Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Підписанням цього Договору Торговець бере на себе такі обов’язки:

4.1.1. діяти в інтересах Клієнта, враховуючи умови, передбачені змістом Замовлень та цим Договором, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон’юнктуру фондового ринку, умови здійснення розрахунково-клірингових операцій, надання депозитарних послуг, ризик вибору Контрагентів та інші фактори ризику;

4.1.2. вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні цього Договору та Замовлень;

4.1.3. узгоджувати з Клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні Операцій з ЦП, у тому числі щодо ЦП, що придбаватимуться. Таке узгодження відбувається шляхом надання Торговцем Клієнту в день підписання цього Договору Декларації про фактори ризиків, складеної у письмовій формі;

4.1.4. виконувати Замовлення Клієнта у порядку їх прийняття до виконання, якщо інше не передбачено Замовленнями та/або не випливає з їх змісту;

4.1.5. при виконанні Замовлень (окремих Операцій з ЦП) на організаторі торгівлі (фондовій біржі) з дотриманням принципу"поставка цінних паперів проти оплати", - зареєструвати Клієнта на фондовій біржі в порядку, встановленому фондовою біржею;

4.1.6. для забезпечення укладення та здійснення розрахунків за Договорами на виконання з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", забезпечити відкриття Клієнту в ПАТ "Розрахунковий центр" клірингового субрахунку для обліку зобов’язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів, а також представляти інтереси Клієнта в ПАТ "Розрахунковий центр" в межах повноважень, визначених внутрішніми положеннями ПАТ "Розрахунковий центр" та наданих Клієнтом Торговцю відповідною довіреністю;

4.1.7. на вимогу Клієнта надавати відомості про хід виконання Замовлень;

4.1.8. після виконання Замовлення надати Клієнту два примірники Договору на виконання, а якщо Замовлення (окремі Операції з ЦП) виконуються на організаторах торгівлі (фондових біржах), правила яких не передбачають укладення письмових договорів - інші документи які підтверджують здійснення Операції з ЦП. У випадку, якщо Договір на виконання передбачає здійснення Клієнтом певних дій, пов’язаних з проведенням розрахунків за таким договором (списання/переказ ЦП зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Контрагента; дії по зарахування ЦП на свій рахунок у цінних паперах; оплата придбаних ЦП яка здійснюється безпосередньо Клієнтом з його банківського рахунку, тощо), Торговець передає Клієнту належні йому примірники Договору на виконання не пізніше дня проведення розрахунків за таким договором;4.1.9. за розпорядженням Клієнта переказати грошові кошти, отримані в розрахунок за ЦП, на поточний рахунок Клієнта;

4.1.10. виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України;

4.1.11. обов’язки Торговця як керуючого рахунком у цінних паперах Клієнта визначаються відповідно до законодавства виходячи з обсягу прав, наданих Торговцю Клієнтом;

4.1.12. виконувати інші обов’язки, що передбачені цим Договором та/або чинним законодавством.

4.2. При виконанні цього Договору Торговець має такі права:

4.2.1. діючи в інтересах Клієнта, здійснювати Операції з ЦП (виконувати Замовлення Клієнта) як на організованому так і на неорганізованому ринках цінних паперів, з метою якнайкращого виконання Замовлень Клієнта;

4.2.2. самостійно визначати місце, де будуть здійснюватись Операції з ЦП, вибирати контрагентів, які погодились укласти договір купівлі-продажу, міни ЦП на умовах, що відповідають Замовленням та цьому Договору;

4.2.3. відступати від змісту прийнятого до виконання Замовлення за наявності наступних обставин та при дотриманні умов:

· при виконанні Замовлення (окремих Операцій з ЦП) на організаторах торгівлі (фондових біржах), правила яких передбачають відмінний порядок виконання Замовлень (Операцій з ЦП), за умови отримання Торговцем попередньої згоди Клієнта;

· у випадку виникнення протягом строку дії Замовлення форс-мажорних обставин, за умови дотримання процедур, передбачених Розділом 7 цього Договору.

У випадку ненадходження згоди Клієнта, передбаченої другим абзацом цього підпункту, в день повідомлення Клієнта про необхідність такої згоди, Торговець набуває права відмови від виконання Замовлення.4.2.4. передбачати в Договорах на виконання умови, що не визначені змістом Замовлення Клієнта, на власний розсуд;

4.2.5. вимагати від Клієнта докази права власності на ЦП, які Клієнт замовляє продати або обміняти;

У випадку ненадання Клієнтом таких доказів у строк, встановлений вимогою Торговця, Торговець набуває права відмови від виконання Замовлення.

4.2.6. не приступати до виконання Замовлення до моменту виконання Клієнтом своїх зобов’язань, передбачених у п.п. 3.11, 3.17 цього Договору;

4.2.7. підписувати і подавати депозитарній установі, яка здійснює облік прав на цінні папери Клієнта, розпорядження на блокування/розблокування цінних паперів Клієнта, що обліковуються в системі депозитарного обліку депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України", за умови надання Торговцю відповідних повноважень Клієнтом;

4.2.8. на отримання винагороди та на відшкодування витрат, здійснених Торговцем при виконанні Замовлення;

4.2.9. без додаткового погодження з Клієнтом відраховувати (утримувати) суми належної йому винагороди та здійснених витрат з грошових коштів, отриманих від Клієнта за цим Договором та/або для Клієнта за Договорами на виконання у випадках, встановлених Договором;

4.2.10. в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги Торговця за цим Договором, повідомивши Клієнта про нові тарифи одним із способів, передбачених цим Договором, не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до їх запровадження;

4.2.11. вимагати від Клієнта доказів виконання своїх зобов’язань по прийняттю ЦП у власність або їх передачі;

4.2.12. вимагати від Клієнта доказів здійснення грошових розрахунків за Договорами на виконання у випадках, коли грошові кошти за придбані ЦП перераховувались самостійно Клієнтом на рахунок Контрагента або коли грошові кошти від продажу ЦП перераховуватись Контрагентами безпосередньо на рахунок Клієнта;

4.2.13. самостійно організовувати та проводити роботи з надання Посередницьких послуг, передбачених цим Договором;

4.2.14. виконувати функції керуючого рахунком в цінних паперах Клієнта за умови надання Клієнтом Торговцю таких повноважень:

· підписувати від імені Клієнта та подавати депозитарній установі документи по розпорядженню рахунком у цінних паперах, необхідні для проведення депозитарних операцій з ЦП внаслідок та для виконання Торговцем Замовлень Клієнта за цим Договором;

· призначати розпорядників рахунком у цінних паперах з наданням повноважень підпису розпоряджень по проведенню на рахунку в цінних паперах операцій з ЦП;

· отримувати інформацію та документи про стан рахунку у цінних паперах Клієнта та про обіг ЦП на рахунку.

4.2.15. за попередньою згодою Клієнта передавати виконання Замовлень Клієнта іншому торговцю цінними паперами;

4.2.16. за попередньою згодою Клієнта укласти з іншим торговцем цінними паперами договір субкомісії, за яким Торговець набуває права та обов’язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед Клієнтом;

4.2.17. надавати Клієнту послуги щодо укладання правочинів з іншими ніж цінні папери фінансовими інструментами. Зміст, обсяг, умови надання та оплати таких послуг обумовлюються Сторонами в Замовленнях та/або окремих додатках до цього Договору;

4.2.18. надавати Клієнту додаткові послуги, зокрема інформаційні та консультаційні послуги. Зміст, обсяг, умови надання та оплати таких послуг обумовлюються Сторонами в окремих додатках до цього Договору;

4.2.19. Торговець має й інші права, передбачені цим Договором та/або чинним законодавством.

4.3. Підписанням цього Договору Клієнт бере на себе такі обов’язки:

4.3.1. забезпечувати Торговця, у визначені ним та цим Договором строки, всім необхідним для належного виконання Замовлень;

4.3.2. приймати результати належним чином виконаних Замовлень;

4.3.3. надавати Торговцю документи, необхідні для ідентифікації Клієнта у відповідності до вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

4.3.4. виплачувати Торговцю винагороду та відшкодовувати витрати;

4.3.5. надавати інформацію, відомості, докази, документи, довідки, право запиту яких Торговцем передбачене цим Договором та/або законодавством, у строки, передбачені цим Договором та/або Торговцем;

4.3.6. здійснювати всі дії, необхідні для списання, зарахування, переказу ЦП на власний та з власного рахунку у цінних паперах у строки та в порядку, передбачені Договорами на виконання;

4.3.7. для забезпечення укладення та здійснення розрахунків за Договорами на виконання з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" виконувати необхідні дії, передбачені п. 3.17 цього Договору;

4.3.8. надати Торговцю довіреність на представництво інтересів Клієнта в ПАТ "Розрахунковий центр";

4.3.9. прийняти від Торговця та підписати Акт приймання-передачі наданих послуг в строки та в порядку, встановленому цим Договором;

4.3.10. протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання Звіту від Торговця, погоджувати такий Звіт шляхом проставляння особистого підпису фізичною особою, що діє від імені Клієнта і печатки Клієнта та передавати один примірник Звіту Торговцю;

4.3.11. виконувати належним чином зобов’язання, що виникають на підставі Договорів на виконання;

4.3.12. не пізніше дати переходу права власності на ЦП (до Клієнта та/або до Контрагентів) на підставі Договорів на виконання, надавати Торговцю докази таких операцій;

4.3.13. не пізніше дати здійснення грошових розрахунків за Договорами на виконання у випадках, коли грошові кошти за придбані ЦП перераховувались самостійно Клієнтом на рахунок Контрагента або коли грошові кошти від продажу ЦП перераховуватись Контрагентами безпосередньо на рахунок Клієнта, надавати Торговцю докази здійснення грошових розрахунків;

4.3.14. виконувати інші обов’язки, що передбачені цим Договором та/або чинним законодавством.

4.4. При виконанні цього Договору Клієнт має такі права:

4.4.1. вимагати від Торговця документального підтвердження витрат Торговця, пов’язаних з виконанням Замовлень;

4.4.2. запитувати та отримувати від Торговця відомості про хід виконання Замовлень;

4.4.3. надавати Торговцю повноваження на підписання і подання депозитарній установі, яка здійснює облік прав на цінні папери Клієнта, розпоряджень на блокування/розблокування цінних паперів Клієнта, що обліковуються в системі депозитарного обліку депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України";

4.4.4. у разі незгоди з новими тарифами Торговця, відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку, надіславши Торговцю письмове повідомлення про відмову від Договору до дати запровадження нових тарифів;

4.4.5. Клієнт має й інші права, передбачені цим Договором та/або чинним законодавством.

4.5. Підписанням цього Договору Клієнт надає згоду Торговцю надавати третім особам інформацію та дані про Клієнта, отримані Торговцем при здійсненні ідентифікації Клієнта відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", а також інформацію про реквізити рахунку в цінних паперах Клієнта в депозитарній установі та поточного рахунку Клієнта в банку, у випадках, передбачених законодавством, та якщо надання такої інформації буде необхідним для належного виконання Торговцем своїх обов’язків за цим Договором та/або Замовленнями.

4.6. При укладенні та здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" Сторони зобов’язуються виконувати порядок, умови та правила, встановлені внутрішніми документами ПАТ "Розрахунковий центр" (http://www.settlement.com.ua), ПАТ "Національний депозитарій України" (http://www.csd.ua), ПАТ "Фондова біржа ПФТС" (http://www.pfts.com), ПАТ "Українська біржа" (http://www.ux.ua).


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал