Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


11.1. Договір складений українською мовою, укладений у трьох примірниках - по одному примірнику для Торговця і Клієнта, та один – для депозитарної установи, яка здійснює облік прав на цінні папери Клієнта. За вимогою будь-якої із Сторін кількість примірників має бути збільшена. Всі примірники Договору мають однакову юридичну силу.

11.2. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

11.3. Назви розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

11.4. Клієнт підтверджує, що Торговець надав йому інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

11.5. Цей Договір не є підставою для здійснення Торговцем маржинальних операцій.

11.6. Сторони погоджуються, що належним чином підписані і скріплені печаткою документи, які передаються Сторонами шляхом факсимільного зв’язку або шляхом направлення сканованих документів, мають силу оригіналів документів. Не зважаючи на це, Сторони зобов’язані протягом 5 (п’яти) календарних днів після відправлення документів шляхом факсимільного зв’язку або відправлення сканованих документів передати іншій Стороні оригінали таких документів.

11.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним матеріальним законодавством України.

11.8. Сторони підтверджують, що вони є платниками податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України.

ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Додатками до цього Договору є:

12.1.1. Додаток № 1 - Декларація про фактори ризиків.

12.1.2. Додаток № 2 - Замовлення (зразок).

12.1.3. Додаток № 3 - Акт приймання-передачі наданих послуг (зразок).

12.2. Торговець має право самостійно, без погодження з Клієнтом, змінювати форму та зміст додатків, зазначених в п. 12.1 Договору.

У разі зміни форми чи змісту зразка Замовлення, Торговець зобов’язаний надати Клієнту зразок нової редакції Замовлення способом, передбаченим цим Договором.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ТОРГОВЕЦЬ КЛІЄНТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАСК-БРОКЕР"   Код за ЄДРПОУ: 34300570 Місцезнаходження: 01601, м. Київ, провулок Рильський, 6 Поштова адреса: 01601, м. Київ, провулок Рильський, 6 Банківські реквізити: 1.) п/р ___________ в ___________, МФО: 300852. 2.) п/р ___________ в ПАТ "Розрахунковий центр", МФО 344443 Тел.: (044) 502-00-75, факс: (044) 502-00-76 E-mail: broker@task.ua  
14. ПІДПИСИ
  Генеральний директор _________________ ____________________ (підпис, М.П.)     _______________________ (підпис, М.П.)

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.018 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал