оволодіння методами статистичного виміру й аналізу складних суспільних явищ – невід'ємний елемент підготовки студентів за спеціальностями економічного профілю. Цим обумовлюється значення і необхідність одержання знань з дисципліни «Статистика».

Курс статистики включає теоретичний матеріал із загальної теорії статистики, в якій розглядаються категорії статистичної науки, методи і засоби вивчення масових соціально – економічних явищ;

В одержанні необхідного обсягу знань і навичок з дисципліни «Статистика», окрім засвоєння теоретичного курсу в обсязі навчальної програми, значна увага приділяється виконанню практичних завдань.

З урахуванням важливості і необхідності придбання студентами навичок практичної роботи розроблено комплекс тестових задач (підрозділ 2.1) та розрахункових матеріалів (підрозділ 2.2), які вміщують завдання з більшості тем дисципліни.

Надані завдання призначені для студентів всіх форм навчання.

Варіанти завдань для виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання наведені у додатку. Номер варіанта обирається за двома останніми цифрами залікової книжки. Тести-задачі в цій роботі повинні бути надані з розгорнутим розв’язанням. І тільки після цього потрібно обрати один правильний варіант відповіді з чотирьох можливих.

У результаті вивчення дисципліни та виконання практичних завдань в години аудиторного і позааудиторного навантаження студенти повинні:

а) знати:

· основні категорії статистичної науки, методи і засоби вивчення взаємозалежних явищ, що закономірно розвиваються;

· показники, що використовуються для зазначених вище цілей: абсолютні і відносні величини, середні величини, показники динаміки, варіації, помилок вибірки, різноманітні види індексів, показники статистичних взаємозв'язків;

б) вміти:

· опрацювати статистичні дані й надати результати опрацювання в зручній для наступного аналізу формі;

· розрахувати статистичні показники, які вивчені в теоретичному курсі; виконати статистичний аналіз досліджуваних масових явищ, представлених відповідними показниками.© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.