Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Системи управлінняз розімкненим контуром і зі зворот­ним зв'язком
Процес управління в системах з розшкненими контурами інформа­ційного зв 'язку здійснюється тільки на основі інформації, у вигляді за­здалегідь розробленої докладної програми управління (рис. 3.3).

Передбачені програмою команди, в заданій послідовності посту­пають в об'єкт управління, де перетворюються в керівні дії, які змі­нюють стан або режим функціонування об'єкта управління. Програ­ма управління складається виходячи з припущення, що всі майбутні стани структури об'єкта управління, його елементів, всі параметри і майбутні дії зовнішнього для даної системи середовища є визначе­ними та відомими. Тому програма у всіх випадках однозначно регла­ментує поведінку об'єкта управління без залучення інформації про фактичний стан структури, показників, що характеризують об'єкт


управління, і про зовнішнє середовище. Потік інформації про те, як фактично функціонує об'єкт управління в таких системах, відсутній.

Даний вид управління характерний для систем нижчого рівня — технічних пристроїв, механізмів і, отже, є жорстким видом управління. Він часто зустрічається в техніці. Наприклад, у машинобудуванні за та­ким принципом працюють верстати-автомати, верстати, що оброблю­ють деталі по копіру, верстати з програмним управлінням.

Для ефективного функціонування систем із розімкненими конту­рами інформаційних зв'язків необхідно точно знати не тільки мож­ливі стани внутрішньої структури керованого об'єкта, його парамет­ри, зовнішнє середовище, але і чітку послідовність їх зміни, тривалість існування окремих станів і інші подробиці функціонуван­ня системи, а також впливу на неї зовнішнього середовища. На прак­тиці це не завжди можливо. А значить, і управління при розімкнено-му контурі інформаційних зв'язків не завжди ефективно. Стійке функціонування складної динамічної системи в таких умовах може забезпечити управління з більш довершеною формою інформаційних зв'язків - шляхом регулювання поведінки керованого об'єкта на ос­нові інформації, що отримується по зворотному зв'язку (рис. 3.4).

Інформаційний контур, по якому в пристрій, що управляє, по­ступають сигнали про фактичний режим функціонування керованої підсистеми або про стани її входів і виходів, називається зворотним зв'язком, а управління, здійснюване по описаному принципу, -


управлінням із зворотним зв'язком. Зв'язок є зворотним тому, що передає дію у бік, протилежний напряму функціонування. Зворотний зв'язок - одне з основних понять кібернетики. Воно пояснює спіль­ність явищ управління, що відбуваються в системах різної природи. Наявність її можна виявити в технічних пристроях, наприклад у сис­темі управління роботою холодильника, яка контролює вихідний па­раметр — температуру в холодильній камері, і у разі її зміни, включає привід холодильної машини. Такі ж зв'язки існують у живих органі­змах: через органи чуття поступає інформація про зміни зовнішніх дій, що викликає відповідні нервові імпульси, під впливом яких змі­нюється режим функціонування організму.У економічних системах наявність зворотного зв'язку можна прослідкувати, наприклад, на взаємодії виробництва і ринку. Підви­щення попиту на який-небудь вид товарів приводить до підвищення прибутків від їх продажу, що викликає прилив засобів у галузі про­мисловості, що виробляють ці товари, і збільшення їх випуску. Потім ринок перенасичується ними, зростання прибутку припиняється, далі спостерігається зниження цін і втрати від надмірного виробництва. Відбувається відлив засобів з даної галузі до тих пір, поки виробни­цтво знову не стане прибутковим. Таким чином, ринковий попит та­кож є своєрідним регулятором, керівником різних економічних систем — систем виробництва того або іншого виду товарів з використанням механізму зворотних зв'язків.

Керівник, який видає розпорядження з урахуванням інформації про фактичне перебування справ на керованій ним ділянці і який коректує свої вказівки відповідно до умов, що змінюються, по суті теж управляє виробництвом як замкнутою системою, тобто системою із зворотним зв'язком. Отже, у виробництві цей вид управління основний, найбільш типовий.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал