Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок розробки наказу про облікову політику та його структура
Наказ про облікову політику підприємства - це організаційно-розпорядчий документ підприємства, яким затверджується сукуп­ність принципів, методів і процедур, що використовуються під­приємством для складання та подання фінансової звітності. Він розробляється і затверджується згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».

Етапи розробки наказу про облікову політику:

1. Створення робочої комісії з розробки положень облікової по­літики.

2. Підготовка комісією Наказу про облікову політику.

3. Підготовка додатків до наказу про облікову політику.

4. Затвердження наказу про облікову політику.

5. Ознайомлення з наказом (під розписку) усіх виконавців. Наказ про облікову політику може розроблятись спеціальною комісією, призначеною наказом по підприємству. До її складу включають працівників бухгалтерії, а також фахівців інших під­розділів, зокрема юридичного, відділу внутрішнього аудиту, реві­зійної комісії. На основі аналізу фінансово-господарської ситуа­ції комісія обирає способи і прийоми, що забезпечують найбільш адекватне її відображення у бухгалтерському обліку, контролює дотримання положень облікової політики, розробляє пропозиції по встановленню або зміні облікової політики, готовить проекти розпорядчих документів. За формування облікової політики від­повідає головний бухгалтер підприємства. Він повинен запропонувати найбільш оптимальні і раціональні методи оцінки і обліку майна, капіталу та зобов'язань підприємства. До формування об­лікової політики можна залучати спеціалізовані бухгалтерські, ау­диторські, юридичні фірми, незалежних експертів.

Наказ про облікову політику складається з преамбули та трьох розділів: 1. Організація роботи апарату бухгалтерії. 2. Методика бухгалтерського обліку. 3. Техніка бухгалтерського обліку. У преамбулі наказу наводиться інформація, що характеризує підприємство:

- назва, організаційно-правова форма і місцезнаходження;

- короткий опис основної діяльності;

- назва органу управління, якому підпорядковується підпри­ємство та назва його материнської компанії;

- середньоспискова чисельність персоналу протягом звітно­го періоду.

У першому розділі наказу про облікову політику зазначаються положення, що регламентують організацію роботи апарату бух­галтерії, зокрема, його організаційну структуру (форму та тип), права, обов'язки та функції як бухгалтерії у цілому як структурно­го підрозділу, так і кожного її сектору та працівника, порядок при­значення та звільнення головного бухгалтера, працівників апа­рату бухгалтерії; взаємовідносини центральної бухгалтерії з об­ліковим апаратом структурних підрозділів; визначають напрями соціального розвитку апарату бухгалтерії. З цією метою розробля­ється Положення про бухгалтерію, Положення про сектор (відділ) бухгалтерії та посадові інструкції, які затверджуються як додатки до наказу про облікову політику.У другому розділі наказу про облікову політику визначаються методичні прийоми та процедури бухгалтерського обліку (вказу­ють перелік основних документів, якими необхідно керуватися при складанні наказу про облікову політику) у розрізі об'єктів обліку, зокрема, запасів, необоротних активів, витрат і доходів, тощо.

У третьому розділі визначаються форма бухгалтерського облі­ку на підприємстві, порядок розробки і структура робочого плану рахунків бухгалтерського обліку; правила документообігу і техно­логія обробки облікової інформації та додаткова система регістрів аналітичного обліку, форми бухгалтерських документів (якщо не­має стандартних), порядок організації та проведення інвентари­зації, систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій; права пра­цівників на підписання бухгалтерських документів, тощо.

Наказ про облікову політику доповнюють додатками у складі: робочого плану рахунків бухгалтерського обліку; графіків доку­ментообігу; Положення про бухгалтерію, Положення про сектор (відділ) бухгалтерії, посадових Інструкцій, переліку матеріально-відповідальних осіб та порядку їх звітування перед бухгалтерією; переліку осіб, які мають право підписувати документи; переліку регістрів синтетичного й аналітичного обліку; тощо.

Проект наказу з додатками та розрахунками передається на затвердження власнику (керівнику) підприємства. Форма та зміст наказу не регламентуються. Наказ набирає юридичної сили з дня його підписання власником (керівником) підприємства і є обов'язковим для виконання всіма службами і працівниками під­приємства.

У разі внесення до облікової політики змін, що за обсягом охо­плюють більшу частину тексту або істотно впливають на її зміст, наказ про облікову політику доцільно повністю викласти в новій редакції.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал