Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутність управління


Під управлінням, розуміють процес організації такої цілеспрямо­ваної дії на об'єкт, у результаті якого об'єкт переходить в необхідний (цільовий) стан.

Управління — це цілеспрямована дія на об'єкт для зміни його стану або поведінки відповідно до обставин.

Управління в економічних системах можна визначити як цтеспря-мовану дію на з 'єднання живої праці з предметами і засобами праір для забезпечення найбиіьш ефективного здійснення виробничого процесу.

У кібернетиці управління розглядається як взаємодія елементів системи, об'єднаних інформаційними зв'язками. Воно є процесом збору, зберігання, передачі й обробки інформації, що здійснюється спеціальними засобами. Його завдання - забезпечення цілеспрямова­ної поведінки системи при зовнішніх обставинах, що змінюються. На рис. 3.1 показана система, яка містить об'єкт і суб'єкт управління, об'єднані інформаційними зв'язками.


Позначимо буквою Хдію середовища на об'єкт (це вхід об'єкта), а буквою У- стан об'єкта (це його вихід).

Об 'єктом управління називають ту частину навколишнього сві­ту, стан якої нас цікавить, і на яку ми можемо впливати цілеспрямо­вано, тобто керувати нею.Стан об'єкта У залежить від стану його середовища^ тобто між ними є зв'язок, який можна представити у вигляді формули:

де Р° позначає зв'язок між входом і виходом об'єкта. Цей зв'язок в математиці для статичних об'єктів називають функцією, а для ди­намічних — оператором. Таким чином, у найзагальнішому випадку Р° є оператором, що зв'язує вхід X і вихід У об'єкта. Цей оператор ха­рактеризує специфіку об'єкта з погляду управління.

Суб'єкт управління є джерелом цілей, що реалізуються управ­лінням. Ці цілі виникають у суб'єкта під тиском його власних по­треб, пов'язаних із життєдіяльністю суб'єкта і його взаємодією із зо­внішнім середовищем і об'єктом управління. Суб'єктом може бути конкретна особа, група людей, об'єднана за деякою ознакою, і навіть все людство, якщо розглядається управління глобальними об'єктами, такими, як навколишнє середовище, космос і т. д.

Суб'єкт знаходиться в тому ж середовищі, що і об'єкт, тобто сприймає стан X середовища. Одночасно, на нього впливає стан У об'єкта. Якщо стан У об'єкта задовольняє потребам суб'єкта, що вза­ємодіють з цим об'єктом і використовують його для своїх цілей, то ніякого управління йому не потрібно. Якщо ж цей стан не влаштовує суб'єкта, то йому необхідно організувати таку дію на об'єкт, яка пе­реведе його в новий стан, що задовольняє суб'єкта. Це дія і є управ­ління. Звідси - один з "принципів" управління: воно походить від незадоволеності суб'єкта ситуацією, що склалася в об'єкті.При повному благополуччі суб'єкта, тобто при задоволенні об'єктом всіх потреб суб'єкта, управління не потрібне. Проте зручно (хоча це і умовно) вважати, що суб'єкт завжди формулює свою мету, реалізація якої в об'єкті приведе, на думку суб'єкта, до задоволення його потреб. Ця мета є набором вимог, що пред'являються суб'єктом до стану об'єкта.

Позначимо мету суб'єкта 2* (зірочкою позначатимемо все бажа­не). Ця мета визначає, яким повинен бути об'єкт з погляду суб'єкта. Перевірити виконання мети 2* в об'єкті можна тільки за його станом У, але для цього стан У об'єкта слід виразити на мові цілей суб'єкта, тобто виконати перетворення:

У окремому випадку може статися, що 2 = У, тобто суб'єкт фор­мулює свої цілі на мові станів об'єкта. Наприклад, мета 2 полягає в тому, щоб швидкість автомобіля була рівна 60 км / год. Спідометр на приладовому щитку показує дійсну швидкість У в тих же одиницях (км / год). У цьому випадку, 4х(У) = У оскільки немає необхідності "перекладати" свідчення спідометра мовою нашої цілі: це вже зроб­лено. Але якщо ми їдемо на машині, в якій швидкість визначається в милях / год, то Ч'(У) Ф У. В цьому випадку 2 = 0,63 У, тобто дово­диться стан об'єкта У (миль / год), що фіксується приладом, "пере­кладати" мовою цілей суб'єкта (км / год).

Очевидно, що рівність

свідчить про те, що стан об'єкта задовольняє цілям суб'єкта, тобто цілі суб'єкта виконані. Якщо ж

то цілі суб'єкта не реалізовані в цьому об'єкті. Це остання обста­вина примушує суб'єкта вирішити дилему: або змиритися з 2 і в ре­зультаті терпіти певний збиток, пов'язаний із недосягненням своїх цілей 2*, а отже, з незадоволенням потреб, або створити систему управління, яка реалізувала б його цілі 2* в об'єкті, але при цьому витратити певні засоби на її створення й експлуатацію. (Тут під сис­темою управління розуміються всі заходи, пов'язані з виробленням і реалізацією управління.)
де Р^ - як і раніше оператор роботи об'єкта, але тепер він врахо­вує ще і управління І].

Якщо цілі важливі (тобто потреби, що їх породжують, насущні), то суб'єкт йде на створення системи управління. Для цього необхід­но визначити, яким чином можна впливати на об'єкт, тобто визначи­ти канали управління. Ними можуть бути деякі з входів Xоб'єкта, які піддаються цілеспрямованій зміні. Але зазвичай цього буває мало, і доводиться створювати нові канали управління об'єктом, які до цьо­го не існували. Позначимо буквою І/ це управління. Очевидно, що тепер стан об'єкта управління залежить від двох чинників: стану середовища (X) і стану управління (ІТ):

Тепер уже можна говорити про створення системи управління, під якою розумітимемо всі необхідні алгоритми обробки інформації та засоби їх реалізації, об'єднані для досягнення заданих цілей управ­ління в об'єкті. Відмітимо, що система управління може бути реалі­зована у вигляді системи правил, договорів і зобов'язань (взагалі ал­горитмів), які реалізуються в процесі управління. Так, систему управління утворює будь-який оператор разом з об'єктом, яким він управляє. Наприклад, шофер за кермом автомобіля утворює з нею систему управління. В цьому випадку органи управління автомобіля (кермо, акселератор, гальма тощо) є тими каналами управління II, за допомогою яких шофер змінює стан автомашини ¥ в бажаному йому напрямі 2*. "Пристрій" (шофер), що в даному випадку управляє, і суб'єкт, що задає мету 2*, співпадають.

Управління у виробничих соціально-економічних системах можна розглядати як процес збору, зберігання, передачі й обробки інформа­ції, вироблення інформаційних командних дій, що змінюють стан або режим функціонування елементів і підсистем. Отже, і різні економі­чні підрозділи можна вважати інформаційними системами, а значить, досліджувати із застосуванням всього набору розроблених у кіберне­тиці методів вивчення і раціоналізації процесів управління.

 

 

 

 

 

 

      Прогнозування та планування      
           
    V  
Організація   Об'єкт управління     Координація
    /виробництво/     /регулювання/
  ▲і і .---------------------- !____ і_________________ -      
1-------------------------- р. Облік і контроль    
                   

Рис. 3.2. Управління в виробничих соціально-економічних системах

Взаємозв'язок між керуючою і керованою підсистемами, можна представити як деяку сукупність циклічно повторюваних впливів, що переходять один в інший (рис. 3.2): прогнозування та планування, ор­ганізація, облік і контроль, координація і регулювання. Прогнозуван-

ня і планування - це проектування виробничих процесів у часі та прос­торі. Організація - формування складу і взаємозв'язків між складо­вими частинами у виробничому процесі. Облік і контроль — система реєстрації кількісної та якісної сторони процесу виробництва і перевір­ки відповідності реального ходу і розвитку його плановим і органі­заційним актам (планам, нормам, стандартам, правилам, інструкціям, рішенням і т. п.). Координація і регулювання - установлення гармонії і правильної взаємодії між учасниками виробництва, частинами ви­робничого процесу.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал