Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структурна матриця системи


Використання моделі "чорної скрині" не дає повної уяви про процеси, що відбуваються в системі. Для поглибленого аналізу необ­хідно визначити стани системи в той або іншій час, використовуючи


показники функціонування. Такими показниками можуть бути пара­метри, що характеризують потоки всередині системи, які забезпечу­ють обмін речовиною, енергією та інформацією. В багатьох випадках достатньо визначити наявність або відсутність зв'язку тієї або іншої природи між елементами системи.

Потоки, що надходять в економіко-кібернетичну систему розді­ляють на п'ять видів (рис. 2.9):

А - матеріальні;

Р - трудові (персонал);

Е - енергетичні;

І — інформаційні;

Р — фінансові.

Виходи системи, теж мають ознаки цих п'яти видів потоків. Так, продукція, яка виробляється в системі є матеріальним вихідним по­током; матеріальне та моральне задоволення працівників і соціальна відповідальність відноситься до трудового потоку; енергія, яку вироб­ляє підприємство для зовнішніх споживачів - до енергетичного; з організації у зовнішнє середовище надходять інформаційні потоки, до яких належить звітність перед органами державного управління, інформація, яка надходить до партнерів по бізнесу (постачальники, споживачі); також у будь-якій організації є фінансові вихідні потоки.

Потоки, які циркулюють всередині організації, теж розділяють на вищезгадані п'ять видів. Кожен вид зв'язків, що входить у відповід­ний потік має свою специфіку. Схема обміну матеріальними ресур­сами принципово відрізняється від обміну енергією, а трудові ресур- 


Цю умову можна відобразити, так:

В результаті отримаємо наступну матрицю:

Елементи матриці, які знаходяться на її головній діагоналі, мають нульові значення, тому що вони не відображають зв'язки між елеме­нтами системи. Кількість інших елементів матриці - 72, що відпові­дає кількості максимально можливих зв'язків у системі. Цю кількість знаходять за формулою: N(N-1). Реально в системі, що аналізується, присутні 14 зв'язків і в структурній матриці вони позначені цифрою "І".

Матриця має деякі особливості, які характеризують систему, що відображається:

1) якщо у стовпці матриці присутні тільки цифри "0", то це є
ознакою початкового елементу в системі (у нашому прикладі це пер­
ший стовпець, початковим є перший елемент);

2) якщо тільки цифри "0" присутні у рядку, то це є ознакою кін­
цевого елементу (дев'ятий рядок має тільки цифри "0", тому і
дев'ятий елемент є кінцевим);

3) якщо у матриці є симетричні елементи з цифрою "1" відносно
головної діагоналі, то це, є ознакою наявності зворотного зв'язку
(елементи а67 і а7б).Для побудови матриць інших чотирьох видів потоків (Р, Е, І, Р) будують матриці за аналогічним принципом.

Отримані матриці відображають стани системи у відповідний момент часу. Для відображення процесу необхідно показати динамі-


ку змін кожного з елементів матриці впродовж періоду дослідження і модель з двовимірної перетворюється у трьохвимірну. Крім того, у розглянутому прикладі відображається тільки наявність зв'язку між елементами системи, а для практичних цілей доречно знати й їх інтен­сивності. Тому в якості елементів матриці потрібно використовувати числові значення відповідних потоків. Таке моделювання можливе при використанні комп'ютерних технологій.

 

Тема 1.7. Управління в соціально-економічних системах

1. Інформація та складні інформаційні динамічні системи.

2. Сутність управління.

3. Системи управління з розімкненим контуром і зі зворотним
зв'язком.

4. Зворотний зв'язок у системі управління.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал