Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


На 10. Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.


Иере́ й: Сла́ ва Святе́ й, и Единосу́ щней, и Животворя́ щей, и Неразде́ льней Тро́ ице всегда́, ны́ не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в.

Хор: А ми́ нь.

 

Священнослужители в алтаре:

Прииди́ те, поклони́ мся Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.

Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Христу́ Царе́ ви на́ шему Бо́ гу.

Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Самому́ Христу́, Царе́ ви и Бо́ гу на́ шему.

Прииди́ те, поклони́ мся и припаде́ м Ему́.

 

Псало́ м 103, предначина́ тельный:

Хор: Б лагослови́, душе́ моя́, Го́ спода./ Благослове́ н еси́, Го́ споди./ Го́ споди, Бо́ же мой, возвели́ чился еси́ зело́./ Благослове́ н еси́, Го́ споди./ Вся прему́ дростию сотвори́ л еси́./ Сла́ ва Ти, Го́ споди, сотвори́ вшему вся.

С ла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, и ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. А ми́ нь.

А ллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)

 

Вели́ кая ектения́:

Диа́ кон: М и́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон: О Свы́ шнем ми́ ре и спасе́ нии душ на́ ших, Го́ споду помо́ лимся.

О ми́ ре всего́ ми́ ра, благостоя́ нии Святы́ х Бо́ жиих Церкве́ й и соедине́ нии всех, Го́ споду помо́ лимся.

О святе́ м хра́ ме сем и с ве́ рою, благогове́ нием и стра́ хом Бо́ жиим входя́ щих во_нь, Го́ споду помо́ лимся.

О вели́ ком Господи́ не и Отце́ на́ шем Святе́ йшем Патриа́ рхе Кири́ лле, и о Господи́ не на́ шем, Высокопреосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или: архиепи́ скопе, или: преосвяще́ ннейшем епи́ скопе имярек), честне́ м пресви́ терстве, вo Христе́ диа́ констве, о всем при́ чте и лю́ дех, Го́ споду помо́ лимся.

О Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ инстве ея, Го́ споду помо́ лимся.

О гра́ де сем (или о ве́ си сей ), вся́ ком гра́ де, стране́ и ве́ рою живу́ щих в них, Го́ споду помо́ лимся.

О благорастворе́ нии возду́ хов, о изоби́ лии плодо́ в земны́ х и вре́ менех ми́ рных, Го́ споду помо́ лимся.

О пла́ вающих, путеше́ ствующих, неду́ гующих, стра́ ждущих, плене́ нных и о спасе́ нии их. Го́ споду помо́ лимся.

О изба́ витися нам от вся́ кия ско́ рби, гне́ ва и ну́ жды, Го́ споду помо́ лимся.

З аступи́, спаси́, поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

П ресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́ чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми святы́ ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор: Т ебе́, Го́ споди.

Иере́ й: Я́ ко подоба́ ет Тебе́ вся́ кая сла́ ва честь и поклоне́ ние, Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Ду́ ху, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор: А ми́ нь.

Блаже́ н муж:

Хор: Б лаже́ н муж, и́ же не и́ де на сове́ т нечести́ вых.

А ллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

Я́ ко весть Госпо́ дь путь пра́ ведных, и путь нечести́ вых поги́ бнет.

А ллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

Р або́ тайте Го́ сподеви со стра́ хом и ра́ дуйтеся Ему́ с тре́ петом.

А ллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

Б лаже́ ни вси наде́ ющиися Нань.

А ллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

В оскресни́, Го́ споди, спаси́ мя, Бо́ же мой.

А ллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

Г оспо́ дне есть спасе́ ние, и на лю́ дех Твои́ х благослове́ ние Твое́.

А ллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

С ла́ ва Отцу́ и Сы́ ну и Свято́ му Духу.

А ллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

А ллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа.

А ллилу́ иа, аллилу́ иа, аллилу́ иа, сла́ ва Тебе́ Бо́ же. (Трижды)

 

Ектения́ ма́ лая:

Диа́ кон: П а́ ки и па́ ки ми́ ром Го́ споду помо́ лимся.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон: З аступи́, спаси́, поми́ луй и сохрани́ нас, Бо́ же, Твое́ ю благода́ тию.

Хор: Г о́ споди, поми́ луй.

Диа́ кон: П ресвяту́ ю, Пречи́ стую, Преблагослове́ нную, Сла́ вную Влады́ чицу на́ шу Богоро́ дицу и Присноде́ ву Мари́ ю, со все́ ми святы́ ми помяну́ вше, са́ ми себе́ и друг дру́ га, и весь живо́ т наш Христу́ Бо́ гу предади́ м.

Хор: Т ебе́, Го́ споди.

Иере́ й: Я́ ко Твоя́ держа́ ва, и Твое́ есть Ца́ рство, и си́ ла, и сла́ ва, Отца́ и Сы́ на и Свята́ го Ду́ ха, ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в.

Хор: А ми́ нь.

Го́ споди, воззва́ х, глас 4:

Хор: Г о́ споди, воззва́ х к Тебе́, услы́ ши мя./ Услы́ ши мя, Го́ споди./ Го́ споди, воззва́ х к Тебе́, услы́ ши мя: / вонми́ гла́ су моле́ ния моего́, / внегда́ воззва́ ти ми к Тебе́.// Услы́ ши мя, Го́ споди.

Д а испра́ вится моли́ тва моя́, / я́ ко кади́ ло пред Тобо́ ю, / воздея́ ние руку́ мое́ ю/ – же́ ртва вече́ рняя.// Услы́ ши мя, Го́ споди.

Чтец: Стихиры воскресные, глас 4:

На 10. Стих: Изведи́ из темни́ цы ду́ шу мою́, // испове́ датися и́ мени Твоему́.

Стихира: Ж ивотворя́ щему Твоему́ Кресту́, / непреста́ нно кла́ няющеся, Христе́ Бо́ же, / тридне́ вное Воскресе́ ние Твое́ сла́ вим: / тем бо обнови́ л еси́ истле́ вшее челове́ ческое естество́, Всеси́ льне, / и и́ же на Небеса́ восхо́ д обнови́ л еси́ нам, // я́ ко Еди́ н Благ и Человеколю́ бец.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.