Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ннннннн


Нақ ты тә рбие процесін ұ йымдастыру: Тә рбие формасы / Тә рбие мазмұ ны / Тә рбие тү рлері

Негізгі тә рбие ә дістері: +Мұ ғ алім ү лгі-ө негесі, сендіру, талап, ү йрету, қ оғ амдық пікір, бағ а беру, бақ ылау.

Негізгі тә рбие ә дістері: + Педагогикалық талап

Низами шығ армаларындағ ы педагогикалық идеялар: Бостандық, ә йел тең дігі, езгіден қ ұ тылу / Тә рбие мен білімнің халық тығ ы / Халық қ а деген сү йіспеншілік

ОООООО

Окушылардың сынып ұ жымы тә рбие жұ мысын жоспарлауда ескеріледі: Оқ ушылардың жас ерекшелігі / Жоспарланатын істің жү йелілігі

Оқ ушығ а тікелей ық пал жасау бағ ыты: Тә рбие ық палының нә тижесіне талдау жү ргізу.Тә рбие ық палын алдын ала болжау.Оқ уғ а деген ынтасын анық тау.Оқ ушылардың дара даму ерекшелігін, қ оршағ ан ортасын танып білу.

Оқ ушылар ұ жымына тә н қ асиет: Мақ саттылығ ы, ұ ымшылдық /Жауапкершілігі

Оқ ушылар ұ жымына тә н қ асиет: Мақ саттылығ ы, ауызбірлігі.Намысшылдығ ы, кө пшілдігі, ұ йымшылдығ ы.Белсенділігі, іскерлігі.Жауапкершілігі.

Оқ ушылар ұ жымына тә н қ асиет: Мақ саттылығ ы, ұ йымшылдық /Намысшылдығ ы, кө пшілдігі, ұ йымшылдығ ы/Ыждағ атсыздығ ы, кінә мшілдігі, жалқ аулығ ы

Оқ ушылар ұ жымына тә н қ асиет: Мақ саттылығ ы, ұ йымшылдық; /Белсенділігі, іскерлігі; / Жауапкершілігі;

Оқ ушылар ұ жымына тә н қ асиет: Мақ саттылығ ы, ұ йымшылдық; Белсенділігі, іскерлігі; Жауапкершілігі;

Оқ ушылар ұ жымындағ ы ө зін- ө зі басқ аруды дамыту моделі: шешімді жү зеге асыру жә не нә тижесін ұ жым болып Қ орытындылау/шешімді қ абылдау

Оқ ушылар ұ жымындағ ы ө зін-ө зі басқ аруды дамыту ү лгісі: Ә рекеттің мақ сатын анық тау.Ұ жым болып мақ сатты белгілеу (мақ сатты ұ жым болып талқ ылау).

Оқ ушылар ұ жымындағ ы ө зін-ө зі басқ аруды дамыту ү лгісі: Шешімді қ абылдау. Шешімді жү зеге асыру. Ұ жым болып нә тижесін қ орытындылау/Ә рекеттің мақ сатын анық тау. Ұ жым болып мақ сатты белгілеу/Басқ ару мә селесін қ ою. Шешімді ұ жым болып талқ ылау

Оқ ушылар ұ жымындағ ы ө зін-ө зі басқ аруды дамыту: Шешімді ұ жым болып талқ ылау, жобасын немесе нақ ты бір нұ сқ асын таң дау.Шешімді қ абылдау, жобаны бағ алау.

Оқ ушылар ұ жымының анық тамасы: Нақ тыланғ ан-оны ә рекеттің тү ріне байланысты адамдардың тобы / Барлық мү шелерінің қ ұ қ ық тары мен міндеттері бірдей жә не ө зара жауапкершілікке негізделгеноқ ушылар тобы» / Ортақ ә леуметтік маң ызы бар мақ сатқ а біріккен, соғ ан сай белсенді ә рекет ететін жә не ортақ сайланбалы ұ йымы бар орта

Оқ ушылар ұ жымының анық тамасы: Ортақ ә леуметтік маң ызы бар мақ сатқ а біріккен ұ йым.Барлық мү шелерінің қ ұ қ ық таы мен міндеттері бірдей ұ йым.Ө зара жауапкершілікке негізделген оқ ушылыардың тобы.Достық қ арым-қ атынас отнату.

Оқ ушылар ұ жымының даму кезең і: Оқ ушылар ұ жымы жеткіліксіз ұ йымдастырылғ ан топ.Ұ жым ө зін-ө зі басқ аруғ а, яғ ни сынып жетекшісінің ұ йымдастырушылық. қ ызметінен тұ рақ ты ұ жым органдарына кө шеді.

Оқ ушылар ұ жымының ө зіндік белгілері: Жалпы ә леуметік маң ызы бар ортақ мақ саттың болуы.Ә рекет етуде ө зара бірлескен іс-қ имылдың болуы.

Оқ ушылар ұ жымының ө зіндік белгілері: Сыбайластық.Жалпы ә леуметтік маң ызы бар ортақ мақ саттың болуы.Ө зара бірлескен іс-қ имылдың болуы.Ортақ басқ ару ұ йымының болуы.

Оқ ушыларғ а дә рігердің берген кең есі: Табиғ и тамақ тану.Ашығ у.Ата-аналармен ү здіксіз байланыста болу.Ө мірге сү йіспеншілікпен қ арау.

Оқ ушыларды адамгершілікке тә рбиелеу жұ мысының мазмұ нындағ ы моральдық қ алыптастыру: Отанғ а, ең бекке қ атынас/Бір-біріне, ө зіне/Отбасына, мемлекетке

Оқ ушыларды адамгершілікке тә рбиелеу жұ мысының мазмұ ныны қ андай моральдық қ алыптастыру енеді: Отанғ а, ең бекке.Қ ызметтік міндеттерге қ атынас.Бір-біріне, ө зіне.Отбасына, мемлекетке.

Оқ ушыларды зерттеп білу тә сілдері: Бақ ылау тә сілі.Анкета ә ң гімелесу.Сауалнама.Ә леуметтік ө лшем.

Оқ ушылардың жеке басын жә не сынып ұ хымын зерттеуге қ ойылатын талаптар: Тә рбие ү рдісінде мектептің отбасы мен жұ ртшылық тың қ арым-қ атынасын қ амтамасыз ету.Зерттеудің мақ сатын анық тау.Зерттеу барысында жоспар қ ұ рылып, жү йеілігін қ амтамасыз ету.Зерттеуді оқ ушылардың ө мірі, тү рлі ә рекетінің табиғ и жағ дайында жү ргізу.

Оқ ушылардың музыкалық талғ амы жә не қ ызығ ушылығ ын айындау: ә р- тү рлі музыка жанрларына белгілі бір қ атынастарын орнық тыру/музыка жайында кө зқ арастарын жә не тү сініктерін қ алыптастыру

Оқ ушылардың сабақ тан тыс ә рекеттерін ұ йымдастырудың картотекасы: Оқ у дағ дысын жетілдіру/Қ ұ ндылық -бағ дарлық ә рекет

Оқ ушылардың сабақ тан тыс ә рекеттерін ұ йымдастырудың картотекасы: Оқ у дағ дысын жетілдіру/Қ ұ ндылық -бағ дарлық ә рекет

Оқ ушылардың сабақ тан тыс ә рекеттерін ұ йымдастырудың картотекасы: Кө ң іл кө теру ә рекеті.Таным ә рекетін ұ йымдастыру.Қ ұ ндылық -бағ дарлық ә рекет.Ең бек ә рекеті.

Оқ ушылардың тә ртібін, мінез-қ ұ лқ ын бағ алау жә не кө термелеу: Мадақ тау;

Оқ ушылардың тә ртібін, мінез-қ ұ лқ ын бағ алау жә не кө термелеу: Мадақ тау;

Оқ ушылардың тә ртібін, мінез-қ ұ лқ ын бағ алау жә не кө термелеу: талап қ ою / Мадақ тау / Ынталандыру

Оқ ушылардың тә ртібін, мінез-қ ұ лқ ын бағ алау жә не кө термелеу: Талап қ ою / Мадақ тау

Оқ ушылармен кө пшілік тә рбие жұ мысын ұ йымдастыру тү рлері: Ертең гіліктер/Кештер/Сынып сағ аты

Оқ ушылармен кө пшілік тә рбие жұ мысын ұ йымдастыру тү рлері: Ертең гіліктер / Кештер / Сынып сағ аты

Оқ ушылармен мектептен тыс тә рбие жұ мысын ұ йымдастыратын мекемелер: Жас натуралистер орталық тары; / Балалардың туризм жә не экскурсия орталық тары; / Оқ ушылардың экологиялық орталық тары;

Оқ ушылармен сыныптан тыс тә рбие жұ мысын ұ йымдастырудың негізгі формалары: Мектепаралық жарыстар / Тақ ырыптық кештер / Олимпиадалар, сайыстар

Оқ ушылармен тә рбие жұ мысын ұ йымдастыру формалары: Топтық /Кө пшілік/Жеке

Оқ ушылармен тә рбие жұ мысын ұ йымдастыру формалары: Топтық /Кө пшілік/Жеке

Оқ ушылармен тә рбие жұ мысын ұ йымдастыру формалары: Топтық; Кө пшілік; Жеке.

Оқ ушылармен тә рбие жұ мысын ұ йымдастыру формалары: Топтық; Кө пшілік; Жеке.

Оқ ушының жан-жақ ты дамуын, соғ ан сә йкес тә рбие міндеттерін шешудің формалары мен тә сілдерін таң даудағ ы оқ ушығ а тікелей ық пал жасау бағ ыты: Тә рбие ық палының нә тижесі/Оқ ушының дара даму ерекшелігін, қ ызығ ушылығ ын, қ оршағ ан ортасын танып білу

Оқ ушының жан-жақ ты дамуын, соғ ан сә йкес тә рбие міндеттерін шешудің формалары мен тә сілдерін таң даудағ ы оқ ушығ а тікелей ық пал жасау бағ ыты: Тә рбие ық палының нә тижесі/Оқ ушының дара даму ерекшелігін, қ ызығ ушылығ ын, қ оршағ ан ортасын танып білу

Оқ ушының жан-жақ ты дамуын, соғ ан сә йкес тә рбие міндеттерін шешудің формалары мен тә сілдерін таң даудағ ы оқ ушығ а тікелей ық пал жасау бағ ыты: Тә рбие ық палының нә тижесі, Оқ ушының дара даму ерекшелігін, қ ызығ ушылығ ын, қ оршағ ан ортасын танып білу.

Оқ ушының жеке тұ лғ алық психологиялық мінездемесін анық тайтын бағ дар кесте: Бала туралы жалпы мә лімет.Балалардың мінез қ ұ лқ ында ө зіне тә н қ асиеттерді айқ ындау.Психикалық қ ұ былыс тә н эмоциядағ ы ерекшеліә ктер.Белгілі бір дең гейге жеткізу.

Оқ ыту процесінің бір жағ ы сабақ беру, ал екінші жағ ы – бұ л: +Оқ у

Омар Хайям ө зінің философиялық кө зқ арастарын ең бектерінде: «Болмыс жә не Борыш туралы трактат» / «Ү ш сауалғ а жауап» / «Жалпығ а ортақ ғ ылымның пә ні»

Орта Азия ғ ұ ламасы Аль Фараби ең бек тә рбие тағ лымдарының ең маң ыздысы деп кө рсетті: Енбекке ынталы болуғ а тә рбиелеуге / Ұ лттық салт-дә стү рлерді жоюды

Орта Азия ғ ұ ламасы Ә л Фараби ең бек тә рбие тағ лыдарының ең маң ыздысы деп кө рсетті: Ең бекке ынталы болуғ а тә рбиелеуге

Орта Азия ғ ұ ламасы Ә л Фараби ең бек тә рбие тағ лыдарының ең маң ыздысы деп кө рсетті:

Орта Азия ғ ұ ламасы Ә л Фараби ең бек тә рбие тағ ылымдарының ең маң ыздысы деп кө рсетті: Ә рбір жеке адамды ең бекке тә рбиелеу / Ең бек сү йгіштікке, ең бек ете білуге / Ең бекке ынталы болуғ а тә рбиелеу

Орта Азия ғ ұ ламасы ә л-Фараби ең бек тә рбие тағ ылымдарының ең маң ыздысы деп кө рсетті: Ең бекке ынталы болуғ а тә рбиелеуді; Ә рбір жеке адамды ең бекке тә рбиелеу;

Орта Азия ғ ұ ламасы ә л-Фараби ең бек тә рбие тағ ылымдарының ең маң ыздысы деп кө рсетті: Ең бекке ынталы болуғ а тә рбиелеуді; Ә рбір жеке адамды ең бекке тә рбиелеу;

Ортақ проблеманы ашық тү рде бірлесе талқ ылауғ а бағ ытталғ ан тә рбие ә дісі: Диспут / Пікір-талас / Талдау

Ортақ проблеманы ашық тү рде бірлесе талқ ылауғ а бағ ытталғ ан тә рбие ә дісі: Талдау;

Ортақ проблеманы ашық тү рде бірлесе талқ ылауғ а бағ ытталғ ан тә рбие ә дісі: Талдау;

Отбасы (жанұ я) тә рбиесінің қ ұ қ ық тық негіздері туралы қ арастырғ ан қ ұ жаттар: 1959 жылдың 20 қ арашасында қ абылданғ ан БӘ Ә Бас Ассамблеясы

Отбасы тә рбиесі, мектептен тыс тә рбие, мектеп тә рбиесі, діни (конфессионалдық) тә рбие: Кешенді жұ мыс / Тә рбие бағ ыттары / Оқ у-тә рбие жұ мыстарынң бағ ыттары

Отбасы тә рбиесінің қ ұ қ ық тық негіздері негіздері туралы қ арастырғ анқ ұ жаттар: 1959 жылдың 20 қ арашасында қ абылданғ ан БӘ Ә бас ассамблеясы

Отбасы тә рбиесінің қ ұ қ ық тық негіздері туралы қ арастырғ ан қ ұ жаттар: 1989 жылдың 20 қ арашасында БӘ Ә Бас Ассамблеясы «Бала қ ұ қ ығ ы турал конвенциясы»/17.12.1998 ж Қ Р Конституциясында бекітілген жанұ я тә рбиесінің қ ұ қ ық тық принциптері «Неке жә не жанұ я туралы» заң /1959 жылдың 20 қ арашасында қ абылданғ ан БӘ Ә Бас Ассамблеясы

Отбасы тә рбиесінің тиімділігі кө теруге кедергі болатын жә йттер: Тө мендеген отбасылық тә рбие мә дениеті/Нә сілдік

Отбасы тә рбиесінің тиімділігін кө теруге кедергі болатын жә йттер: Болмыс, тұ рмыс жағ дайлар/Нә сілдік

Отбасы тә рбиесінің тиімділігін кө теруге кедергі болатын жә йттер: Болмыс, тұ рмыс жағ дайлар / Нә сілдік / Тә рбие мә дениетсіздігі

Отбасы тә рбиесінің тиімділігін кө теруге кедергі болатын жә йттер: Нә сілдік / Болмыс, тұ рмыс жағ дайлары / Тө мендеген отбасылық тә рбие мә дениеті

Отбасы тә рбиесінің тиімділігін кө теруге кедергі келтіретін жайттар: Болмыс, тұ рмыс жағ дайлары; Нә сілдік; Тө мендеген отбасылық тә рбие мә дениеті

Отбасы тә рбиесінің тиімділігін кө теруге кедергі келтіретін жайттар: Болмыс, тұ рмыс жағ дайлары; / Нә сілдік; / Тө мендеген отбасылық тә рбие мә дениеті

Отбасы: Ү йелмендердің жанұ ялық бірлігі.

Отбасылық тә рбиелік қ арым-қ атынас стилдері: Либералды.

Отбасымен жү ргізілетін жұ мыс тү рлері: Ата-ананы мектепке шақ ырту.

Отбасымен жү ргізілетін тә рбие жұ мысының тү рлері: Баяндама/Ата-аналар жиналысы/Педагогикалық білімдер университеті

Отбасымен жү ргізілетін тә рбие жұ мысының тү рлері: Баяндама

Отбасымен жү ргізілетін тә рбие жұ мысының тү рлері: Баяндама.

Отбасымен, ата-аналармен байланыс орнату отбасы тә рбиесін насихаттауғ а арналғ ан журналдар: «Ақ желкен» «Бастауыш мектеп» «Семья и школа»

Отбасымен, ата-аналармен байланыс орнату, отбасы тә рбиесін насихаттауғ а арналғ ан журналдар: «Бастауыш мектеп»; «Ақ желкен»;

Отбасымен, ата-аналармен байланыс орнату, отбасы тә рбиесін насихаттауғ а арналғ ан журналдар: «Бастауыш мектеп»; «Ақ желкен»;

Отбасына педагогикалық - психологиялық зерттеу жү ргізуде топқ а бө ліуі: отбасында адамгершілік қ арым- қ атынас дең гейі жоғ ар/отбасында жағ ымды қ арым – қ атынас қ алыптасқ анымен бала тә рбиесінде қ ателіктерЖібереді/жағ ымды моральдық ахуал қ алыптасқ ан
Отбасында балалардың тә рбие процесіне табысты ық пал жасау ететін басты белгілері қ оғ амғ а кө зқ арасы: ең бек жә не қ оғ амдық тә рбие институтына қ атысы

Отбасына педагогикалық -психологиялық зерттеу жү ргізуде топқ а бө лінуі: Отбасында адамгершілік қ арым-қ атынас дең гейі жоғ ары, жағ ымды моральдық ахуал қ алыптасқ ан.

Отбасында балалардың тә рбие процесіне табысты ық пал ететін басты белгілер: Ү йелменнің этикалық қ ұ рамы жә не қ ұ рылымы.

Отбасында балалардың тә рбие процесіне табысты ық пал жасау ететін басты белгілер: Ү йелменнің (отбасының) тә рбиелік потенциалы. ата-аналардың жә не басқ а мү шелердің педагогикалық мә дени дә режесі.

Отбасында кең таралғ ан тә рбие қ ұ ралдары: Сө з, ауыз ә дебиеті, ата-ана беделі, ең бек, оқ у, табиғ ат

Отбасында кең таралғ ан тә рбие қ ұ ралдары: Сө з, ауыз ә дебиеті, ата –ана беделі, ең бек, оқ у, табиғ ат / Ү й тұ рмысы, ұ лттық салт – дә стү рлер, қ оғ амдық пікір / Жанұ ядағ ы рухани жә не материалдық болмыс, ақ парат кө здері

Отбасында кең таралғ ан тә рбие қ ұ ралдары: Сө з, ауыз ә дебиеті, ата-ана беделі, ең бек, оқ у, табиғ ат

Отбасындағ ы бала тә рбиесі жү йесі сипатталады: Ата-ананың жеке жү ріс-тұ рысымен / Бала тұ лғ асының дамуына жағ дай жасаумен / Отбасындағ ы жағ ымдылық пен

Отбасындағ ы бала тә рбиесінің теориясын ұ сынғ ан педагог-ғ алымдарды ата+ А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский

Отбасындағ ы тә рбиелік қ арым-қ атынас стилдері: ә кімшілдік(авторитарлы)

Отбасының басты функциясы: +тә рбиелеу

Отбасының ерекшеліктерін белгілейді: Ата-аналардың білім дең гейі; / Жанұ ядағ ы балалардың саны;

Отбасының ерекшеліктерін белгілейді: Ата-аналардың білім дең гейі; Жанұ ядағ ы балалардың саны;

Отбасының ерекшеліктерін белгілейді: Отбасының материалдық жағ дайы/Жанұ ядағ ы балалардың саны

Отбасының тікелей бала тә рбиесімен айналысу дең гейіне қ арай 3 топқ а бө лінуі: Бала тә рбиесін білетін жә не онымен айналысатын ата-аналар.

Отбасының тікелей бала тә рбиесімен айналысу дең гейіне қ арай топтарғ а бө лінуі: бала тә рбиесімен мү лдем айналыспайтын, айналысқ ысыда келмейтін ата-Аналар/бала тә рбиесін білетін жә не ойынмен айналысатын ата- Аналар/ бала тә рбиесімен айналысқ ысы келетін, бірақ дұ рыс тә рбие беруге педагогикалық білімі жетпейтін ата – аналар

Ө Ө Ө Ө Ө Ө

Ө зін - ө зі тә рбиелеу ә дістеріне қ атысты емес: +Ө зін - ө зі тә рбиелеудің мақ сатын айқ ындау

Ө зін - ө зі тә рбиелеу кезең іне жатпайды: + Ө зін - ө зі ынталандыру бекіту

Ө зін - ө зі тә рбиелеу мотивтеріне + Ө зінің ә рбір іс - ә рекетіне, психикалық жай – кү йіне бақ ылау жасау

Ө зін - ө зі тә рбиелеу +Жеке тұ лғ аның жағ ымсыз сапаларын жою, жағ ымды сапаларын дамыту

Ө зін - ө зі тә рбиелеуге қ ажеттілік қ ай жас кезең інде байқ алады: + Жасө спірімдік кезең де

Ө зін - ө зі тә рбиелеуге қ ажеттіліктің артуы қ ай жас кезең інде байқ алады +Жасө спірімдік кезең де

Ө зін - ө зі тә рбиелеуді ұ йымдастыру шартына қ атысты емес: + Адамгершілік – имандылық, ә деп, моральдық талаптар

Ө зін - ө зі тә рбиелеудің қ ызметіне жатпайды+ Ө зін - ө зі тә рбиелеу мақ сатын айқ ындау

Ө зін - ө зі тә рбиелеудің негізгі тә сілдері+ ө зін - ө зі талдау, ө зін - ө зі бағ алау, ө зін - ө зі бақ ылау

Ө зін - ө зі тә рбиелеудің негізгі тә сілдері+ Ө зіндік талдау, ө зін - ө зі бағ алау, ө зін - ө зі бақ ылау, ө зін - ө зі реттеу, ө зін - ө зі сендіру

Ө зін - ө зі тә рбиелеудің негізгі тә сілдері ө зін - ө зі талдау, ө зін - ө зі бағ алау, ө зін - ө зі бақ ылау

Ө зін- ө зі басқ аруды дамыту ү лгісі: басқ ару мә селесін Қ ою/ә рекеттің мақ сатын анық тау

Ө зіндік тұ лғ алық қ асиеттерін қ алыптастыруғ а бағ ытталғ ан адамның саналы іс-ә рекеті: Ө зін-ө зі тежеу / Ө зін-ө зі тә рбиелеу / Жігерлік

Ө зін-ө зі басқ ару ұ йымының кезең дері: Сынып жағ дайында ө зін –ө зі басқ ару.Мектеп оқ ушыларының ө зін-ө зі басқ аруы.Сыныптағ ы ө зін –ө зі бағ алау.Мектеп жағ дайында тең тө рағ алық басқ ару жү йесі.

Ө зін-ө зі басқ ару ұ йымының қ ұ рылымының 3 кезең і: Сынып жағ дайында ө зін-ө зі басқ ару.Мектеп оқ ушыларының ө зін-ө зі басқ аруы.

Ө зін-ө зі тә рбиелеудің қ ұ рамды бө лімдері: Ө з кемшілігіне сын кө збен қ арау / Ө зін-ө зі тә рбиелеудің бағ дарламасын жасау / Ө зін-ө зі бақ ылау


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.