Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


О.В. Харкянен, ст. викладач


СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт

для студентів спеціальності 6.080400

«Інформаційні управляючі системи і технології»

напряму 0804 «Комп‘ютерні науки»

денної та заочної форм навчання

Частина 1

 

 

Всі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені. Написання одиниць відповідає стандартам   Підпис(и) автора(ів)________________ «____» ______________ 200__ р. СХВАЛЕНО На засіданні кафедри інформаційних систем Протокол № 6 від 03.12.2009 р.

 

 

КИЇВ НУХТ 2010


 

Структурне моделювання інформаційних систем: Метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. спеціальності 6.080400 «Інформаційні управляючі системи і технології» напряму 0804 «Комп‘ютерні науки» денної та заочної форм навчання. Частина 1/ Укл.: О.М. М’якшило, Л.Г. Загоровська, О.В. Харкянен – К. НУХТ, 2010. – 27 с.

 

Рецензент: О.А. Хлобистова, канд. техн. наук.

 

Укладачі: О.М. М’якшило,

Л.Г. Загоровська, кандидати техн. наук,

О.В. Харкянен, ст. викладач

 

 

Відповідальний за випуск: В.В. Самсонов канд. техн. наук., професор.

 


 

МЕТА, ЗМІСТ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Дані методичні вказівки розроблено відповідно до розділу " Функціональне моделювання" робочої програми дисципліни " Структурне моделювання інформаційних систем" і призначено для студентів спеціальності " Інформаційні управляючі системи і технології".

Метою проведення лабораторних робіт є закріплення у студентів знань з дисципліни «Структурне моделювання інформаційних систем " та набуття навиків застосування методології структурного аналізу і проектування (SADT) шляхом використання CASE- технології BPWin для розроблення функціональних моделей.

Методичні вказівки містять п'ять лабораторних робіт, в яких розглянуто завершений цикл процедур, потрібних для розроблення функціональної моделі, починаючи від формулювання постанови задачі на моделювання і закінчуючи завершеною функціональною моделлю.

Лабораторні роботи побудовані на єдиній методичній основі – всі вони містять назву, мету, завдання та список запитань для самоперевірки.

Виконання кожної лабораторної роботи передбачає ознайомлення студента з методичними вказівками та його теоретичну підготовку з відповідних розділів дисципліни. Всі етапи розроблення функціональної моделі здійснюються на ПК типу IBM PC під управлінням ОС Windows XP з використанням пакету програм BPWin V4.0. Допускається використання наступних версій програми.

Результати виконання лабораторних робіт подаються до захисту письмово з роздруківками відповідних рівнів декомпозиції моделі. Під час захисту лабораторної роботи студент повинен бути готовим відповісти на будь-яке запитання щодо змісту роботи або порядку її виконання.

Лабораторні роботи оцінюються за 5-ти бальною шкалою, крім четвертої, яка оцінюється за 10-ти бальною шкалою. Оцінки за лабораторні роботи входять до модульних оцінок, на основі яких, в свою чергу, формується підсумкова оцінка по дисципліні.

 © 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.