Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дәріс. Жергілікті тіл ерекшеліктерін зерттеу жолдары


Дә ріс тезисі:

Бұ ғ ан дейін диалектологияда жергілікті тіл ерекшеліктері екі тұ рғ ыдан ғ ана зерттеліп келді: а) диалект мен сө йленістің ә деби тілден айырмасын кө рсету; ә) қ азіргі сө йленіс не диалектінің тіл тарихмен байланысын ашу. Бірақ бұ лардың екеуі де толық зерттеу болып табылмайды.

Қ азіргі диалектологияның алдында тұ рғ ан міндет мынадай екі саладан тұ рады: 1. Сө йленістің тіл жү йесін барлық жағ ынан сипаттай отырып, арнайы зерттеу. 2. Тілдегі сө йленістердің ө зара қ арым-қ атынасын, байланысын, территориясын анық тай отырып, толық классификациясын жасау. Бұ л міндеттер тек диалектология ү шін емес, жалпы қ азақ тіл білімі ү шін маң ызды болып табылады. Сол себепті қ азіргі тарихи-географиялық жағ ынан қ алыптасқ ан жеке сө йленістерді зерттеу мә селесіне ерекше мә н беріліп отыр.

Жергілікті жерде тіл ерекшелігінің сақ талу дә режесі мен қ олданылу жайы бірдей емес. Мә селен, жергілікті сө йленістерге тә н негізгі ерекшеліктер, кө не тілдік қ ұ былыстар ә сіресе қ арт адамдар мен туғ ан жерінен ұ зап шық пағ ан адамдардың жә не ү й шаруасындағ ы ә йелдердің тілінде кө бірек сақ талады. Бірақ жастар тіліне де назар аудару керек.

Қ орытындылай келе сө йленістердің тілдік сипатын, ондағ ы ө згерістерді дә л анық тау ү шін зерттеуші жергілікті тұ рғ ындарды тіл жағ ынан бірнеше топқ а жіктеп, солардың ә рқ айсысы жайында толық мағ ұ лмат беруі керек.

Негізгі ә дебиет: 1. [1.7: 1], 2. [1.7: 15], 3. [1.7: 17].

Қ осымша ә дебиет: 1. [1.7: 1], 2. [1.7: 16].

Семинар сабақ тарының жоспары

 

Тақ ырып атауы Семинар сабақ тар
  Диалектология пә ні жә не оның негізгі ұ ғ ымдары. Тіл жү йесіндегі қ азақ тілі диалектілерінің алатын орны. Диалектологияның басқ а ғ ылым салаларымен байланысы  
  Қ азақ диалектологиясының зерттелу тарихы  
  Ә деби тілдің диалектілік негізі жайлы пікірлер жә не оғ ан қ азіргі кө зқ арастар  
  Ә леуметтік диалектілер мен ұ лтық тіл  
  Диалектілік сипаттағ ы кә сіби сө здер  
  Жаргон сө здердің қ олданылуы  
  Диалектілік синоним, омоним, кө пмағ ыналы сө здер  
  Қ азақ сө йленістеріндегі кірме сө здер  
  Диалектологияның теориялық жә не практикалық мә ні.  
  Қ азақ сө йленістеріндегі дауысты дыбыстарғ а байланысты ерекшеліктер  
  Сө йленістердегі дауыссыз дыбыстарғ а байланысты ерекшеліктер  
  Қ азақ сө йленістеріндегі сө зжасам саласындағ ы ерекшеліктер  
  Диалектілік фразеологизмдер мен сө з тіркестері  
  Морфологиялық ерекшеліктер  
  Синтаксистік ерекшеліктер  
Барлығ ы  

Семинар. Диалектология пә ні жә не оның негізгі ұ ғ ымдары. Тіл жү йесіндегі қ азақ тілі диалектілерінің алатын орны. Диалектологияның басқ а ғ ылым салаларымен байланысы

Талқ ылауғ а ұ сынылатын сұ рақ тар:

1. Диалектологияның сипаттамасы. «Диалектология» терминінің шығ у тө ркіні, тарихы

2. Ұ лттық тілдің негізгі бө ліктері, ерекшеліктері. Ә деби тіл мен жергілікті ерекшеліктердің қ арапайым сө здер жә не ә леуметтік диалектілерге қ атысы

3. Диалектологияның басқ а ғ ылым салаларымен байланысы

4. Жергілікті сө йлеу тілін оқ ып-ү йренудің ғ ылыми жә не ә дістемелік міндеттері

Тапсырмалар: Қ азақ диалектологиясы пә нінің зерттеу нысанымен, тіл біліміндегі орнымен таныстыру, диалектілердің ұ лттық ә деби тілге қ атысы, диалектілерді зерттеудің қ азақ тілі тарихын зерттеуде, мектепте қ азақ тілі мен ә дебиетінен сабақ беруде, қ азақ тілі сө здіктерін, диалектологиялық карта, атлас жасауда маң ызына тоқ талу.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.