Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хронометраж
Сабақтың ұзақтығы 3 сағат (150 мин)

· Ұйымдастыру кезеңі -3 мин

· Білімнің алғашқы деңгейін бағалау - 10 мин

· Студенттердің өзіндік жұмысы -72 мин

· Студенттердің оқытушымен бірлесіп жұмысы -30 мин

· Білімнің соңғы деңгейін тексеру – 29 мин

· Білімді жалпы бағалау – 3 мин

· Өзіндік жұмыс бойынша тапсырмалар орындау - 3 мин.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Фармакология пәніне анықтама беру, оның басқа медико-биологиялық ғылымдар ішінде алатын орны.

2. Фармакологияның даму тарихтары. Фармакологияның даму жетістіктері мен алға қойған міндеттері.

3. Мемлекеттік фармакопея, оның маңызы және көрсетілуі.

4. Фармакологиялық комитет, оның көрсетілуі және қызметі.

5. Дәріхана, оның құрылымы, дәрілік препараттарды сақтау.

6. Дәріхана мекемелерде дәрілік заттарды сақтау және жіберу жөніндегі құжаттар.

7. Дәрігердің рецептісіз босатуға рұқсат етілген дәрілік заттардың және медициналық құралдардың тізімі.

8. Рецепт, оның құрылымы, белгілеулері, қысқартылуы. Рецепті құрудың негізгі ережелері.

9. Рецептуралық бланкалардың түрлері.

10. Улы, өте күшті әсер ететін және наркотикалық препараттарға рецепт жазу ерекшеліктері.

11. Қатты дәрілік қалыптар:

А.Ұнтақтар, олардың жіктелуі, жай және күрделі ұнтақтарға, мөлшерленген және мөлшерленбеген, ішке және сыртқа қолдануға арналған ұнтақтарға, өсімдіктен алынған ұнтақтарға, балауызданған қағазда рецептте жазу ережелері.

Б. Капсулалар, олардың қолданылуы, рецептте жазу ережелері, микрокапсулалар және глютоидты капсулалар, спансула жөнінде түсініктер.

В. Таблеткалар, жіктелуі, артықшылығы, рецептте жазу ережелері.

Г. Драже, ерекшкеліктері, артықшылықтары, рецептте жазу ережелері.

Д. Гранулалар, түсінігі, жазу ережелері.

Е. Карамельдер, пастилкалар, көздік пленкалар жөнінде түсініктер.12. Жұмсақ дәрілік қалыптар:

А. Жағылмалар, жалпы сипаттамасы, жағылма негіздері, оларға қойылатын талаптар, рецептте жазу ережелері – толық және қысқартылған (%), официнальды жағылмалар.

Б. Пасталар, құрамы және қолданылуы, жағылмалардан айырмашылығы, рецептте жазу ережелері – толық және қысқартылған (%), официнальды пасталар.

В. Суппозиториялар, жалпы сипаттамасы, түрлері, құрамы және рецептте жазу ережелері;

Г. Таяқшалар, пластырлар туралы түсінік.

13. Фармакология пәнінің анықтамасы, оның құрамдас бөліктері, басқа медико-биологиялық пәндер арасында алатын орны. Фармакологияның қысқаша тарихы.

14. Жалпы фармакология анықтамасы және міндеттері.

15. Дәрілік заттардың фармакокинетикасы, анықтамасы және мазмұны.

16. Дәрілік заттарды ағзаға енгізу жолдары.

17. Дәрілік заттарды әртүрлі жолмен енгізгенде сіңірілуі. Сіңірілудің негізгі механизмдері және оған әсер етуші факторлар.

18. Дәрілік заттардың ағзада таралуы және оған әсер етуші факторлар.

19. Биологиялық тосқауылдар. Дәрілік заттардың тасымалдануы. Қорлануы (жинақталуы).

20. Дәрілік заттардың ағзада өзгеріске ұшырауы (биотрансформация және метаболизм).21. Дәрілік заттардың ағзадан шығарылу жолдары. Жүйеге дейінгі және жүйелік элиминациясы.

22. Фармакокинетиканың негізгі көрсеткіштері. Биожеткілік және биоэквиваленттік жөнінде түсінік.

23. Дәрілік заттардың фармакодинамикасы, анықтамасы және мазмұны.

24. Біріншілік фармакологиялық реакция (әсер), дәрілік заттардың әсер ету орны және әсер ету механизмі. Дәрілік заттардың әсер етуінің негізгі принциптері. Арнайы рецепторлар, агонисттер, антагонисттер жөнінде түсінік.

25. Дәрілік заттардың әсерлерінің түрлері: жергілікті, резорбтивті; тікелей (біріншілік) және тікелей емес (жанама, екіншілік); жалпыжасушалық, таңдамалы және ерекше; негізгі және жағымсыз; қайтымды және қайтымсыз; емдік және уытты.

26. Фармакотерапияның түрлері.

27. Дәрілік заттардың фармакокинетикасы мен фармакодинамикасына әсер ететін факторлар.

28. Фармакологиялық әсердің дәрілік заттың қасиетіне және қолдану ерекшеліктеріне тәуелділігі. Дәрілік заттардың химиялық құрылымы мен физика-химиялық қасиеттеріне тәуелділігі.

29. Дәрілік заттың әсерінің мөлшеріне (концентрациясына) тәуелділігі. Мөлшердің түрлері: табалдырық (минимальды), орташа және жоғары емдік, бірреттік, жоғары тәуліктік, курстық, уыттылық, өлімге соқтыратын. Емдік әсер кеңдігі жөнінде түсінік.

30. Дәрілік затты қайталап қолданғанда әсерінің өзгеруі: кумуляция (материалдық және функционалдық), сенсиблизация, бейімделу, дәріге тәуелділік (психикалық және физикалық). Дәріге тәуелділікпен күресудің медициналық және әлеуметтік маңызы.

31. Дәрілік заттарды жұптастырып қолдану. Дәрілік заттардың өзара әсерлесу принциптері (фармакокинетикалық және фармакодинамикалық).

32. Дәрілік заттардың фармакологиялық әсерінің ағзаның қасиеттеріне, жеке бастың ерекшеліктеріне, физиологиялық және патологиялық жағдайына, генетикалық факторларға тәуелділігі.

33. Дәрілік заттардың фармакологиялық әсерінің сыртқы орта факторларына тәуелділігі.

34. Дәрілік заттардың жанама (теріс) әсерлері: аллергиялық емес жанама әсерлері; мөлшерін арттырып жібергенде көрінетін уытты әсерлері.

35. Аллергиялық жанама әсерлер (аллергиялық реакциялардың жедел дамитын және баяу дамитын түрлері).

36. Ағзаның сезімталдығының төмендеуіне байланысты дамитын әсерлер.

37. Арнайы уытты әсерлерінің (эмбриотоксикалық, фетотоксикалық, тератогендік, мутагендік, канцерогендік), генетикамен байланысты әсерінің көрінуі (идиосинкразия) т.с.с.

38. Жас ерекшеліктері.

5. Оқыту және сабақ беру әдістері:тақыртыптың негізгі сұрақтары бойынша ауызша сұрау, рецепт жазу, аз топтарда жұмыс жасау, тесттік тапсырмаларды,жағдайлық есептерді шешу және оқу құралы бойынша тапсырмаларды орындау, кесте, сурет, үлгілерге сараптама, мультимедиа эленттерімен интерактивті оқыту бағдарламалары.

Дебиет

Негізгі:

1.Харкевич Д.А. Фармакология: Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2013. -760 С

2. Аляутдин Р.Н. Фармакология. Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2013.- 832 с.

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии. /Под ред. Д.А.Харкевича. Медицина, 2012. – 488 с.

4. Фармакология.: оқулық / Д.А.Харкевич; жауап редактор С.Б. Сламжанова. – 11-ші басылым,түзетілген және толықтырылған. – М.: ГЭОТАР-МедиаБ 2014. - 784 б:с.

5. Харкевич Д.А. Фармакология. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық.. Мемлекеттік тілдегі аудармасы. – Алматы, 2009.-608 бет.

6. Сламжанова С.Б. Жалпы рецептура. Студенттерге арналған оқу құралы. – Алматы, 2009.-97 бет.

Қосымша:

1. ҚР ДСМ бұйрығы № 711 16 қараша 2009 ж

2. ҚР ДСМ бұйрығы № 173 07 сәуір 2005 ж.

3. ҚР ДС және ӘҚМ бұйрығы № 373 22 мамыр 2015 ж.

3. ҚР фармакопеясы 2007 жыл

7. Бақылау:ауызша сұрау, қатты, жұмсақ дәрілік қалыптарға рецепт жазу.

Өзіндік бақылауға арналған тапсырмалар

1. 0,1% тетрациклині бар (Tetracyclinicum) 10,0 жағылманы. Көз жағылмасы.

2. 0,3 триоксазиннің /Trioxasinum/ 20 таблеткасын. 1 таблеткадан күніне 2 рет.

3. 50 драже «Гексавит» (Hexavitum). 1 драже күніне 1 рет.

4. 0,06 рутин (Rutinum) және 0,05 аскорбин қышқылы (Acidum ascorbinicum) бар 15 ұнтақты. Ішке 1 ұнтақтан күніне 3 рет.

5. 0,5 метронидазолы (Metronidazolum) бар 6 қынаптық суппозиторияларды. 1 суппозиториядан түнге қарай.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал