Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сырттай оқу бөлімінің жұмыс оқу жоспары


Растырғ ан: Академик Е.А.Бө кетов атындағ ы Қ арағ анды мемлекеттік университеті қ азақ тіл білімі кафедрасының доценті, филология ғ ылымдарының кандидаты Қ алиев Бектұ рсын Аманқ ұ лұ лы.

 

«Қ азақ диалектологиясы» оқ у-ә дістемелік кешенінде қ азақ тіліндегі жергілікті тіл ерекшеліктеріне қ атысты мә селелер қ арастырылғ ан. Атап айтқ анда, қ азақ диалектологиясының зерттелу тарихына, диалектілердің пайда болу, қ алыптасу жолдарына, ә деби тілге қ атысы жайында жә не фонетика, лексика жә не морфология, синтаксис салаларымен байланысты тілдік ерекшеліктерге кең інен тү сінік беріледі. Дә ріс, жаттығ у-талдау жұ мыстары қ оса қ амтыла келе, жергілікті тіл ерекшеліктері ә деби тілмен тығ ыз қ арым-қ атынаста болатындығ ы баса айтылады.

 

ОӘ К қ азіргі кездегі қ ойылатын талапқ а сай, типтік бағ дарлама жә не Қ Р МЖМББ 5.04.019-011 стандартына сә йкес дайындалды.

 

«Қ азақ диалектологиясы» пә нінен 5В020500 – «Филология» мамандығ ы ү шін оқ у-ә дістемелік кешен. Қ ұ растырғ ан: Б.А.Қ алиев. – Қ арағ анды: Қ арМУ баспасы, 2015. – 74 б.

 

 

© Қ арағ анды мемлекеттік университеті, 2015


1. Пә ннің типтік оқ у жоспары (қ осымша 1)

Кү ндізгі бө лімнің жұ мыс оқ у жоспары

Оқ у жоспарының кө шірмесі

Оқ у мерзімі Курс Семестр Несие Лекция Лаб Семинар СОӨ Ж СӨ Ж Барлығ ы Бақ ылау тү рі
          -         тест

 

Тақ ырып атауы Лекция
  Диалектология пә ні, мақ саты мен міндеттері Диалектологияның тарихи ғ ылымдармен (тарих, археология, этнография т.б.) байланысы  
  Жергілікті тіл ерекшеліктері жә не халық тілі, ұ лт тілі, ә деби тіл  
  Диалектілер жә не ұ лт тілі, ә деби тіл  
  Ә леуметтік диалектілер жә не ұ лттық тіл  
  Фонетикалық ерекшеліктер. Дауысты дыбыстардың алмасуы.  
  Дауыссыз дыбыстардың алмасуы  
  Лексикалық ерекшеліктер. Лексика саласындағ ы жергілікті ерекшеліктердің сипаты  
  Сө йленістердегі кірме сө здер  
  Грамматикалық ерекшеліктер  
  Диалектілік сө зжасам  
  Диалектілік синтаксистік ерекшеліктер  
  Қ азақ диалектологиясының зерттелу жайы  
  Қ азақ тіліндегі диалект, сө йленістерді топтастыру мә селесі  
  Диалектологиялық лингвогеография  
  Жергілікті тіл ерекшеліктерін зерттеу жолдары  
  Барлығ ы 30 сағ ат  

 


Сырттай оқ у бө лімінің жұ мыс оқ у жоспары

Оқ у жоспарының кө шірмесі (студент қ абылданбағ ан)

3. Пә ннің оқ у бағ дарламасы — (syllabus)

3.1 Оқ ытушы туралы мә лімет: Қ алиев Бектұ рсын Аманқ ұ лұ лы – филология ғ ылымдарының кандидаты, доцент. Жұ мыс телефоны: 77-03-66.

3.2 Пререквизиттері: Қ азіргі қ азақ тілінің фонетикасы, лексикология, фразеология, сө зжасам, морфология, синтаксис, тіл тарихы

3.3 Постреквизиттері: Гуманитарлық пә ндердің ішінде жалпы білім беру пә ндерінің бірі болып саналатын қ азақ диалектологиясы пә ні осы факультетте жү ргізілетін барлық пә нге қ ажет.

3.4 Пә ннің қ ысқ аша мазмұ ны:

Бұ л ғ ылыми курс қ азақ диалектологиясының негізгі проблемаларымен жә не зерттелу тарихымен таныстырып, студенттерге қ азақ тілі сө йленісіндегі фонетикалық, грамматикалық, лексикалық ерекшеліктер жайында жү йелі білім беру мақ сатын кө здейді.

Теориялық мә ні: диалектологияны білмейінше, тілдің тарихи даму жолын, заң дылық тарын толық тү сіну мү мкін емес, ал практикалық мә ні – тілдегі диалектілік ө згешеліктерді ескермейінше, оқ ушылардың ауызша сө йлеуі мен жазбаша жұ мыстарында жергілікті тіл ерекшеліктері ә серінен жіберетін орфографиялық, орфоэпиялық жә не стильдік қ ателерін тү сіндіру, оқ ушылардың сауаттылығ ын, жазу жә не сө йлеу мә дениетін арттыру мү мкін емес.

Пә ннің міндеттері:

1. Диалектолог ғ алымдар, олардың ең бектерімен таныстыру:

2. Ә р диалектіге тә н дыбыстық, лексикалық жә не грамматикалық ерекшеліктерді саралай білуге ү йрету;

3. Тіл тазалығ ын сақ тауғ а ү ндеу;

4. Диалектологиялық терминдерді мең герту;

5. Жергілікті ерекшеліктерді зерттеу жолдары мен жинау ә дістерін мең гертіп, қ аттау тә сілдерімен таныстыру;

6. Қ азіргі диалектология ғ ылымының міндетін, яғ ни диалектілер мен сө йленістердің диалектологиялық атласын жасау екендігін тү сіндіру.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.