Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Жжжжжжжжж


Жалпы білім беретін орта мектептерде тә рбие жұ мысының міндеттері: Қ абілеттілігін арттыру

Жалпы білім беретін орта мектептерде тә рбие жұ мысының міндеттері: Қ абілеттілігін арттыру

Жалпы білім беретін орта мектептерде тә рбие жұ мысының міндеттері: Жеке ә дістеме қ олдану; Қ абілеттілігін арттыру; Баланың мү мкіндігін ашу.

Жалпы білім беретін орта мектептерде тә рбие жұ мысының міндеттері: Жеке ә дістеме қ олдану; Қ абілеттілігін арттыру; Баланың мү мкіндігін ашу.

Жалпы білім беретін орта мектептерде тә рбие жұ мысының міндеттері: Қ абілеттілігін арттыру / Жеке ә дістеме қ олдану / Баланың мү мкіндігін ашу

Жан жақ ты тә рбиелеу қ ажет етеді: Біліктілікті жаттық тыруды / Дү иетанымдық кө зқ арасын қ алыптастырады. / Сабақ тан тыс тә рбие жұ мыстарын жү ргізу

Жарыс дегеніміз оқ ушығ а қ ажетті қ асиеттерді тә рбиелеуде оның жарысуғ а табиғ и бейімділігі

Жарыс: Бала мү мкіндігін ашу

Жарыс: Бала қ абілеттілігін арттыру;

Жарыс: Бала қ абілеттілігін арттыру;

Жарыс: Іс-ә рекетті ынталандыру ә дісі / Бала мү мкіндігін ашу / Бала қ абілеттілігін арттыру

Жарыс: Іс-ә рекетті ынталандыру ә дісі/Бала мү мкіндігін ашу

Жарыс: Іс-ә рекетті ынталандыру ә дісі/Бала мү мкіндігін ашу

Жарысу, мадақ тау, жазалау-бұ л ә дістер: Іс-ә рекет жә не қ арым-қ атынас тә жірбиесін қ алыптастыру / Мінез-қ ұ лық мә дениетін қ алыптастыру / Іс-ә рекетті жә не мінез-қ ұ лық ты ынталандыру

Жастарды отбасында, мектепте жә не ә дебиет арқ ылы тә рбиелеуді ұ сынғ ан кім? +А.Қ ұ нанбаев

Жасты кезең дерге бө лудің шарттары+ Адамның қ оршағ ан ортаны, білімді қ абылдау мү мкіншіліктері, ақ ыл – ойының, организмнің пісіп - жетілуі

Жеке адам дегеніміз: Адамның қ оғ амдық сипаты\Оның ө мір барысында ө зіне топтағ ан ә леуметтік сапалары\Оның ө мір барысында ө зіне топтағ ан ә леуметтік қ асиеттер жинтығ ы

Жеке адамғ а талап қ оюушылық принципі: Педагогикалық қ ұ ндылық тар / Тә рбие принциптері / Ғ ылыми-танымдық мақ алаларғ а шолу

Жеке адамның дамуына ық пал ететін факторлар: + тұ қ ым қ уалаушылық, орта, тә рбие

Жеке адамның қ алыптасуы мен дамуына тә рбиенің ық палы туралы айтқ ан материалистік бағ ыттағ ы философияның кө рнекті ө кілдері: Грек философы Эпикур / Француз философы Гельвеций / В.Г.Белинский, Н.Т.Чернышевский

Жеке адамның санасын қ алыптастырудың ә дістері: Ә ң гіме/Пікірталас/Ә ң гімелесу

Жеке кө зқ арасты қ алыптастыру мақ сатында дә лелдер негізінде тә рбиеленушіге интелектуалдық -эмоционалдық ә сер ету ә дісі: Сендіру / Жеке тұ лғ аның ү лгісі / Сендіре білу

Жеке тұ лғ а санасын қ алыптастыру ә дістерінің жү йесі: + Сендіру, ә ң гіме, лекция, пікірталас, ө неге

Жеке тұ лғ аны дамыту мен қ алыптастыруда жақ сы жақ тарын, қ ылық тарын жақ тау, ә рі иландыру: + Жеке тұ лғ аның бойында жағ ымды қ асиеттерге сү йену принципі

Жеке тұ лғ аны дамытудағ ы жалпы адамзаттық қ ұ ндылық тарды игеру: Адамгершілік тә рбиесіне ү йрету / Инабаттылық қ а ү йрету / Сыныптан тыс тә рбие жұ мыстарын ұ йымдастыру

Жеке тұ лғ аны қ алыптастырудағ ы тә рбие бағ ыттары: Патриоттық тә рбие; Адамгершілік тә рбиесі; Ең бек тә рбиесі.

Жеке тұ лғ аны қ алыптастырудағ ы тә рбие бағ ыттары: Патриоттық тә рбие; Адамгершілік тә рбиесі; Ең бек тә рбиесі.

Жеке тұ лғ аны қ алыптастырудың негізгі факторлары: + орта, тә лім-тә рбие, тұ қ ым қ уалаушылық

Жеке тұ лғ аны отбасында тә рбиелеудегі адамгершілік – имандылық, азаматтық моральдық қ ұ ндылық тар: Сү йіспеншілік қ ұ рмет пен сыйластық / Ә ділдік пен ар – намыс / Қ адір – қ асиет пен борыш

Жеке тұ лғ аны отбасында тә рбиелеудегі адамгершілік-имандылық, азаматтық моральдық қ ұ ндылық тар: Ә ділдік пен ар-намыс

Жеке тұ лғ аның даму процесі: адам жеке тұ лғ а болып тумайды, даму прцесінде жеке тұ лғ а болып қ алыптасады /тұ лғ аның жан- жақ ты, ү йлесімді дамуы

Жеке тұ лғ аның қ алыптастырудағ ы тә рбие бағ ыттары: Патриоттық тә рбие / Адамгершілік тә рбиесі / Ең бек тә рбиесі

Жеке тұ лғ аның тә рбиелі болуына ә сер ететеін ә дістер: Отбасындағ ы татулық / Тә рбие шараларын ө ткізу / Мектеппен байланыс

Жеке тұ лғ аның тә рбиелі болуына ә сер ететін ә дістер: Отбасындағ ы татулық /Мектеппен байланыс

Жеке тұ лғ аның тә рбиелі болуына ә сер ететін ә дістер: Отбасындағ ы татулық / Мектеппен байланыс

Жоспарлау жолында педагогтың міндеті тә рбие процесін жоспарлауда ә рекет бағ ытын анық тау

Жоспарлау: Сынып ұ жымының оқ у-тә рбие процесіндегі ә рекеттерін нә тижелі ұ йымдастыру.Топ ұ жымының оқ у тә рбие процесіндегі ұ йымдастырудағ ы маң ызды буын.Тә рбие жұ мысының бө лімі.Оқ у-тә рбиедегі педагогикалық ық палды жү йеге келтіру.

Жү сіп Жаласағ ұ нның айтуынша адамның жетілуі, жастардың тә рбиесі: Қ оғ амдық жағ дайлар арқ ылы/Қ оршағ ан ортаның ық палына оң ә сермен, тә рбие арқ ылы / Адам туысымен, дү ниеге келумен бірге болатын қ асиеттер арқ ылы

Индивид Ө зіндік ерекшелігі бар жеке адам


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.