Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Заключні положення


8.1. Підписанням цього Договору Довіритель надає згоду Повіреному на обробку (в тому числі зберігання) його персональних даних. Також Довіритель надає згоду Повіреному надавати третім особам інформацію та персональні дані про Довірителя, отримані Повіреним при здійсненні ідентифікації Довірителя відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", а також інформацію про реквізити рахунку в цінних паперах Довірителя у депозитарній установі та поточного рахунку Довірителя у банку, у випадках, передбачених законодавством, та якщо надання такої інформації буде необхідним для належного виконання Повіреним своїх обов’язків за цим Договором.

8.2. Договір складений українською мовою, укладений у двох примірниках - по одному примірнику для Довірителя і Повіреного. За вимогою будь-якої із Сторін кількість примірників має бути збільшена. Всі примірники Договору мають однакову юридичну силу.

8.3. Сторони погоджуються, що належним чином підписані і скріплені печаткою документи, які передаються Сторонами шляхом факсимільного зв’язку або шляхом направлення сканованих документів, мають силу оригіналів документів. Не зважаючи на це, Сторони зобов’язані протягом 5 (п’яти) календарних днів після відправлення документів шляхом факсимільного зв’язку або відправлення сканованих документів передати іншій Стороні оригінали таких документів.

8.4. Всі спори та розбіжності між Сторонами, які можуть виникнути під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – у порядку передбаченому чинним законодавством України.

8.5. Повірений підтверджує, що він є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України.

8.6. Довіритель підтверджує, що Повірений надав йому інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

 

 

Реквізити Сторін

Довіритель: Повірений:
  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАСК-БРОКЕР" Код за ЄДРПОУ: 34300570 Місцезнаходження: 01601, м. Київ, провулок Рильський, 6 Поштова адреса: 01601, м. Київ, провулок Рильський, 6 Банківські реквізити: п/р ___________ у ___________ МФО __________ Тел.: (044) 502-00-75, факс: (044) 502-00-76, broker@task.ua
10. Підписи
Громадянин/ка України     __________________________ /_____________/ (підпис) Генеральний директор     ____________________________ /___________/ (підпис) м.п.

 

 

ДОДАТОК 10mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал