Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Права та обов’язки Сторін. 2.1. Підписанням цього Договору Комісіонер бере на себе такі обов’язки:


2.1. Підписанням цього Договору Комісіонер бере на себе такі обов’язки:

2.1.1. здійснити необхідну комерційно-маркетингову роботу, знайти продавців ЦП;

2.1.2. укласти договір/договори купівлі-продажу ЦП, що повинні, з урахуванням термінів, які будуть в них використані, містити наступні істотні умови:

2.1.2.1. Розрахунки здійснюються між Комісіонером і продавцем ЦП. Оплата грошових коштів за ЦП здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Комісіонером грошових коштів, отриманих від Комітента відповідно до цього Договору, безпосередньо на поточний рахунок продавця ЦП.

2.1.2.2. Оплата грошових коштів за ЦП здійснюється в термін до "__" __________ 20__ року, включно.

2.1.2.3. Операції, що пов’язані з переходом прав власності на ЦП на ім’я Комітента, здійснюються в депозитарних установах.

2.1.2.4. Дії, пов’язані з переходом права власності на ЦП, Комітент та продавець ЦП здійснюють в термін до "__" _______ 20__ року, включно, без участі Комісіонера.

2.1.2.5. Всі дії по списанню/переказу продавцем ЦП з його рахунку у цінних паперах здійснюються продавцем самостійно за його власний рахунок. Всі дії по зарахуванню Комітентом придбаних ЦП на його рахунок у цінних паперах здійснюються Комітентом самостійно за його власний рахунок.

2.1.2.6. У випадку необхідності отримання дозволу органів державної влади, що здійснюють нагляд за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, дозволу Національного банку України або інших дозволів, передбачених чинним законодавством України, зобов’язання щодо отримання таких дозволів покладається на Комітента.

2.1.3. оперативно повідомляти Комітента на його вимогу про хід виконання цього Договору;

2.1.4. протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати виконання своїх зобов’язань за цим Договором (дати повного виконання договору/договорів купівлі-продажу ЦП, укладених Комісіонером на виконання цього Договору) або дострокового припинення Договору, надати Комітенту Звіт Комісіонера(надалі – "Звіт") у двох примірниках. У разі неповідомлення Комітентом Комісіонера про факт прийняття Комітентом ЦП у власність відповідно до пп. 2.3.5 Договору, Комісіонер надає Комітенту Звіт протягом 5 (п’яти) робочих днів після останнього дня строку, встановленого договором купівлі-продажу ЦП для прийняття Комісіонером ЦП від продавця;

2.1.5. протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати виконання договору/договорів купівлі-продажу ЦП, укладених Комісіонером на виконання цього Договору, передати Комітенту два примірники договору/договорів купівлі-продажу ЦП та документів, що є додатками та/або невід’ємними частинами таких договорів, а якщо ЦП були куплені на організаторі торгівлі, правила якого не передбачають укладення письмових договорів - інші документи які підтверджують здійснення купівлі ЦП. У випадку, якщо договір/договори купівлі-продажу ЦП передбачають здійснення Комітентом певних дій, пов’язаних з проведенням розрахунків за такими договорами (дії по зарахуванню ЦП на свій рахунок у цінних паперах), Комісіонер передає Комітенту належні йому примірники договору/договорів купівлі-продажу ЦП не пізніше дня, встановленого такими договорами для передачі ЦП;2.1.6. не пізніше третього робочого дня, наступного за днем отримання винагороди Комісіонером, підписати та надати Комітенту Акт виконання взаємних договірних зобов’язань, складений у двох примірниках.

2.2. При виконанні цього Договору Комісіонер має такі права:

2.2.1. не приступати до виконання цього Договору до моменту виконання Комітентом своїх зобов’язань, передбачених пп. 2.3.2, 2.3.3 цього Договору;

2.2.2. відмовитися в цілому або в частині від виконання цього Договору, у зв’язку з відсутністю продавців ЦП на умовах цього Договору;

2.2.3. самостійно визначати місце, де буде здійснено купівлю ЦП, вибирати контрагентів, які погодились укласти договір купівлі-продажу ЦП на умовах, що відповідають даному Договору;

2.2.4. діючи в інтересах Комітента, здійснювати купівлю ЦП як на організованому так і на неорганізованому ринках цінних паперів;

2.2.5. самостійно узгоджувати із продавцями умови договорів купівлі-продажу ЦП, що не визначені пп. 2.1.2 п.2.1 цього Договору;

2.2.6. не узгоджувати з Комітентом рівень можливого ризику щодо виконання операцій купівлі-продажу ЦП, у тому числі щодо ліквідності ЦП;2.2.7. купувати ЦП за ціною, що менше ніж зазначена у п. 1.4 Договору;

2.2.8. вимагати від Комітента надання доказів прийняття ЦП від продавця.

2.3. Підписанням цього Договору Комітент бере на себе такі обов’язки:

2.3.1. сплатити Комісіонеру винагороду, передбачену цим Договором;

2.3.2. в термін до "__" _______ 20__ року, включно, перерахувати на банківський рахунок Комісіонера, зазначений у Розділі 10 цього Договору, грошові кошти, необхідні для виконання Комісіонером цього Договору, у сумі, зазначеній у п. 1.5 Договору;

2.3.3. забезпечити блокування грошових коштів відповідно до вимог п. 2.7 Договору;

2.3.4. прийняти від продавців ЦП належні Комітенту згідно договору/договорів купівлі-продажу ЦП, укладених Комісіонером на виконання цього Договору, у строки та в порядку, що встановлені договором/договорами купівлі-продажу ЦП;

2.3.5. не пізніше дати прийняття ЦП від продавця повідомити Комісіонера про такий факт та надати Комісіонеру відповідні докази (копію виписки з рахунку у цінних паперах, видану зберігачем цінних паперів Комітента, засвідчену підписом Комітента);

2.3.6. прийняти від Комісіонера належні Комітенту примірники договорів купівлі-продажу ЦП та документів, що є додатками та/або невід’ємними частинами до таких договорів, або інші документи які підтверджують здійснення правочину з ЦП;

2.3.7. прийняти від Комісіонера Звіт та погодити його протягом 2 (двох) робочих днів шляхом проставлення власного підпису Комітента і передати один примірник погодженого Звіту Комісіонеру;

2.3.8. прийняти від Комісіонера та підписати Акт виконання взаємних договірних зобов’язань в строк, що не перевищує 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого Акту і передати один примірник Акту Комісіонеру;

2.3.9. в день підписання цього Договору надати Комісіонеру письмову згоду іншого з подружжя на укладання цього Договору (якщо Комітент перебуває у зареєстрованому шлюбі).

2.4. При виконанні цього Договору Комітент має такі права:

2.4.1. вимагати від Комісіонера надання інформації про хід виконання Договору;

2.4.2. вимагати передачі всього отриманого Комісіонером від продавців ЦП.

2.5. Сторони погодились, що Комісіонер не є податковим агентом Комітента відповідно до пп. 9.6.9 п. 9.6 ст. 9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".

2.6. Сторони домовились, що у випадку коли на виконання цього Договору договір/договори купівлі-продажу ЦП укладаються Комісіонером на організованому ринку цінних паперів, порядок розрахунків за такими договорами визначається правилами організатора торгівлі та буде відрізнятися від умов, встановлених пп. 2.1.2.1 – 2.1.2.5. цього Договору. При цьому терміни (строки) оплати ЦП та переходу права власності на ЦП повинні відповідати термінам (строкам), встановленим у пп. 2.1.2.2, 2.1.2.4 цього Договору. Комітент зі свого боку зобов’язаний здійснювати всі дії, необхідні для укладення та належного виконання Комісіонером таких договорів.

2.7. Сторони домовились, що у випадку, якщо Комісіонер здійснює купівлю ЦП на організаторах торгівлі за правилами, які передбачають попереднє резервування цінних паперів та грошових коштів перед укладенням угоди щодо цінних паперів (біржового контракту), Комітент зобов’язаний забезпечити блокування грошових коштів, необхідних для виконання Комісіонером цього Договору, в розмірі не меншому, ніж зазначений в п. 1.5 цього Договору.

2.8. Підписанням цього Договору Комітент надає згоду Комісіонеру надавати третім особам інформацію та дані про Комітента, отримані Комісіонером при здійсненні ідентифікації Комітента відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", а також інформацію про реквізити рахунку в цінних паперах Комітента у зберігача та поточного рахунку Комітента у банку, у випадках, передбачених законодавством, та якщо надання такої інформації буде необхідним для належного виконання Комісіонером своїх обов’язків за цим Договором.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал