Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Максималды балл - 100 балл
Жазылған рецепті бағалау парағы

Бағалау критериі Деңгейі, баллмен бағалау
Жоғары Орташа Түзету қажет Дұрыс анықталмаған
1. Нормативті құжаттардың талаптарына сәйкес рецепттің рәсімделуі
2. Сауатты рәсімделуі
3. Тақырыпты ашудың толықтығы және қонымдылығы
4. Кәсіби терминологияны меңгеруі
5. Рецептте барлық қажетті көрсеткіштердің болуы
  Қорытынды

Максималды балл – 45.

Барлық баллдар саны________

Жағдайлық есептерді шешуді бағалау парағы

Бағалау критериі Деңгей
Жоғары Орташа Түзету қажет Дұрыс емес
1. Тақырыпты түсіну деңгейі 4,0 2,5
2. Логикалық ойлау білу 3,5 2,5
3. Қойылған сұраққа ұсынылған материалдың сәйкестігі 4,0 2,5
4. Барлық теориялық қажетті фактілердің жауапта болуы 4,0 2,5
5. Дұрыс алынған мысалдардың жауап иллюстрациясы 4,0 2,5
6. Сөйлеу мәдениеті және жазбаша рәсімдеу 3,5 2,5
7. Мамандандырылған терминологияны меңгеру 3,0 2,5
8. Негізделген қорытыныдыларды жасай білу 4,0 2,5
Тақырыпты түсіну деңгейі 4,0 2,5

Максималды балл – 45.

Барлық баллдар саны________

Коммуникативті компетенцияны бағалау парағы

Критерий Деңгей, баллмен бағалау
Жоғары Орташа Түзету қажет Дұрыс емес
1. Өзін тиімді корсете білу 1,5
2. Жеткізе білу тәсілін қалыптастыру 1,5
3. Латын тіліндегі терминдерді жасау мамандандырылған салада (латын тіліндегі арнайы түсініктерді, терминдерді айта білу) 1,5
4. Коммуникацияны құрастыру дағдысы 1,5
5. Дискуссия жүргізу 1,5
  Барлығы 7,5

 МАМАНДЫҒЫ: «ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА»

ФАРМАКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ:

КУРС: 2

ДӘРІСТЕР ЖИЫНТЫҒЫ

ПӘН:

ФАРМАКОЛОГИЯ

ҚҰРАСТЫРҒАНДАР:

Кафедра оқытушылары

Жыл

 

 

Кафедра мәжілісінде талқыланып бекітілді 19 сәуір 2014 ж., №22 хаттама

 

 

Кафедра меңгерушісі, доцент Сатбаева Э.М.

 

 


№ 1 дәріс

1. Тақырыбы: «Кіріспе. Фармакология ғылыми пән және пән ретінде оқыту, оның маңызы және тапсырмалары, жетістіктері және алдына қойылған мақсаттары».

2. Мақсаты: Жалпы жүйеде дәрігерді дайындауда фармакологияның орнын және маңызын, сонымен қатар оның даму тарихын, жетістіктерін және алдына қойылған мақсатын анықтау.

3. Дәрістің тезистері:

Фармакология - (pharmaсon - лекарство, активное начало и logos - слово, учение) Фармакология - (pharmaсon - дәрі, белсенді бастама және logos – сөз, оқып үйрену) – дәрілік зат ретінде қолданылатын химиялық қосылыстардың тірі ағзамен өзара әсерлесуі, және де жаңа тиімді дәрілік заттарды іздестіру жолындағы ғылым.

Фармакологияның дамуының екі кезеңі:

1. Эмпириялық - ежелгі уақыттан XVIII-ғасырдың аяғына дейін;2. Ғылыми-эксперименттік – XVIII-ғасырдың аяғынан осы кезеңге дейін.

Жаңа дәрілік заттарды іздестірудің негізгі бағыттары: 1.Препараттарды химиялық жолмен синтездеу: А. Эмпериялық жол: 1) кездейсоқ табылу, 2) «іріктеу»; Б. Бағыттап синтездеу: 1. биогенді заттарды жасау; 2. антиметаболиттерді түзу. 3. биологиялық белсенділігі белгілі қосылыстардың молекуласын модификациялау; 4. ағзада заттардың химиялық өзгеріске ұшырауын зерттеуге енгізделген синтез. В. Кванттық механикалық есептеу көмегімен жаңа дәрілік заттарды компьютермен моделдеу жолы. 2. Дәрілік шикі заттардың препараттарды алу және жеке заттарды бөліп алу: 1) Жануар тектес, 2) Өсімдік тектес, 3) Минералдардан . 3. Саңырауқұлақтар мен микроорганизмдердің өмірсүру қызметі өнімдерінен дәрілік заттардың бөлініп алынуы. 4. Биотехналогия көмегімен дәрілік заттардың алыну (жасушалық және гендік инженерия).

4. Иллюстрациялық материал: дәрістіңмультимедиялық электрондық варианты (студент кафедрадан алады)

5. Әдебиеттер:

Негізгі:

1.Харкевич Д.А. Фармакология: Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2013. -760 С

2. Аляутдин Р.Н. Фармакология. Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2013.- 832 с.

3. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии. /Под ред. Д.А.Харкевича. Медицина, 2012. – 488 с.

4. Фармакология.: оқулық / Д.А.Харкевич; жауап редактор С.Б. Сламжанова. – 11-ші басылым,түзетілген және толықтырылған. – М.: ГЭОТАР-МедиаБ 2014. - 784 б:с.

5. Харкевич Д.А. Фармакология. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық.. Мемлекеттік тілдегі аудармасы. – Алматы, 2009.-608 бет.

Қосымша:

1. Машковский М.Д. Лекарственные средства. Издание пятнадцатое. - М.: Новая волна, 2012. – 1216 с.

2. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров/ Венгеровский А.И. – 3-е издание, переработанное и дополненное: учебное пособие – М.:ИФ «Физико-математическая литература», 2006. – 704 с.

3. Справочник врача общей практики. Издание Москва ЭКСМО – ПРЕСС, 2002. т. 1-2. – 926 с.

4. Мирошниченко И.И. Основы фармакокинетики. – М.: ГЭОТАР. – Мед. 2002. –192 с.

5. Каркищенко Н.Н., Хоронько В.В., Сергеева С.А., Каркищенко В.Н. Фармакокинетика.-Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 384 с.

.

Бақылау сұрақтары (кері байланыс)

1. Фармакологияның мазмұны.

2. Фармакологияның негізгі міндеттері.

3. Фармакологияның негізгі даму сатылары.

4. Фармакология қайсы пәндермен байланысады?

5. Дәрілік заттарды іздестірудің негізгі бағыттары.

№2 Дәріс

1. Тақырыбы: «Холинорецепторларға әсер ететін заттар. Адренорецепторларға әсер ететін заттар».

2.Мақсаты:Холинергиялық жән адренергиялық заттардың фармакокинетикасы және фармакодинамикасының негізгі заңдылықтарын және олардың әсер етуінің жалпы заңдылықтары туралы түсініктермен таныстыру.

3. Дәріс тезистері:

Холинергиялық заттар – холинергиялық синапста импульстардың берілуіне әсер ететін дәрілік заттар. Холинергиялық синапстың медиаторы ацетилхолин болып табылады.

М - Н холинорецепторларға әсер ететін заттарға жатады: 1. М-Н-холиномиметиктер; 2. М-Н-холиноблокаторлар 3. Қайтымды және қайтымсыз әсер ететін антихолинэстеразалық заттар (ФОҚ) – армин.

Антихолинэстеразалық заттар вегетативті және қозғалыс иннервацияны белсендіреді. Негізгі қолданылуы миастенияда, парез, параличтерде, ішек және қуық атониясында, глаукомада, антидеполяризациялаушы кураретәрізді заттардың антагонист ретінде, М-холиноблокаторлармен уланғанда. Армин – тек глаукоманы емдеу үшін. Антагонистері – М-холиноблокаторлар, холинэстеразаның реактиваторлары. Циклодол паркинсонға қарсы зат ретінде қолданылады.

М-холинорецепторларға әсер ететін заттар жіктеледі: 1.М-холиномиметиктер; 2. М-холиноблокаторлар. М-холиномиметиктер парасимпатикалық жүйкелердің белсенуін имитациялайды. Негізгі қолданылуы – глаукома, ішек және қуық атониясы. Антагонистері – М-холиноблокаторлар. М-холиноблокаторлар –холинергиялық (парасимпатикалық) иннервацияның ішкі ағзаларға әсерін тежейді. Офтальмологиялық практикада қолданылады (көз түбін зерттеуінде қарашықты кеңейту, көзәйнек таңдағанда аккомодацияның параличі), ас қорыту (гиперсаливация, асқазанның ойық жарасы), трахеобронхиалды (наркоздың алдында премедикация) бездердің секрециясын төмендету үшін, бронхоспазмды алдын алу және жою үшін, жүрекке вагустық әсерін азайту үшін, іш қуысының ағзаларының тегіс салалы бұлшық еттердің спазмында. Мөлшерден тыс қолданғанда – қайтымды әсерлі антихолинэстеразалық заттар енгізіледі.

Н-холинорецепторларға әсер ететін заттарға Н-холиномиметиктер мен Н-холиноблокаторлар жатады. Н-холиномиметиктер симпатоадреналды жүйені белсендіреді, тыныс және тамыр қозғалтқыш орталықтарын рефлекторлы ынталандырады. Осымен олардың негізгі қолданылуы түсіндіріледі. Н-холиноблокаторлар ганлиоблокаторларға және шеткі әсерлі миорелаксантарға бөлінеді. Ганглиоблокаторлар симпатикалық, сонымен қатар парасимпатикалық вегетативті ганглийлерде импульстардың өтуін тежейді. Негізгі қолданылуы – гипертониялық криз, басқарылатын гипотония, ми ісінуі, артериялық қысымының жоғарылауына байланысты өкпе ісінуі. Шеткі әсерлі миорелаксанттар жүйке–бұлшықет берілуін таңдамалы тежейді және барлық қаңқа бұлшық еттерді, соның ішінде тыныс бұлшық еттерін, босансытады. Негізгі қолданылуы хирургиялық операция кезінде, буынды орнына салғанда, сүйек сынықтардың репозициясында және т.б. Мөлшерден тыс қолданғанда: антидеполяризациялаушы миорелаксанттарды – қайтымды әсер ететін антихолинэстеразалық заттар, деполяризациялаушы миорелоксанттарды – жаңа цитратталған қан және электролиттік балансты коррекциялау.

Адренергиялық синапстар ОЖЖ, сонымен қатар постганглионарлық симпатикалық талшықтармен иннервацияланатын шеткі тіндерде орналасады. Бұл синапстарда қозудың берілуі норадреналин медиаторының көмегімен жүзеге асады.

Адренергиялық синапсқа ынталандырғыш әсер ететін заттар 2 топқа бөлінеді:

1) адреномиметиктер (адренорецепторларды тікелей ынталандыратын заттар) және

2) симпатомиметиктер (симпатикалық нерв ұштарынан норадреналиннің бөлінуін ынталандыратын заттар).

Адреномиметиктердің практикалық маңызды әсерлеріне қан тамырларын тарылту (α- және α,β-адреномиметиктер), атриовентрикулярлық өткізгіштікті жақсарту (β12), миокардтың жиырылғыштығын жоғарлату (β1-адреномиметиктер), жүрек тоқтап қалғанда қызметін қалпына келтіру (α,β-адреномиметиктер), бронхоспазмды тоқтату немесе жою (β 1 , β 2 -, β 1 , β 2 және α1, α2 - адреномиметиктер), сонымен қатар, жүктілік кезінде және туу барысында жатырдың жиырылғыштық белсенділігін төмендету (β2-адреномиметиктер) жатады.

Симпатомиметиктер қан тамырларының тонусын жоғарлату, атриовентрикулярлық өткізгіштікті жақсарту, бронхоспазмды тоқтату және алдын алу үшін қолданылады.

Адренергиялық синапсқа тежегіш әсер ететін заттар 2 топқа бөлінеді:

1) адреноблокаторлар (адренорецепторларды тежейді) және 2) симпатолитиктер (симпатикалық жүйке ұшынан норадреналиннің бөлінуін тежейді).

Адреноблокаторлардың негізгі әсерлеріне артериалдық қысымды төмендету (α1,β- және α11-адреноблокаторлар), жүректің жұмысын және стенокардияда миокардтың өттегіне қажеттілігін төмендету (β12- және β1-адреноблокаторлар), тахиаритмия және экстрасистолияда жүректің жиырылу ритімін қалпына келтіру (β12- және β1-адреноблокаторлар), көз ішілік қысымды төмендету (β12-адреноблокаторлар) жатады. Симпатолитиктер гипертониялық ауруды жүйелік емдеу үшін қолданылады.

4. Иллюстративті материал:мультимедиялық дәрістің электронды варианты (студент кафедрадан алады)

 

5. Әдебиеттер:

Негізгі:

1. Харкевич Д.А. Фармакология. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық.. Мемлекеттік тілдегі аудармасы. – Алматы, 2009.- 608 бет.

2. Харкевич Д.А. Фармакология. Издание деятое –М.: ГЭОТАР Медиа, 2008. – С. 40- 77

Маркова И.В., Неженцев М.В. Фармакология. С-Петербург. 2001.С.33-47

3. Аляутдин Р.Н. Фармакология. Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2004. С. 98-128.

Қосымша:

1. Машковский М.Д. Лекарственные средства.- 16-е изд., перераб., испр. и доп. - М., 2012. – 1216 с.

2. Венгеровский А.И. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров. - учебное пособие – ГЭОТАР-Медиа. 2012. - 726 с.

3. Фармакология.: учебник /под. ред. Р.Н. Аляутдина. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2013.- 832 с.

4. Аляутдин Р.И., Зацепилова Т.А., Романов Б.К., Чубарев В.Н. Фармакология. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии. М.: «ГЭОТАР-МЕД». 2009.- 400 с.

6. Бақылау сұрақтар:

1.Антихолинэстеразалық заттар. Қайтымды және қайтымсыз әсер ететін препараттардың салыстырмалы сипаттамасы.

2.М-холиномиметиктер. Қолданылуы. Мөлшерден тыс қолданғанда көмек шаралары.

3.М-холиноблокаторлар. Таңдамалы және таңдамасыз әсер ететін. Фармакологиялық әсерлер. Қолданылуы, жанама әсерлер.

4. Н-холиномиметиктердің негізгі қолданылуы.

5. Шеткі әсерлі миорелаксанттар. Қолданылуы.

 

№3 Дәріс

1. Тақырыбы: «Опиатты рецепторларға әсер ететін заттар (наркотикалық анальгетиктер). Наркотикалық емес анальгетиктер».

2.Мақсаты:Студенттерді наркотикалық және наркотикалық емес аналгетиктердің жіктелуі, әсер ету механизмі және сипаттамасымен таныстыру.

3.Дәріс тезистері:

Қазіргі медицинада анальгезия мен ауыру сезімдерінің көкейтесті мәселелері орталық орындардың бірін алады. Ауыру сезімдері көптеген жедел және созылмалы аурулардың көрінісі болып табылады. Ол тіндердің қабынуларында және тегіс бұлшық етті тіндердің тарылуы мен байланысты оларға қан арқылы оттегінің аз түсуі немесе мүлдем түспеген жағдайларында болады. Анальгетиктер ішкі мүшелердің қызметінің өзгеруімен байланысты болатын ауыру сезімдерін жояды. Олардың осы әсері ағзаның қорғаныс күшін жоғарлатады, сондықтан ауыру сезімін басатын заттар медицинада кеңінен қолданылады. Наркотикалық анальгетиктер жарақаттық шоктардың алдын алу үшін, операциядан кейінгі, миокард инфарктында, стенокардияда және залалды ісіктерде болатын ауыруларда қолданылады. Бұл топтың препараттары хирургиялық операция алдында жүргізілетін премедикацияда кеңінен қолданылады.

Наркотикалық анальгетиктер жіктеледі:

1. опиоидты рецепторлардың агонистері

2. опиоидты рецепторлардың агонист-антагонистері немесе жартылай агонистері.

Ұзақ уақыт қолданғанда наркотикалық анальгетиктер бейімделу, дәрілік тәуелділік, абстиненция синдромын және тағы да басқа құбылыстарды шақыру мүмкін. Жедел улануларда олардың антагонистері қолданылады - налоксон, налтрексон.

4. Иллюстративті материал:мультимедиялық дәрістің электронды варианты (студент кафедрадан алады)

 

5. Әдебиеттер:

Негізгі.

1. Харкевич Д.А. Фармакология. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық. Мемлекеттік тілдегі аудармасы. – Алматы, 2009.- 608 бет.

2. Харкевич Д.А. Фармакология: Учебник. – 10-ші бас –М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008 – б.189-208

3.Маркова И.В., Неженцев М.В. Фармакология. С-Петербург. 2001.б.91-98

4.Аляутдин Р.Н. Фармакология. Оқулық.. Москва. «ГЭОТАР-МЕД». 2004. б. 192-203.

Қосымша.

1. Машковский М.Д. Лекарственные средства. – М., 2007. 1206 б.

2. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров/ Венгеровский А.И. – 3-ші басылым: оқу құралы – М.:ИФ «Физико-математическая литература», 2006. – 704 б.

3. Оксфордский справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии. – М., 2000. – 740 б.

4.Кудьярова Г.М. және т.б. Опийная наркомания. Алматы, 2002.

6. Бақылау сұрақтар:

1. Наркотикалық анальгетиктердің қолдануға көрсетілулері.

3. Наркотикалық анальгетиктер қандай жанама әсерлер шақыру мүмкін?

4. Наркотикалық анальгетиктермен уланғанда қандай шаралар қолданады?

 

 

№4 дәріс

1. Тақырыбы: Химиятерапиялық антибактериялық заттар. Антибиотиктер.

2. Мақсаты:студенттерді антибиотиктердің жіктелуімен, әсер ету механизмімен және сипаттамасымен таныстыру.

3. Дәрістің тезисі:Антибиотиктер бактериостатикалық немесе бактерицидті әсер көрсететін биологиялық және синтетикалық текті химиялық қосылыстар. Алыну көзі бойынша антибиотиктер биосинтетикалық, жартылай синтетикалық және синтетикалық препараттарға жіктеледі. Антибиотиктер микробқа қарсы әсер ету спектрі бойынша ажыратылады. Олардың кейбірі көбіне грамоң микроорганизмдерге (биосинтетикалық пенициллиндер, макролидтер), кейбір препараттар грамтеріс бактерияларға (азтреонам, полимиксиныдер) тиімді. Сонымен қатар, антибиотиктер кең спектрлі (тетрациклиндер, левомицетин, цефалоспориндер, аминогликозидтер) грамоң және грамтеріс бактерияларға, бірқатар жұқпалы аурулар қоздырғышына әсер етеді. Микробқа қарсы әсерінің сипатына қарай бактериостатикалық немесе бактерицидті әсер көрсететіндер, клиникада қолданылуына қарай – негізгі және резервті деп бөлінеді.

4. Иллюстрациялық материал:мультимедиялық дәрістің электрондық нұсқасы (студент кафедрада алады)

5. Әдебиеттер:

Негізгі:

1. 1. Харкевич Д.А. Фармакология. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық.. Мемлекеттік тілдегі аудармасы. – Алматы, 2009.- 608 бет.

2. 2. Харкевич Д.А. Фармакология. Издание деятое –М.: ГЭОТАР Медиа, 2008. – С. 40- 77

3. Маркова И.В., Неженцев М.В. Фармакология. С-Петербург. 2001.С.33-47

4. 3. Аляутдин Р.Н. Фармакология. Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2004. С. 98-128.

5. Қосымша:

1. Машковский М.Д. Лекарственные средства.- 16-е изд., перераб., испр. и доп. - М., 2012. – 1216 с.

2. Венгеровский А.И. Лекции по фармакологии для врачей и провизоров. - учебное пособие – ГЭОТАР-Медиа. 2012. - 726 с.

3. Фармакология.: учебник /под. ред. Р.Н. Аляутдина. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2013.- 832 с.

4. Аляутдин Р.И., Зацепилова Т.А., Романов Б.К., Чубарев В.Н. Фармакология. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии. М.: «ГЭОТАР-МЕД». 2009.- 400 с.

6. Практическое руководство по инфекционной химиотерапии/ Под ред. А.С. Страчунского и др. Смоленск, 2007. – 464 б.

7. Рациональная антимикробная фармакотерапия (Под. общ. ред. В.П. Яковлева, С.В. Яковлева.-М.: Литтерра, 2007- 784 б.

8. Справочник врача общей практики. – М., 2002. -926 б.

9. Лоуренс Д.Р., Бенетт П.Н. Клиническая фармакология. – М.: Медицина, 2002, т.1-2. – 669 б.

10. Оксфордский справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии. – М., 2000. 740 б.

11. Клиническая фармакология /под ред. В.Г.Кукеса. М., 1999. – 517 б.

Бақылау сұрақтары (кері байланыс)

1. Антибиотиктердің әсер ету механизмдері.

2. Антибиотиктердің әсер ету спектрі бойынша жіктелуі.

3. Антибиотикке резистентілік дамуына әсер ететін факторлар.

№5 дәріс

1. Тақырыбы: «Дәрілік заттармен улануды емдеудің негізгі принциптері»

2. Мақсаты: студенттерде дәрілік заттармен улануды емдеудің жалпы принциптері бойынша білімді қалыптастыру

3. Дәріс тезистері

1. Дәрілік заттармен улануды емдеудің қазіргі кездегі принциптері.

2. Ағзаның табиғи тазарту жүйесін ынталандыру тәсілдері.

3. Жасанды физико-химиялық детоксикациялық тәсілдер.

4. Антидоттық (фармакологиялық) терапия.

5. Жедел уланудың симптоматикалық емі.

Улану - бұл адам ағзасына химиялық және басқа да заттардың токсикалық мөлшерінің түсуі нәтижесінде (соның ішінде, дәрілік) дамитын патологиялық үрдіс және адам денсаулығына және өміріне қауіп туғызатын құбылыс.

Улану деңгейіне байланысты науқасқа сәйкес шаралар жүргізілуі қажет. Жеңіл және ауыр емес жағдайларда улану шақыратын затты ағзадан алу негізгі шара болып табылады. Ауыр жағдайларда пациент токсикологиялық орталыққа немесе профилді стационарлық емдеу мекемесінің реа­нимация және анестезиология бөлімдеріне (АРБ) жеткізілуі қажет.

Улануды емдеу барысында келесі жалпы принциптерді сақтау қажет:

1. Уытты затты ағзаға түскен жерінен шығару және оның қанға сіңірілуін тоқтату.

2. Сіңірілген токсикалық заттың қандағы концентрациясын азайту және оны ағзадан шығару.

Уытты заттың ағзадан шығарылуын жылдамдату мақсатында қолданылады: а)форсирленген диурез; б) перитонеалды диализ; в)плазмаферез (қанның гравитациялық хирургиясы); г) гемодиализ және гемосорбция (жасанды бүйрек); д) қанды алмастыру; е) гипербариялық оксигенация.

3. Қанға сіңген токсикалық заттың әсерін жою

Химиялық заттармен уланудың арнайы емі ретінде уытты затты зарарсыздандыру мақсатында дәрілік заттардың антидоты қолданылады.

А) Уытты заттарды байланыстырушы және олардың ағзадан шығуына ықпал ететін антидоттар

Б) Фармакологиялық антагонистер. Бұл топ антидоттарының әсер механизмі – конкурентті антагонизм.

4.Өмірге қажетті қызметтерді қалыптастыру – симптоматикалық және патогенетикалық заттар

5. Иллюстрациялық материал:мультимедиялық дәрістің электрондық варианты (студент кафедрада алады)


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.021 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал