Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Заключний етап. Контроль за впровадженням облікової політи­ки, виявлення її недоліків та розробка змін


Контроль за впровадженням облікової політи­ки, виявлення її недоліків та розробка змін

Формування облікової політики є складним, комплексним про­цесом, у якому кожний етап відіграє відповідну роль. Лише забез­печивши їх гармонізацію та наступність можна сформувати раці­ональну облікову політику, тому підприємство повинно детально розробити зміст кожного з етапів залежно від організаційно-технологічних особливостей діяльності.

На всіх етапах формування облікової політики та при її реалі­зації необхідно дотримуватись принципів ведення бухгалтерсько­го обліку та складання фінансової звітності, визначених законо­давством; вимог до облікової політики підприємства (законності, адекватності, гласності, ефективності, єдності); а також враховувати специфіку діяльності підприємства. Це забезпечить комплек­сність обраних методів оцінки та обліку та ефективність облікової політики.

Виходячи із принципу послідовності, підприємства повинні постійно (з року в рік) застосовувати обрану ними облікову політи­ку, її змінювати можна лише у разі:

- зміни статутних вимог;

- зміни положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

- якщо зміни облікової політики забезпечать достовірне відо­браження подій або операцій у фінансовій звітності підпри­ємства.

Не вважається зміною облікової політики її встановлення для:

- подій чи операцій, що за змістом відрізняються від попере­дніх подій чи операцій;

- подій чи операцій, що не відбувалися раніше.

Наприклад, у статуті підприємства не було передбачене ство­рення резерву коштів для додаткового пенсійного забезпечення. Засновники приймають рішення про його створення, у зв'язку з чим до статуту вносяться поправки. На підприємстві формуєть­ся політика стосовно порядку створення й обліку такого резерву. Оскільки ці операції не здійснювалися раніше, вони не можуть вважатися зміною облікової політики, незважаючи на те, що змі­нилися статутні положення.

Прикладом зміни облікової політики може бути вибір нового ме­тоду оцінки вибуття запасів - за середньозваженою собівартістю замість раніше застосовуваного методу нормативних витрат. Таке рішення необхідно обґрунтувати, тобто довести, що новий метод за­безпечить більш достовірну оцінку запасів у фінансовій звітності.

Зміни в обліковій політиці розкриваються у примітках до фі­нансових звітів, що забезпечує порівнянність показників діяль­ності підприємства за різні періоди.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал