Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Облікова політика підприємства та її роль в організації обліку
Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» облікову політикувизначає як «сукупність принципів, методів та процедур, що використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності».

Облікова політика ґрунтується на положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Вона розробляється шляхом вибору підприємством методів, способів і прийомів обліку та оцінки активів, капіталу та зобов'язань з числа загальноприй­нятих щодо яких нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх варіант. Одно варіантні методи оцінки, обліку і про­цедур як імперативні для застосування підприємством до розпо­рядчого документу з облікової політики включати не доцільно. Облікова політика призначена забезпечити:

- упорядкування облікового процесу на підприємстві;

- методологічні і методичні засади відображення господар­ських операцій, майна підприємства та фінансових резуль­татів його діяльності;

- цілеспрямованість та гармонійність бухгалтерського об­ліку;

економічну ефективність обліку. Облікова політика може включати суб'єктивні оцінки, що вносяться управлінським апаратом (очікуваний термін служби основних засобів для нарахування амортизації). Обрані методи, способи та прийоми ведення обліку повинні забезпечувати ведення облікового процесу, тобто формування повної, достовірної та своє­часної інформації для прийняття управлінських рішень та складан­ня звітності, а також організацію роботи апарату бухгалтерії.

 

Забезпечуючи реалізацію права суб'єктів господарювання на самостійний вибір будь-якого із альтернативних варіантів обліку, облікова політика сприяє адаптації, наближенню, гармонізації ме­тодів і способів оцінки і обліку до специфічних особливостей під­приємницької діяльності, чим досягається якісно вищий рівень обліково-економічної інформації. Тому, незважаючи на наявність державного регулювання обліком і звітністю в країні, за умов еко­номічної самостійності суб'єктів господарювання облікова політи­ка підприємства є невід'ємною та стратегічно важливою складо­вою нормативно-правового забезпечення обліку.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал