Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Строк дії, порядок внесення змін та припинення Договору
6.1. Договір набуває чинності та вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором.

6.2. Сторона, що вважає за необхідне внести зміни та/або доповнення до цього Договору, повідомляє про такий намір іншу Сторону з зазначенням мотивації змін, доповнень, що пропонуються.

6.3. Сторона, яка отримала пропозицію про внесення змін та/або доповнень до Договору, зобов’язана сповістити іншу Сторону про своє рішення не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання пропозиції.

6.4. Зміни, доповнення i додатки до цього Договору здійснюються в письмовій формі, підписуються Сторонами i є невід’ємною частиною Договору з моменту такого підписання, якщо інше не передбачено ними.

6.5. Договір припиняє свою дію у разі:

– виконання Сторонами зобов’язань за Договором, проведених належним чином, про що Сторони складають відповідний Акт;

– розірвання Договору за згодою Сторін Договору;

– односторонньої відмови Сторони від Договору у повному обсязі, у випадках, передбачених Договором або законодавством.

6.6. У випадку дострокового припинення дії Договору, Сторони зобов’язуються провести взаємні розрахунки протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати припинення дії Договору.

6.7. Під "робочим днем" Сторони визнають період доби, протягом якого банки Сторін приймають до виконання платіжні доручення.

Порядок і засоби обміну інформацією, уповноважені особи Сторін

7.1. Передачу інформації та зв’язок між собою Сторони здійснюють шляхом безпосередніх контактів або за допомогою поштового, факсимільного зв’язку, використовуючи реквізити, зазначені у Розділі 10 Договору.

7.2. Якщо інше не буде погоджено Сторонами, всі повідомлення за даним Договором складаються в письмовій формі та вважаються отриманими адресатом у момент проставлення поштового штемпеля відділу зв’язку адресата – при поштовому відправленні, у момент отримання відправником листа-підтвердження від адресата про отримання повідомлення – при факсимільному зв’язку.

7.3. Уповноваженими особами Сторін, через яких Сторони підтримують зв’язок є особи, що підписали цей Договір.

7.4. В разі виникнення змін до реквізитів Сторін, зазначених у Розділі 10 Договору, Сторона, реквізити якої зазнали змін, повідомляє про це іншу Сторону якнайшвидше, але не пізніше 2 (двох) робочих днів, наступних за днем, коли така Сторона дізналась або могла б дізнатись про такі зміни, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал