Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Иере́й: Мир всем.


Хор: И ду́ хови твоему́.


Проки́ мен воскре́ сный:

Диа́ кон: П рему́ дрость во́ нмем. П роки́ мен, глас шесты́ й:

Г оспо́ дь воцари́ ся, в ле́ поту облече́ ся.

Хор: Г оспо́ дь воцари́ ся, в ле́ поту облече́ ся.

Диа́ кон: О блече́ ся Госпо́ дь в си́ лу, и препоя́ сася.

Хор: Г оспо́ дь воцари́ ся, в ле́ поту облече́ ся. (На каждый стих)

Стих 2. И́ бо утверди́ вселе́ нную, я́ же не подви́ жится.

Стих 3. Д о́ му Твоему́ подоба́ ет святы́ ня, Го́ споди, в долготу́ дний.

Диа́ кон: Г оспо́ дь воцари́ ся.

Хор: В ле́ поту облече́ ся.

 

Ектения́ сугу́ бая:

Диа́ кон: Р це́ м вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ ния на́ шего рцем.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон: Г о́ споди Вседержи́ телю, Бо́ же оте́ ц на́ ших, мо́ лим Ти ся, услы́ ши и поми́ луй.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон: П оми́ луй нас, Бо́ же, по вели́ цей ми́ лости Твое́ й, мо́ лим Ти ся, услы́ ши и поми́ луй.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй. (Трижды, на каждое прошение)

Диа́ кон: Е ще́ мо́ лимся о Вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Господи́ не на́ шем Высокопреосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе имяре́ к), и всей во Христе́ бра́ тии на́ шей.

Е ще́ мо́ лимся о Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ инстве ея́, да ти́ хое и безмо́ лвное житие́ поживе́ м во вся́ ком благоче́ стии и чистоте́.

Е ще́ мо́ лимся о блаже́ нных и приснопа́ мятных созда́ телех свята́ го хра́ ма сего́, и о всех преждепочи́ вших отце́ х и бра́ тиях, зде лежа́ щих и повсю́ ду, правосла́ вных.

Е ще́ мо́ лимся о ми́ лости, жи́ зни, ми́ ре, здра́ вии, спасе́ нии, посеще́ нии, проще́ нии и оставле́ нии грехо́ в рабо́ в Бо́ жиих настоя́ теля, бра́ тии и прихо́ жан свята́ го хра́ ма сего́.

Е ще́ мо́ лимся о плодонося́ щих и доброде́ ющих во святе́ м и всечестне́ м хра́ ме сем, тружда́ ющихся, пою́ щих и предстоя́ щих лю́ дех, ожида́ ющих от Тебе́ вели́ кия и бога́ тыя ми́ лости.

Иере́ й: Я́ ко Ми́ лостив и Человеколю́ бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор: А ми́ нь.

 

Сподо́ би, Го́ споди:

Хор: С подо́ би, Го́ споди, в ве́ чер сей без греха́ сохрани́ тися нам. Благослове́ н еси́, Го́ споди, Бо́ же оте́ ц на́ ших, и хва́ льно и просла́ влено и́ мя Твое́ во ве́ ки. А ми́ нь.

Б у́ ди, Го́ споди, ми́ лость Твоя́ на нас, я́ коже упова́ хом на Тя. Благослове́ н еси́, Го́ споди, научи́ мя оправда́ нием Твои́ м. Благослове́ н еси́, Влады́ ко, вразуми́ мя оправда́ нием Твои́ м. Благослове́ н еси́, Святы́ й, просвети́ мя оправда́ нии Твои́ ми.

Г о́ споди, ми́ лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ ю не пре́ зри. Тебе́ подоба́ ет хвала́, Тебе́ подоба́ ет пе́ ние, Тебе́ сла́ ва подоба́ ет. Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. А ми́ нь.


Ектения́ проси́ тельная:

Диа́ кон: И спо́ лним вече́ рнюю моли́ тву на́ шу Го́ сподеви.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон: З аступи́, спаси́, поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон: В е́ чера всего́ соверше́ нна, свя́ та, ми́ рна и безгре́ шна у Го́ спода про́ сим.

Хор: П ода́ й, Го́ споди. (На каждое прошение)

Диа́ кон: А́ нгела ми́ рна, ве́ рна наста́ вника, храни́ теля душ и теле́ с на́ ших, у Го́ спода про́ сим.

П роще́ ния и оставле́ ния грехо́ в и прегреше́ ний на́ ших у Го́ спода про́ сим.

Д о́ брых и поле́ зных душа́ м на́ шим и ми́ ра ми́ рови у Го́ спода про́ сим.

П ро́ чее вре́ мя живота́ на́ шего в ми́ ре и покая́ нии сконча́ ти у Го́ спода про́ сим.

Х ристиа́ нския кончи́ ны живота́ на́ шего, безболе́ знены, непосты́ дны, ми́ рны и до́ браго отве́ та на Стра́ шнем Суди́ щи Христо́ ве про́ сим.

П ресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́ чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми святы́ ми помяну́ вше, са́ ми себе́, и дру́ г дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор: Т ебе́, Го́ споди.

Иере́ й: Я́ ко Бла́ г и Человеколю́ бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ ву возсыла́ ем, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор: А ми́ нь.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.