Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу, я пам’ятаю.

Те, що я роблю, я розумію.

Конфуцій

Розділ:«Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики»

Тема:Складні випадки правопису слів зі спрощенням в групах приголосних (2год.)

Мета:поглибити та систематизувати знання про спрощення в групах приголосних, удосконалювати правописні вміння та навички; розвивати пам'ять, логічне мислення, уміння знаходити матеріал самостійно та працювати з таблицею, виділяти головне.

Знати: правила , коли відбувається спрощення, винятки.

Уміти: практично використовувати вивчені правила, знаходити та виправляти орфографічні помилки в своєму та чужому писемному мовленні.

План роботи:

1. Повторити тему «Правопис слів зі спрощенням в групах приголосних».

2. Скласти твір-мініатюру «Відклади щось на завтра – і воно зникне, не здійснене і забуте ( Пабло Пікассо)», використовуючи винятки зі спрощення приголосних. Слова-винятки підкреслити.

3. Виконати вправи.

Рекомендації з вивчення теми:

· зверніть увагу на винятки зі спрощення приголосних;

· розрізняйте слова іншомовного походження і власне українські;

· розрізняйте спрощення приголосних у вимові і на письмі;

· під час вивчення теми користуйтеся літературою:

Література

1.Олійник О. Українська мова: підручник для 10-11 класу середньої школи. – вид. 7-ме. – К.: Вікторія, 2007. – 448 с.

2. Українська мова: підручник для 10-11 класу. О.М. Біляєв та ін. – К.: Освіта, 2007.

3. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД «ШКОЛА», 2009.

4. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. К.: Вища школа, 2001.

5. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2007.

· під час вивчення теми використовуйте вебресурси:

1. http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007

2. http://svitslova.com/mova/fonetyka-grafyka/1476-sproshchennia-v-grupah-prygolosnuh.html

3. http://mova.kreschatic.kiev.ua/47.htm

4. http://shkolnik.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=451&Itemid=547

 

 

Вправа 1.Випишіть слова у дві колонки: у першу - відбувається спрощення, у другу - не ідбувається.

Пристрас/ний, контрас/ний, хвас/нути, кількіс/ний, у доблес/ному, зап'яс/ний, знавіс/нілий. радіс/ний, у мас/ному.

Ключ. Підкресліть у кожному слові другу букву - прочитаєте словосполучення

Вправа 2.Від наведених слів утворіть прикметники, запишіть їх у три колонки:

а) ті, у яких відбувається спрощення приголосних лише у вимові;

б) ті, у яких спрощення приголосних відбувається у вимові і фіксуєть­ся на письмі;в) ті, у яких не відбувається спрощення

Баласт, агент, користь, захист, проїзд, кар'єрист, ці­лість, улестити, щастя, хвастати, пестити, комендант, ту­рист, мастити, ремесло, форпост, випуск, кості, захист, кількість, диригент, зап'ястя, журналіст, перехрестя, кон­траст, злість, тиждень, якість, пропагандист, пристрасть.

Питання для самоконтролю

1. Назвати правила, коли відбувається спрощення в групах приголосних.

2. Коли спрощення відбувається лише у вимові?

3. Коли спрощення не відбувається?

4. В яких групах приголосних можливе спрощення?

5. Чому не відбувається спрощення приголосних в словах іншомовного походження?

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №6

Навчитися чогось можна лише тоді,

коли сам це зробиш. Арістотель

Розділ:«Словотворчі засоби стилістики»

 

Тема: «Словотворчі норми (правильне творення слів). Морфологічні і

неморфологічні способи творення нових слів. Основні орфограми в

префіксах, коренях і суфіксах»(2год.)

Мета:поглибити знання про значущі частини слова: префікс, корінь і суфікс, розкрити їх стилістичні можливості, формувати навички стилістично доцільно використовувати значущі частини слова, закріпити отримані знання з орфографії.

Знати:основні правила правопису голосних і приголосних звуків в коренях, префіксах і суфіксах.

Уміти: практично використовувати вивчені правила, знаходити та виправляти орфографічні помилки в своєму та чужому писемному мовленні.

Студент повинен знати:словотворчі норми української літературної мови, морфологічні і неморфологічні способи творення нових слів; стилістичне забарвлення словотворчих засобів мови; словотворчі синоніми; основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах дієслівСтудент повинен вміти: доречно використовувати словотворчі засоби у власному усному і писемному мовленні; знаходити і виправляти стилістичні помилки, пов'язані з неправильним уживанням словотворчих засобів у чужому і власному мовленні; визначати спосіб творення дієслів,відрізняти правильні форми дієслів від помилкових; знаходити слова, в яких відбувається чергування приголосних чи голосних при творенні слів; розрізняти доконаний і недоконаний вид дієслова; правильно писати слова з орфограмами в коренях, префіксах і суфіксах дієслів

План роботи:

1. Опрацювати самостійно питання законспектувати:

- способи творення слів;

- чергування голосних о — а, о —і, е — і, е — и при творенні доконаного і

недоконаного виду дієслів;

- чергування приголосних г —ж—з, к —ч, х —ш —спри творенні форм

теперішнього і майбутнього часу доконаного виду дієслів;

- чергування приголосних д — дж, т—ч, з – ж, с – шпритворенні форми першої

особи однини дієслів;

- творення форми умовного та наказового способу дієслів;

- творення форми минулого часу дієслова.

2. Виписати з вивчених художніх творів з української літератури іменники та прикметники (не менше 10), яким суфікси і префікси надають емоційно-експресивного забарвлення.

3. Дібрати до кожної орфограми приклади з вивчених художніх творів з української

літератури.

4. Виконати вправи

Рекомендації з вивчення теми:

· зверніть увагу на визначення термінів та понять: словотвір, похідні та непохідні

слова, твірна основа, способи словотворення (морфологічні, неморфологічні);

· розрізняйте форми одного слова та спільнокореневі слова, похідні та непохідні слова;

· при визначення способу словотворення уважно визначайте твірну основу;

· розрізняйте форми одного слова та спільнокореневі слова;

· зверніть увагу на те, що дієслова творяться префіксальним, суфіксальним і

префіксально-суфіксальним способами;

· акцентуйте увагу на основних випадках чергування звуків при словотворенні;

· при творенні форм майбутнього часу звертайте увагу на вид дієслів (дієслова

доконаного виду утворюють одну форму, недоконаного – дві форми);

Література:

1.Олійник О. Українська мова: підручник для 10-11 класу середньої школи. – вид. 7-ме. – К.: Вікторія, 2007. – 448 с.

2. Українська мова: підручник для 10-11 класу. О.М. Біляєв та ін. – К.: Освіта, 2007.

3. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД «ШКОЛА», 2009.

4. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. К.: Вища школа, 2001.

5. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2007.

· під час вивчення теми використовуйте вебресурси:

1. http://shkolyar.in.ua/slovotvir/sposoby-slovotvorennya

2. http://javot.net/mova/slov.htm

3. http://svitslova.com/mova/budova-slova-slovotvir/1962-suf-ref-sposib-slovotvory.html

4. http://subject.com.ua/master/Ukrainian/lesson23.html

5. http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007

6. http://pravila-uk-mova.at.ua/index/dieslovo/0-14

7. http://shkolyar.in.ua/cherguvannya-prygolosnyh

8. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/52.html

9. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/53.html

10. http://subject.com.ua/ukrmova/zno/54.html

Питання для самоконтролю:

1. Що вивчає словотвір?

2. Які основні способи словотворення існують в українській мові?

3. Для чого служать утворення з пестливо-здрібнілими суфіксами?

4. Якого забарвлення надають словам суфікси збільшеності?

5. Яка значуща частина слова містить його лексичне значення?

6. Які дієслівні форми і категорії використовуються із стилістично метою?

7. Як словотворчі засоби стилістики реалізуються в коренях дієслів?

8. Який спосіб творення дієслів є найпродуктивнішим?

9. У чому полягають стилістичні можливості граматичних форм часу, особи, виду, способу дієслів?

Вправа 1. (З,С)хил, пр(е,и)вітан…я, бе(з,с)глузд…я, ро(з,с)в…язка, (зі, зо, з)грати, чере(з,с)плічник, (з,с)верстати, (з,с)паковувати, пр(е,и)гадати, пр(е,и,і)рва, мі(ж,ш)міс…кий, пр(е,и)тяжкий,(з,с)багачувал…ний, бе(з,с)турботніс…т…, пр(е,и)мусові…т…, ро(з,с)гніван…ий, (з,с)ходинка, (з,с)мережан…ий, (зі, зо, з)(з,с)какувати, пр(е,и)милий, мі(ж,ш)гір…я, у(з,с)годити, пр(е,и,і)звище, (з,с)дмухувати, пр(е,и)влас…нен…ий, мі(ж,ш)р…яд…я, бе(з,с)лісий, пр(е,и)мор…я, (з,с)фокусувати, пр(е,и)славний, ро(з,с)важувати, чере(з,с)смужний, (зі, зо, з)в…ялий, (з,с)плющен…я, пр(е,и)подобний, (зі, зо, з,с)ставлян…я, (з,с)кип…ятити, пр(е,и)кутий, мі(ж,ш)клітин…ий, (з,с)топтати.

Вправа 2. Ро(з, с)клад, (з, с)унути, (з, с)чистити, ві(д, т)крити, ві(д, т)колоти, бе(з, с)печний, ро(з, с)писка, ро(з, с)сада, ро(з, с)чистити, (з, с)кинути, (з, с)формувати, (з, с)підлоба, о(д, т)цвіли, на(д, т)ходить, ві(д, т)чизна, ві(д, т)чинити, ро(з, с)тити, ро(з, с)тяти, пр(е, и)крити, пр(е, и)мудрий,

пр(е, и)гарний, пр(е, и)чинити, пр(е, и)вокзальний, пр(е, и)чудовий, меж(е, и)річчя, пр(е, и)зирство, глиб(и, е)на, промов(е, и)ць, велет(е, и)нь, лип(е, и)нь, львів’ян(и, е)н, промов(и, е)стий, рушн(и, е)чок, пал(и, е)чка, дал(е, и)ч, вогн(и, е)ще, стріч(е, и)чка, лич(е, и)нько, біляв(е, и)нький, пташ(е, и)ня.

Вправа 3.Вкажіть, у кожному з рядків слово, в якому допущено помилку.

1. Зсістися, зсаджувати, зсадити, зселений, змітати, зхвалювати.

2. Придовгий, прибудування, прибудувати, прибуксирувати, приваблювати.

3. Скомпрометувати, стишувати, сформувати, сшивати, створити.

4.Придніпровський, Придніпров'я, придорогий, приєднувати, прижив­лення, приживляти.

5. Пригоряти, пригостити, придворний, припишний

Вправа 4. На місці крапок поставити пропущені букви та пояснити їх правопис.
Бл...щати, вин...сений, м...не, ш...рочезний, акт...візу­вати, пл….нарний, д...сятий, скр...піти, характ…р…зувати, тр...тина, зас...лити, л...йт...нант, за…ишити, р…зультат, розв...вати, зал...вати, б...р...жливість, п…ервин­ний, мат...мат...ка, ж...ве, в...рховина, зап…тання, в…сня­ний, практ…кант, щ...б...тати, т…хнічний, кат...горія, страт...гічний, гл...бинний, д...р...гент, ст...хати, р...сурси, в...л...чати, д...сц...плінарний, еф…ктивність, ст...повий, с…мінар, р…кторат, р...ф...ративний, к…рувати, защ...міти, з...зуля, пр...нц...повий, к...жух, т…рплячий, д...ф...р...нціальний, конц…нтрувати, сп...лучення.

Вправа 5. Переписати слова і вставити пропущені букви е, и. Пояснити їх правопис. Виділити слова, написання яких перевіряється за словником.
Розд…влятися, гал…рея, пробл…матичний, кр…ва­вий, стр…мати, заб…рати, невм…рущий, завм…рати, т…рплячий, прод…ш…вити, усвідомл…ний, зб…р…гти, кр…тич­ний, б…р…жливий, нем…лосердний, пов…ртатися, ущ…мити, неприм…ренний, справ…дливий, м…нулий, тр…мтіти, дзв…нить, ос…литися, зв…чайний, гр…міти, дж…р…ло, вс…р…дині, в…селка, ш…л…стіти, принц…повий.

Вправа 6. Утворити від поданих у дужках іменників прикметники й записати усі словосполучення. Скласти з ними 5 речень.
(Волга) берег; (Прибужжя) село; (Сиваш) озеро; казах (діти); тюрки (мова); (Кременчук) завод; Запоріжжя (степи); (Кавказ) довгожитель; (Париж) квартал; (сусід) двір; (товариш) розмови; (Лейпциг) зустріч.

Вправа 7. Подані прикметники чоловічого роду змінити за родами, поєднавши кожен прикметник з іменником. Записати, простежити за зміною о, е з ів основі прикметників, назвати морфему, в якій вона відбувається, та фонетичну умову.
Зразок: братів син, братова сім'я, братове доручення — чергування о відкритого складу з ізакритого складу у суфіксі.

Батьків, Михайлів, Вячеславів, Олександрів, Віталіїв, Сергіїв, Андріїв, Петрів, Василів, Володимирів, сусідів, товаришів, Владиславів, Денисів, Аркадіїв, Потапів, Богданів, онуків, синів, Вікторів, дядьків, директорів, деканів, дідів.
Вправа 8. Утворити від поданих іменників присвійні прикметники (1), прізвища (2), в основі яких відбувалося б чергування приголосних. Назвати фонеми, які чергуються, умови чергування.
1. Ольга, подруга, сусідка, Наталка, Маринка, донька, ненька, Параска, тітка, Явдоха, Стеха, свекруха, сваха, невістка, Варка, Ониська;
2. Козак, чумак, Варка, Шульга, Явтух, конюх, кожух, пасіка, соха, довгий, пух, пастух.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал